مرکز آموزش زبان انگلیسی
مرکز آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت گرامر زبان انگلیسی اول متوسطه رو براتون قرار دادیم.

با توجه به درخواست برخی از دوستان در این قسمت فایل پی دی اف تمامی گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان رو در این قسمت براتون قرار دادیم.اگه مشکلی داشت در قسمت نظرات بهم اطلاع بدید.موفق باشد.

بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود گرامر زبان انگلیسی به صورت pdf و مستقیم: 1مگابایت

 

برای دیدن مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید:

 


گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان

درس اول
had to ، couldn’t


گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره کاربرد فعل کمکی couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره کاربرد had to می باشد. در زیر به شرح این دو قسمت می پردازیم.


1 – شما قبلاً با فعل کمکی can به معنای توانستن و اجازه داشتن آشنا شده اید. فعل کمکی can را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن cant جهت منفی کردن به کار می برند.
I can speak English.
 
‌من می توانم انگلیسی صحبت کنمI cant speak English.
من نمی توانم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )2 – گذشته فعل کمکی can ، فعل کمکی could می باشد. فعل کمکی could را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن couldn’t جهت منفی کردن به کار می برند.

I could speak English last year.
من پارسال می توانستم انگلیسی صحبت کنم


I couldn’t speak English last year.
من پارسال نمی توانستم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )3 – برای سؤالی ساختن با could، باید could را به ابتدای جمله بیاوریم.

آیا شما پارسال می توانستید انگلیسی صحبت کنید؟ (حالت سؤالی)
Could you speak English last year?4 – شما قبلاً با فعل کمکی must به معنای اجبارداشتن که برای زمان حال و آینده به کار می رود، آشنا شده اید. برای بیان بایستن یا اجبار داشتن در گذشته از فعل کمکی had to استفاده می کنیم. در جمله پس از must‌ یا had to فعل به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.او باید امروز به مدرسه برود . (زمان حال)
She must go to school today.او باید دیروز به مدرسه می رفت. (زمان گذشته)
She had to go to school yesterday.من باید سؤالات پاسخ بدهم . (زمان حال)
I must answer the questions.من باید دیشب به سؤالات پاسخ می دادم (زمان گذشته)
I had to answer the questions last night.

5- به جدول زیر توجه کنید.گذشته حال


can → Could


کاربرد زبان

«پرسیدن اسم کسی»
Asking somones name


1 – A : Excuse me ,Are you Henry?
ببخشید، آیا شما هنری هستید ؟


B : Yes , And what's your name?
بله و اسم شما چیست؟


A : I'm John.
من جان هستمOn the phone
روی خط تلفن


2- A : May I speak to Mr. Amini?
می توانم با آقای امینی صحبت کنم ؟


B: yes, just a moment please.
بله ، لطفاً یک لحظه صبر کنید.Introducing a friend
«معرفی یک دوست »


3 – A : I'd like you to meet my friend Henry. ‌
من میل دارم که شما با دوستم هنری آشنا شوید.


B: Glad to meet you Henry.
‌از دیدارتان خوشبختم هنری


C: Nice to meet you too.
من هم از دیدارتان خوشبختم
تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .1- I can write English now. I …. Write English 2 years ago.
1) can't
2) couldn't
3) have to
4) didn't have to
2 – please …… to what I say.
1)grow up
2) grow
3)pay for
4) pay ottention
3 – when I ….., I will buy a motor-bicycle.
1) become
2) pay attention
3)grow up
4) grow
4 – we need some ….. for the salad.
1) milk
2) tomatoes
3) flowers
4) water
5 – she…… pay for dinner last dinner last night.
1) has to
2) have to
3) had to
4) must
6 – The old man was sick. He….. see a doctor.
1) had to
2) must
3) should
4) has to
7 – They didn’t have a car. They had to … a taxi.
1) take
2) takeing
3) took
4) taken
8 – Ali is very tired. He …. Rest at home.
1) have to
2) could
3) has to
4) souldn't
9 – I can play ping – pong now. I …. Play ping – pong before.
1) can't
2) shouldn't
3) couldn't
4)mustn't
10 – They didn't have enough money so they … buy that car.
1) had to
2) can't
3) mustn't
4) couldn't


پاسخ :
2=1
2=2
3=3
2=4
3=5
1=6
1=7
3=8
3=9
۴=۱۰
 
 
درس دوم
کاربرد it به عنوان فاعل ، Shouldگرامر یا دستور زبان این درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و کاربرد should در جملات انگلیسی می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – شما قبلاً با It به معنای «آن» یا «او» به عنوان ضمیر آشنا شده اید. اکنون در این درس می بینید که It می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود. مانند

روز سردی است .
It is a cold day.


چیدن گل کار مشکلی است.

It is hard to pick the flower.2 – It همراه مشتقات فعل be و یک عبارت اسمی ، یک صفت یا یک فعل مانند rain، snow و غیره به کار می رود. به چند مثال توجه کنید.

It isn't very late.

‌خیلی دیر شده است.


It is raining.

‌باران می بارد.


It is 5 o'clock.

ساعت 5 است


It is easy to learn English.

یاد گرفتن انگلیسی کار آسانی است .3 – دقت کنید که در این جمله ها It‌معنای واقعی ندارد و فقط برای این به کار می رود که جای فاعل را در جمله پر کند. بنابراین آن را معنی نمی کنیم. مانند :

وقت ناهار است .
It is time for lunch.


برای معنی کردن جمله فوق نمی گوییم «آن وقت ناهار است» بلکه می گوییم «وقت ناهار است».4 – شما در درس قبل با فعل ( must = باید) آشنا شدید. در این درس با فعل کمکی should به معنای بایستن نیز اشنا می شوید. Should معنای بایستن و اجبار را می رساند ولی مثل فعل must به معنای جبر و قانون نیست بلکه یک وظیفه اخلاقی را می رساند . یا کاری که اگر انجام شود بهتر است. به عبارت دیگر sould , must هر دو به معنای «باید» هستند. ولی should از must‌ ضعیف تر است.


او باید امشب مطالعه کند
He should study tonight.
5 – بعد از فعل کمکی should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.

She is sick today. She should stay in bed.او امروز بیمار است. او باید در رختخواب بماند.6 – برای سؤالی ساختن با should باید should را به اول جمله بیاوریم ؟


آیا او باید امشب مطالعه کند؟
should he study tonight ?
7- برای منفی ساختن از should not و یا مخفف آن shouldn't ‌استفاده می کنیم.


آنها نباید کلاس را ترک کنند.
They shouldn't leave the class.
کاربرد زبان

«دریافتن درباره اشخاص»
finding out about people


شما اهل کجا هستید؟

A – where do you came from?


من اهل ژاپن هستم .

B- I come from japan .


شغل شما چیست؟

A- what do you do ?


من یک معلم هستم .

B- I'm a teacher.


آدرس شما چیست؟

A – what's your address?


خیابان آزادی شماره 172

B - 172 Azadi Avenue.


تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – what time is it ?"……… is 10 o'clock.
1) this
2) that
3) it
4) the

2 – what day is today?" ……..is Sunday."
1) this
2) that
3) it
4) _

3 – How far is …….from here to your school?
1) it
2) this
3) these
4) that

4 – who is on the phone? "………is me ".
1) it
2) she
3) he
4) that

5 – It is ………….today.
1) rain
2)cloudy
3)snow
4)wind

6- They should …….early today morning.
1) get up
2) to get up
3) pot up
4) getting up

7– she has a test tomorrow. She should …. Hard to night.
1) to study
2) study
3) studied
4) have studied

8 – "……….."? I'm a doctor.
1) where are you form?
2) what's your name?
3) where do you come from?
4) what do you do ?

9 – where …..? I come from Tehran.
1) are you come from.
2) do you come from
3) are you come.
4) do you come.

10 – Is it raining or snowing? It ………. 

1) is cloudy
2) is windy
3) is snowing
4) raining


پاسخ :
3=1
3=2
1=3
1=4
2=5
1=6
2=7
4=8
2=9
4=10
 
درس سوم
صفت مقایسه و صفت برابریگرامر یا دستور زبان این درس شامل دو قسمت است. ابتدا صفت مقایسه (برابری) و سپس صفت تفضیلی بیان می شود که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – شما می دانید که صفت کلمه ای است که بر سر اسم می آید و آن را توصیف می کند.

او دختر قد بلندی است .
she is a tall girl .2 – می توان چیزها یا انسان ها را از نظر داشتن یک صفت با هم مقایسه کرد. اگر دو چیز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم یکسان باشند برای بیان آن، صفت مورد نظر را بین دو کلمه (as ….. as) قرار می دهیم . مانند :

مینا به بلند قدی مریم است. (مینا هم قد مریم است)
Mina is as tall as maryam.


این اتومبیل به گرانی آن اتومبیل است.


This car is as expensive as that car.
علی به پیری من است . (علی همسن حسن است)

Ali is as old as Hassan.3 – اگر دو چیز را از لحاظ داشتن صفتی با هم مقایسه کنیم و یکی از آنها صفت مورد نظر را بیش از دیگری داشته باشد،‌برای بیان آن از صفت تفضیلی ( یا صفت برتر) استفاده می کنیم. برای ساختن صفت تفضیلی به صفت مورد نظر پسوند er‌ را اضافه می کنیم و پس از آن (از = than) را می آوریم.


مری قدبلندتر از هلن است.


Mary is taller than Helen.


 
آین خانه جدیدتر از آن خانه است.
This house is newer than that house.


هنری جوان تر از جان است.

Henry is younger than John.4- پسوند er برای صفاتی به کار می رود که یک سیلابی هستند مانند tall , fast, old, young, long, short‌ و غیره .5 – همچنین پسوند er برای بعضی صفات دو سیلابی که به y ختم می شوند نیز به کار می رود مانند easy,pretty,heavy,busy و غیره .کاربرد زبان

«پرسش درباره خانواده کسی »
Asking about someone's family>> >>


آیا شما از خانواده بزرگی هستید؟


A – Do you come from a large family .بله هستم .

B – yes , I do.


در خانواده شما چند نفر وجود دارند؟

A – How many are there in your family?


هفت .

B – seven


شغل پدرتان چیست؟

A – what does your father do ?


او یک دکتر است.

B – He's a doctor.


مادرتان چطور؟

A – what about your mather?


او یک معلم است.

B – she's a teacher.تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .

1 – Reza is six feet tall. Javad is six feet tall. Reza is …. Javad.
1) older than
2) taller than
3) as old as
4) as tall as

2- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as
2) as young as
3) older than
4) younger than

3 – A bus is ……..a car.
1) as large as
2) as fast as
3) larger than
4) faster than

4 – A train is …….a bus.
1) as heavy as
2) as long as
3) longer than
4) heavier than

5 – winter is …..spring.
1) linger than
2) colder than
3) busier than
4) faster than

6 – Boiling water is …..
1) hot
2) cold
3)warm
4)cool

7 – I ………her name. I cant remember her name.
1) returned
2) forgot
3)left
4) found

8 – This problem is not difficult. I can…. It easily.
1) move
2) solve
3) forget
4) return

9 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever
2) whatever
3) wherever
4) thing

10 – You can boil water in a …….
1) cup
2) plate
3) pan
4) fork


پاسخ :
4=1
4=2
3=3
3=4
2=5
1=6
2=7
2=8
2=9
3=10
 
درس چهارم
صفت عالی ، صفت های چند سیلابی


گرامر یا دستور زبان این درس درباره صفت عالی یا صفت برترین می باشد. همچنین در این درس می آموزید که چگونه با صفت های چند سیلابی ، صفت برتر و صفت برترین بسازید. سپس با صفات استثنا آشنا می شوید.


1 – صفت عالی یا صفت برترین، برتری یک چیز را بر مجموع چیزها بیان می کند. علامت صفت عالی، حرف تعریف معین the می باشد. برای ساختن صفت عالی ، پسوند est را به صفت مورد نظر ( صفت یک سیلابی و یا دو سیلابی که یک سیلابش خفیف باشد) اضفاه می کنیم و قبل از آن حرف the را می آوریم. مانند :

او قد بلندترین دختر در کلاس است.
She is the tallest girl in the class.


این کتاب بزرگترین کتاب در کتابخانه است.

This book is the largest book in the library.


مینا جوان ترین دختر در خانواده است.

Mina is the youngest girl in our family.
2 – صفت های چند سیلابی مانند beautiful , important , famous, useful. و .... پسوند er, est نمی گیرند. برای ساختن صفت برتر و صفت برترین از این صفات باید قبل از آنها more ( برای صفت برتر) most (برای صفت برترین) بیاوریم.

به چند مثال توجه کنید :
این کتاب از آن کتاب مفیدتر است.
This book is more useful than(صفت برتر) that book.


این اتومبیل از آن اتومیبل گران تر است.

This car is more expensive than (صفت برتر)that car.


این کتاب مفیدترین کتاب در کتابخانه است.

This book is the most useful book in the library. (صفت عالی)


این اتومبیل ، گران ترین اتومبیل در شهر ماست.

This car is the most expensive car in our town.3 - صفات استثنا یا صفات بی قاعده، صفاتی هستند که شکل تفضیلی و عالی آنها تابع قواعد گفته شده فوق نیست ( یعنی پسوند er, est نمی گیرند و قبل از آن ها نیز more یا most نمی آید) این صفات خودشان شکل تفضیلی و عالی خاص دارند که بایستی از حفظ شوند. شما در زیر با چند نمونه از صفات استثنا آشنا می شوید :


صفت مطلق
صفت تفضیلی = برتر
صفت عالی = برترین
خوب = good
بهتر = better
بهترین = best
بد = bad
بدتر = worse
بدترین = worst
زیاد = much/many
بیشتر = more
بیشترین = most
کاربرد زبان

«پاسخ مثبت به یک تقاضا»
Granting a Request


1- آیا می توانم مدادتان را قرض بگیرم لطفاً ؟

1 – A – May I borrow your pen please?


بسیار خوب

B – All right

2- می توانم نگاهی به روزنامه بیندازم ؟

2 – A – could I see the newspaper?


بله : البته - بفرمایید

B – Yes, of course. Here you are.Rejecting a Request
«رد کردن یک تقاضا»

1- آیا می توانم از تلفن شما استفاده کنم ؟

1 – A can I use your telephone?


متأسفم، الان دارم از آن استفاده می کنم.

B – sorry, I'm using it right now.


بله ، می فهمم .

A – Oh, I see.


2 – می توانم از اتومبیل شما استفاده کنم ؟

2 – A – May I use your car ?


متأسفم . من الان به آن احتیاج دارم.

B – sorry, I need it right now.


اوه ، اشکالی ندارد

A- oh, never mind
تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – A book usually has …….
1) teeth
2) butcher
3) baranches
4) driver

2 – May I borrow your car? Yes , ……
1) sure
2) help yourself
3) sorry
4) never mind

3 – My handwriting is ……..than your handwriting.
1) bad
2) worse
3) worst
4)the worst

4- Tehran is ……city in Iran.
1) Important
2) Very important
3) The most important
4) More important

5 – I think learning English is …. Learning Arabic.
1) easy than
2) easier than
3) easiest
4) the easiest

6 – My grandfather is ……. My father.
1)younger than
2) the youngest
3) older than
4)the oldest

7 – May I have another sandwich? Yes, of cours,……
1) Thanks
2) Never mind
3) what fun it is
4) help yourself

8 – I usually have a dictionary ….. me when I'm studing English.
1) on top of
2) behind
3) inside
4) beside

9 – Mina's handwriting is ….. in our class.
1) better than
2) worse than
3) the most
4) the worst

10 – A : May I use your telephone ? B: sorry, I'm using it right now.
1) never mind
2) help yourself
3) here you are
4) sure


پاسخ
3=1
1=2
2=3
3=4
2=5
3=6
4=7
4=8
4=9
1=10
 
درس پنجم
ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسیگرامر یا دستور زبان این درس درباره «ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات انگلیسی» می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 . به ترتیب قرار گرفتن قیدها دقت کنید ؛ ابتدا قید حالت، و سپس قید مکان و قید زمان آمده است .

2– قیدهای تکرار مانند usually, often, never, always و ... بعد از فاعل می آیند.کاربرد زبان

شناختن افراد از روی ظاهر و لباسشان
" I dentifying by Apperarance and Dress."


کدامیک خانم رسولی است؟

1 – A – which (one) is Mrs Rasouli?


او همان خانمی است که عینک زده است.

B – she's the woman with glasses.


2 – آقای امینی کیست ؟

2 – A : who's Mr Amin?


او همان است که بلوز سفید پوشیده است.

B – He's wearing a white shirt.«مکالمه در یک متن»
conversation in context


علی :‌دوست شما چه شکلی است ؟

Ali : what does your friend like?


رضا : خوب، او قد بلند است . قدش حدود 180 سانتی متر است.و موهایش مشکی است.

Reza : well, he's tall. He's about 180 centimeters and he's got black hair.


علی : آیا او پالتو می پوشد ؟

Ali : Does he wear an overcoat?


رضا : نه نمی پوشد.

Reza : No, he doesn't .


علی : آیا او پسر خوبی است ؟

Ali : Is he a nice boy?


رضا : بله، خیلی خوب است.

Reza : Yes, he's very nice.
تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – I ……..go to school by bus.
1) every day
2) care fully
3) quickly
4) usually

2- A man who works in a restaurant is a ………..
1) driver
2) baker
3) waiter
4) butcher

3 – A butcher sells ……
1) milk
2) meat
3) bread
4) vegetables

4 – Mina's father travels a lot. He visits many ……countries.
1) foreign
2) expensive
3) comfortable
4) difficult

5 – My friend was spain last year. He watched a …. There.
1) bullfight
2) restaurant
3) change
4) waiter

6 – we eat lunch in a restaurant…….
1) usually
2) on Fridays
3) at school
4) happily

7 – she wrote the sentences ……in the classroom yesterday.
1) often
2) always
3) last night
4) quickly

8 – can you …….a picture of a mushroom?
1) understand
2) draw
3) order
4) wear

9 – He is not from this country. He speaks a …. Language.
1) drawing
2) finally
3 )loud
4) foreign

10 – He wanted to draw a picture. So, he …. A pencil and paper.
1) changed
2) repeated
3) asked for
4) understood


پاسخ :
4=1
3=2
2=3
1=4
1=5
2=6
4=7
2=8
4=9
3=10
 
درس ششم
question tag


دستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره question tag می باشد، که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – question tag یک دنبال سؤالی است که به آخر یک عبارت اضافه می شود. برای ساختن این دنبال سؤالی از افعال کمکی بهره می گیریم. اگر جمله مثبت باشد. دنبال سؤالی منفی خواهد بود و اگر جمله منفی باشد دنباله سؤالی مثبت خواهد بود. فاعل دنبال سؤالی یک ضمیر است. مانند :

شما معلم هستید، مگر نه ؟
You are a teacher , aren't you?


آنها در تهران زندگی می کنند، مگرنه؟

They live a Tehran , don't they ?


آنها در یک کارخانه کار می کردند، مگرنه؟

They worked in a factory, didn't they?


او می تواند انگلیسی صحبت کند،‌مگرنه ؟

She can speak English, cant she?
2- همانطور که ملاحظه می کنید دنباله سؤالی همواره «مگرنه» یا «اینطورنیست» ترجمه می شود.
3 – اگر جمله با اسم شروع شود در دنباله سؤالی از ضمیر مربوط به آن استفاده می شود: مانند :

علی در یک کتابخانه کار می کند، مگر نه ؟
Ali works in a library, doesn't he?
4 – اگرجمله با this یا that شروع شود در دنبال سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی It استفاده می شود. مانند :

آن خانه شما است مگرنه ؟
That is your house, isn't it ?
5- اگر جمله با these یا those شروع شود، در دنباله سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی they ‌استفاده می شود. مانند :

آنها دانش آموز هستند، مگر نه ؟
Those are students, aren't they?
6 – به چند مثال دیگر توجه کنید :

آنها دیروز نیامدند ،مگر نه ؟
They didn't come late, did they?


او در تهران زندگی نمی کند، مگرنه؟

she doesn't live Tehran, does she?


شما نمی توانید به من کمک کنید، مگر نه؟

You can't help me, can you?


مقداری آب در لیوان وجود دارد، مگرنه ؟

There is some water in the glass, isn’t there?


درختان زیادی در پارک وجود دارند، مگرنه ؟

There are trees in the park, aren't there?
کاربرد زبان

گفتگو درباره ظاهر افراد
Talking about appearance


A – what does he look like?
B – He's quite good – looking.آن خانم چه شکلی است؟

A – How does she look like?


او بسیار ( زیبا ، جذاب، خوشگل) است.

B – she's very (beautiful, attractive,pretty)


« گفتگو درباره من و وزن و رنگ و مو »
Tallking about Age, weight , Hair color


او چند سال دارد؟

A – How old is he / she?


او بیست و پنج سال دارد.

B – He / she is twenty five.


‌وزن شما چقدر است؟

A: How much do you weigh?


‌من حدود 62 کیلو وزن دارم.

B: I weigh ( about) 62 kilos.


موهای بابک چه رنگی است ؟

A: what color is Babak's hair?


او موهای (تیره، مشکی، قهوه ای ، قهوه ای روشن) دارد.

B: He's got (dark, blak, brown ,light brown) hair.
تمرین پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.1 – Your father is a doctor , …..?
1) isn't he
2) don't he
3) doesn't he
4) didn't he

2 – You cant drive a car,………..?
1) don’t you
2) do you
3) can't you
4)can you

3- They play football at school on Fridays………?
1) do they
2) don't they
3) did they
4) can they

4-…………is some bread on the table, isn't there?
1) it
2) they
3) that
4) threre

5-she doesn't understand the sentences ,……?
1)did she
2) does she
3) can she
4) can it

6- They must speak English in class,…..?
1) couldn't they
2) shouldn't they
3) mustn't they
4) don't they

7 – you were very busy yesterday,……?
1) were you
2) did you
3) weren’t you
4) didn't you

8 – I can't see anything because the room is very………
1)dark
2)dirty
3) hot
4) nice

9 - ……….rises from fire.
1) could
2) hot water
3) smoke
4) steam

10 – If you want to ….. you must study hard.
1) member
2) succeed
3) chang into
4) get up


پاسخ:
1=1
4=2
2=3
4=4
2=5
3=6
3=7
1=8
3=9
2=10
 
 
درس هفتم
حرف ربط thatدستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره کاربرد حرف ربط that = که، در جملات انگلیسی است که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – به جملات زیر توجه کنید :

من می دانم که زمستان دارد می آید.
I know that winter is coming.


من امیدوارم که شما در امتحانتان موفق شوید.

I hope that you succeed in your exam.


من فکر می کنم که شما می توانید آن را به راحتی انجام دهید.

I think that you can do it easily.در این جملات از حرف ربط that = که استفاده شده است. به that و عبارتی که پس از آن می آید یک that clause می گویند. معمولاً بعد از فعل های think= فکر کردن، Know = دانستن، believe= اعتقاد داشتن، guess= حدس زدن ، و hope‌= امیدوار بودن ، از حرف ربط that‌ = که استفاده می شود.


2 – That clause را می توان به عنوان یک مفعول مستقیم است.


3 – کلمه that= که، معمولاً در محاوره و حالت غیررسمی به کار نمی رود. اما در فرم رسمی و مکاتبات ، حذف نمی شود.


کاربرد زبان

درخواست مؤدبانه – پاسخ مثبت به یک درخواست
Requesting politely – saying Yes Request


1 – A : will you take these books to the library please?

می شود لطفاً این کتاب ها را به کتابخانه ببرید؟


B : sure (certainly)

مطمئناً (حتماً)


A: Thank you very much.

‌بسیار سپاسگزارم


B : You're welcome.

خواهش می کنم.
تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – I hope ……they will arrive soon.
1) who
2) that
3) which
4) during

2 – I ……that they can do this easily.
1) guess
2) shine
3) draw
4) have

3 – would you take this book to the library? Yes,…..
1) not at all
2) of course
3) how odd
4)your welcome

4 – There is a special name for a birds travels between his summer and winter homes. It is …..
1)flying
2) flying back
3) distances
4) migration

5 – The … from my house to my office is one kilometer.
1) travel
2) distance
3) during
4) different

6 – Birds can find …….of insects, seeds and fruits to eat.
1) way back
2) bright
3) plenty
4) during

7 – If you don’t know your way, you may ………..
1) get lost
2) get up
3) forget
4) wake up

8 – will you bring me some water, please? Yes,…..
1)you're welcome
2) not at all
3) all right
4) help yourself

9 – cars can go faster in …..
1) sky
2) rivers
3)sea
4) highways

10 – I think that nobody knows the answer to this question for……
1) surely
2) mystery
3) certain
4) plenty of


پاسخ :
2=1
1=2
2=3
4=4
2=5
3=6
1=7
3=8
4=9
3=
 
 
درس هشتم
فعل مجهولدستور زبان
گرامر یا دستور زبان این درس درباره فعل مجهول می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم .


1 – شما قبلاً با فعل معلوم و مجهول و تعریف آن آشنا شده اید. می دانید که فعل معلوم فعلی است که فاعل آن معلوم و مشخص است و در آغاز جمله و سر جای خودش قرار دارد. مانند :

علی هر هفته اتومبیل را می شوید .
Ali washes the car every week.


فاعل این جمله Ali است و مفعول آن the car می باشد.


2 – فاعل مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست و یا مهم نیست که فعل توسط چه کسی انجام شده است. مانند :

اتومبیل هر هفته شسته می شود.
The car is washed every week.


در اینجا معلوم نیست که چه کسی اتومبیل را می شوید و یا اینکه برای گوینده مهم نیست که فاعل چه کسی است .


3 – در مثال های بالا ملاحظه می کنید که برای ساختن جمله مجهول مفعول جمله معلوم را به آغاز جمله می آوریم و سپس فعل مجهول را می نویسیم. فعل مجهول از دو قسمت تشکیل می شود. قسمت اول از مشتقات فعل be و قسمت دوم آن p.p (یعنی قسمت سوم فعل) می باشد. مانند:
4 - برای ساخت فعل مجهول در زمانهای مختلف به صورت زیر عمل می کنیم :
حال ساده مجهول = am / is / are + p.p
گذشته ساده مجهول = ‌was / were / + p.p
آینده ساده مجهول = will be + p.p5 – از افعال کمکی دیگر مانند should, must, may, can و ... هم می توان در ساخت فعل مجهول استفاده کرد. مانند :

اتومبیل باید هر هفته شسته شود.
The car must be washed every week .
a. – اکنون به چند مثال دیگر از جملات معلوم و مجهول دقت کنید.
من هر جمعه اتاقم را تمیز می کنم ( معلوم )

I clean my room every Friday.


اتاق من هر جمعه تمیز می شود (مجهول)

My room is cleaned every Friday.


او در صبح نامه ها را تایپ می کند (معلوم)

He types the letters in the morning.


نامه ها صبح تایپ می شوند. (مجهول)

The letters are typed in the morning.


آنها دیروز پنجره ها را بستند. (معلوم )

They closed the windows yesterday.


پنجره ها دیروز بسته شدند . (مجهول)

The windows were closed yesterday.


آنها فردا این درس را یاد خواهند گرفت. (معلوم)

They will learn this lesson tomorrow.


این درس فردا یادگرفته خواهد شد . (مجهول)

This lesson will be learned tomorrow.
کاربرد زبان

پرسش درباره دیگران
Asking about other people


جان اهل کجا است؟

A : where's john from?


او اهل کانادا است.

B: He's from Canada.


شغل او چیست؟ (چه کاره است)

A: what does he do ?


او یک مکانیک (تعمیرکار)است.

B: He's a mechanic.


کار اهل کجاست ؟

A: what's carl's nationality?


او یک آلمانی است .

B: He's a Geramn.


او چه کاره است؟

A: what is he ?


او یک کشاورز است.

B: He's a farmer .


تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.


1 – The boby is hungry. I should ………her.
1) treat
2) like
3) change
4) feed

2 – He studies hard. I am sure that he will …..the exam.
1) change
2) receive
3) pass
4) plan

3 – what's Antonios nationality? He's an …..
1) America
2) Italian
3) Australia
4) Japanese

4 – Books are made of ……..
1) paper
2) bread
3) wood
4) vegetables

5 – A person who receives guest is called a ………
1) baker
2) police
3) host
4) mechanic

6 – Two men ….. in the accident yesterday.
1) killed
2)was killed
3) were killed
4)are killed

7 – How many guests did they invite to the party? Ten persons …. To the party.
1) invited
2) will be invited
3) was invited
4) were invited

8 – Lesson nine ……..tomorrow.
1) will practice
2) is practical
3) was practiced
4) will be practiced

9 – The coconuts………quickly yesterday by the monkey.
1) picked
2) are picked
3) was picked
4) were picked

10 – They teach English in high school. English…. In high school.
1) is taught
2) are taught
3) was taught
4 ) will be taught


پاسخ:
4=1
2=2
2=3
1=4
3=5
3=6
4=7
4=8
4=9
1=10
 
درس نهم
زمان حال کامل یا ماضی نقلی
دستور زبان
دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان«حال کامل»( یا ماضی نقلی) می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم .


1 – زمان حال کامل (ماضی نقلی) در مورد عملی به کار می رود که در گذشته شروع شده و آثار آن باقی است. در فارسی به آن ماضی نقلی و در انگلیسی به آن present perfect (حال کامل) می گویند.

مانند :
من شام خودم را خورده ام.
I have eaten my dinner


او آشپزخانه را تمیز کرده است.

she has cleaned the kitchen
2- فعل حال کامل از have / has و قسمت سوم فعل ساخته می شود.

Clean – cleaned – cleaned ( P.P ‌قسمت سوم یا - گذشته فعل با قاعده – )
Eat – ate – eaten - (p.p قسمت سوم با - گذشته - فعل بی قاعده)
3 – برای بیان طول عمل در زمان گذشته تا حال از کلمه for و برای بیان زمان شروع عمل در گذشته از since استفاده می شود.


4 – اکنون به چند مثال از زمان حال کامل دقت کنید.

من از 1368 در تهران بوده ام.
I have been in Tehran since 1368


من یک کیک درست کرده ام.

I have made a cake


آنها از 1381 این خانه را خریده اند.

They have bought this house since 1381 .


او به مدت دو سال در ایران بوده است.

She has been in Iran for two years.


ما به مدت دو ساعت فوتبال بازی کرده ایم.

We have played football for two hours.


آنها از ماه می دوستان خوبی بوده اند.

They have been friends since May.
5 - برای ساخت حال کامل منفی از have not / has not و قسمت سوم فعل استفاده می شود. مانند :

آنها اتاق را تمیز نکرده اند.

They have not cleaned the room.

‌او نامه ها را ننوشته است .

she has not written the letters.
6 - برای ساخت حال کامل سؤالی باید have/ has را به ابتدای جمله بیاوریم. مانند:

آیا شما شامت را خورده ای ؟
Have you eaten your dinner.


آیا او نامه ها را نوشته است ؟

Has she written the letters?
کاربرد زبان

خرید کردن
shoppingمی توانم کمکتان کنم ؟

A: - May I help you?


بله من به دنبال یک لباس می گردم

B: - Yes , I'm looking for a dress


چه سایزی می خواهید.

A: what size do you want?


من سایز 38 می پوشم.

B: I wear size 38


این یکی چطور است؟

A: How about this one ?


قشنگ است . قیمت آن چند است؟

B: It only nice . how much is it?


فقط 400 تومان است.

A: It's only 400 tomans.


بسیار خوب ، من آن را می برم.

B: okay. I'll take it .


چیز دیگری لازم دارید خانم ؟

A: Anything else, madam?


نه ، متشکرم

B: No, thank you.
تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید:

1 – They have lived in shiraz……..two years.
1) from
2) for
3) since
4) by

2 – she has bought many book……1358
1) since
2) by
3) for
4) with

3 – He …. To Europe for a few week.
1) traveling
2) travel
3)has traveled
4) have traveled

4 – My father is tired because he … hard.
1) has worked
2) have worked
3) had worked
4) working

5 – Is has rained here …..last month.
1) yet
2) by
3) for
4) since

6 – I have learnt English…..I was thirteen.
1) yet
2) by
3) for
4) since

7 – Onions, potatoes and tomatoes are …….
1) trees
2) flowers
3) vegetables
4) fruits

8 – Her glass is empty because she …. All the water.
1) drinks
2) will drink
3) has drunk
4) had drunk

9 – I am going to by a bicycle when I have … money.
1) busy
2) enough
3)dirty
4) beautiful

10 – I'm sure …..they have gone home.
1) that
2) which
3) where
4) who


 پاسخ :
2=1
1=2
3=3
1=4
4=5
4=6
3=7
3=8
2=9
1=10
۱۳٩۱/٢/۱۸ | ٧:۱۱ ‎ب.ظ | معلم | نظرات ()

درباره وبلاگ

سلام.اینجانب یحیی عسکرزاده با هدف ارتقای سطح علمی و ایجاد ارتباط با دوستان در فضای مجازی تارنمای " مرکز آموزش زبان انگلیسی " را راه اندازی کرده ام. امیدوارم با همکاری و کمک دوستان و زبان دوستان بتونم مطالب مفیدی براتون قرار بدم.
نويسندگان
لینک دوستان

موضوعات وب
امکانات وب