مرکز آموزش زبان انگلیسی
مرکز آموزش زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی دوم راهنمایی را به صورت درس به درس و یکجا در این وبلاگ قرار دادیم:

برای دانلود فایل pdf گرامر زبان انگلیسی دوم راهنمایی بر روی این لینک کلیک کنید: 500 کیلوبایت

  برای دیدن مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید:


درس اول
دستور زبان رنگ ها

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید که چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ چیزی از شما پرسیده شود چگونه پاسخ بدهید. به نکات زیر توجه کنید.  

 

  نکته ها :
1 – کلمه ای که رنگ را بیان می کند مانند یک صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

Red car اتومبیلِ قرمز
White bag کیفِ سفید
This is a red car. این یک اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یک کیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها کیف های سفید هستند  

 

  2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان کرد.

This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن کیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن کیف ها ، سفید هستند  

 

  3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می کنیم

What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟  

 

  4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ای  

 

 

 

  2 – پاسخ دهید :

 

What colour are these pencils?
They are red.  

 

  3 - جملات زیر را با what colour سؤالی کنید.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
What colour are these apples? 

درس دوم
دستور زبان There is ‌و There are

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس مربوط به عبارت هایی است که با There is ‌و There are شروع می شوند. همچنین شما در این درس می آموزید که چگونه این عبارت ها را منفی و سؤالی کنید.  

 

  نکته ها :

1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
یک کتاب روی میز وجود دارد.

There is a book on the table.

پنج کتاب روی میز وجود دارند

There are five books on the table.  

 

  2 - برای سؤالی کردن عبارت هایی که با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده کنیم.

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟

Is there a book on the table?

آیا پنج کتاب روی میز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

 

 

  3 – برای منفی کردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می کنیم.

 

  تمرین :
1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات کامل بنویسید.

 

There are three oranges in the basket.

 

There is a soldier in this picture.  

 

  2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.

Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?  

 

  2- پاسخ کوتاه و کامل بدهید .

Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom. 

درس سوم
دستور زبان درباره صفت ملکی

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملکی» می باشد. «صفت ملکی» کلمه ای است که قبل از اسم می آید و مالکیت را بیان می کند. شما در این درس با s آپاستروف یا s نیز آشنا می شوید.  

 

  نکته ها :
1 – هر صیغه صفت ملکی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صیغه های جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

  این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند. مانند:

My car اتومبیل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها  

 

  2- حالت دیگر بیان مالکیت استفاده از s می باشد. s مالکیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

Alis book کتابِ علی
Minas father پدر مینا  

 

  3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه کسی است
car شی
is فعل کمکی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن کتاب ها مال چه کسی است ؟  

 

  تمرین
1 – درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Minas brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
 

 

  2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از کلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Alis jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
 

 

  3 – با استفاده از صفت ملکی یک جمله جدید بسازید.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ : 

  درس چهارم
دستور زبان درباره ساعت

 

  درس چهارم
دستور زبان

این درس بیشتر درباره ساعت و نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن در ساعت های مختلف می باشد.  

 

  نکته ها :

1 – برای پرسیدن ساعت از عبارت ?what time is it استفاده می شود که معنی آن «ساعت چند است؟» می باشد.  

 

  2 – اگر در پاسخ ساعت کامل باشد یعنی بدون دقیقه و ثانیه باشد . می گوییم :

Its one oclock ساعت یک است
Its twelve oclock ساعت دوازده است  

 

  3- اگر ساعت کامل نباشد یعنی دقیقه داشته باشد می توان به دو صورت آن را خواند.

روش اول این است که بعد از Its ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگوییم مثلا ًاگر ساعت پنج و بیست دقیقه باشدمی گوییم:

its five twenty

 

روش دوم این است که بگوییم بیست دقیقه از پنج گذشته است:

Its twenty minutes past five  

 

  4 – اگر 15 دقیقه ( یک ربع) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه a quarter یعنی یک ربع استفده کرد.

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقیقه باشد. می گوئیم :
: ساعت یک ربع گذشته از دو است.

Its a quarter past two.

اگر ساعت پانزده دقیقه مانده به دو باشه می گوییم :
ساعت یک ربع مانده به دو است

Its a quarter to two.  

 

  5 – اگر 30 دقیقه (نیم ساعت) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه half یعنی نیم استفاده کرد. مثلاً اگر ساعت دو و سی دقیقه باشد می گوییم :

ساعت نیم (30 دقیقه) گذشته از دو است.

Its half past two.

ساعت نیم (30 دقیقه) مانده به دو است.


Its half to two.  

 

  تمرین
1- به تصاویر نگاه کنید و ساعت را به دو صورت بیان کنید ( در صورت امکان از کلمات a quarter , half نیز استفاده کنید)

 

its half past nine

its nine thirty

 

its nine oclock

 

its a quarter past ten

its ten fifteen

 

its a quarter to six

its five forty-five

 

its five to three

its two fifty-five

 

its ten to nine

its eight fifty

 

درس پنجم
دستور زبان درباره فعل امری

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره فعل امری در زبان انگلیسی است.  

 

  نکته ها

1 – زمانی که از کسی می خواهیم که کاری را انجام دهد یعنی به او امر می کنیم. در این موقع از فعل امری استفاده می کنیم. برای امر کردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می کنیم. مانند

Open the door درب را باز کن  

 

  2 – برای اینکه فعل امر را مؤدبانه تر بیان کنیم می توانیم در ابتدا یا انتهای جمله از کلمه please به معنای «لطفاً» استفاده کنیم. مانند

Please open the door.

لطفاً درب را باز کن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز کن  

 

  3 – هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت کاما گذاشته شود.

 

  4 – هنگامی که بخواهیم فعل امری را به شکل منفی بیان کنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از کلمه don’t استفاده می کنیم. مانند :

لطفاً درب را باز نکن

Don’t open the door , please  

 

  تمرین
1 – با استفاده از please و کلمات داده شده جمله بسازید.

1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
 

 

  2 – درباره هر تصویر یک جمله با Please بنویسید

 


Please clean the blackboard.

 


Please close the window  

 

  3 – با کلمات داده شده یک جمله بسازید :

1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.  

 

درس ششم
دستور درباره زمان حال ساده

 

  درس ششم

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان حال ساده می باشد. شما در این درس کاربرد فعل را با فعل های مختلف می بینید.  

 

  نکته ها :

1- زمان «حال ساده» به کاری دلالت می کند که به طور روزمره انجام می شود و تکرار می شود. اجزاء جمله به صورت زیر می باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قید زمان و مکان + …….

فاعل می تواند ضمیر باشد شما با ضمایر مختلف آشنا شده اید
من هر روز به مدرسه می روم .

I go to school everyday

ایشان (آنها) هر صبح صبحانه می خورند.

They eat breakfast everymorning.

من هر روز اتاقم را تمیز می کنم.


I clean my room everyday.

ما هر شب تلویزیون تماشا می کنیم.

We watch T.v everynight.  

 

  2 – برای سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلی جمله یک s اضافه می شود به مثال های زیر توجه کنید:

او هر روز فوتبال بازی می کند.

He plays football everyday.


او هر صبح تا مدرسه راه می رود

She walks to school everymorning.


علی هر روز ساعت 12 ناهار می خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.  

 

  3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراین صورت برای سوم شخص مفرد به جای s به آن حرف es اضافه می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

او هر روز تلویزیون تماشا می کند

He watches T.v everyday.او هر روز به مدرسه می رود

She goes to school everyday.  

 

  تمرین
1 – با کلمات داده شده جمله صحیح بسازید

1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday  

 

  2 – افعال داخل پرانتز را به شکل صحیح به کار ببرید

1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches  

 

  3-گزینه صحیح را انتخاب کنید

1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks  

 

  4 – با توجه به کلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی کنید.

1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six oclock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning. 

درس هفتم
دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال ساده

 

  نکته ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟

Do you play football everyday?

 

آیا او هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does he play football everyday?

 

آیا علی هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does Ali play football everyday?
 

 

  2 – توجه کنید که s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل کمکی does حذف می شود و فعل به شکل اصلی برمی گردد

 

  3 – برای منفی کردن زمان حال ساده از don’t یا dose nt استفاده می کنیم. برای سوم شخص مفرد از dosent استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی کنم

I dont play football everyday.

او هر روز فوتبال بازی نمی کند

He dosent play football every day.  

 

  4 – در پاسخ به سؤال هایی که با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ کوتاه است. به این ترتیب که با کمک افعال کمکی do ‌و does در حالت مثبت به افعال کمکی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب کوتاه می دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟
Yes , I do . بله این کار را می کنم
No, I don’t . نه من این کار را نمی کنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او این کار را می کند
No, he dosent. نه او این کار را نمی کند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل کمکی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
 

 

  5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.

 

  تمرین : 1 – پاسخ کوتاه و بلند بدهید. از کلمات داخل پرانتز استفاده کنید.

1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.  

 

  2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.

1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six oclock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.  

 

  2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos nt)
پاسخ : ( dosent)

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
پاسخ : live

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
پاسخ : our family

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
پاسخ : watches  

 

  4 – پاسخ بلند بدهید.

1) Do they play football in the street? (No)
No, They don’t play football in the street.

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
No , he doesnt play ping-pong at school.

3) Does your sister work in a library? (yes)
Yes, she works in a library. 

درس هشتم
دستور زبان درباره ی کلمات استفهامی در پرسیدن سؤال

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره ی استفاده از کلمات استفهامی در پرسیدن سؤال است. در انگلیسی با کلماتی به غیر از افعال کمکی نیز می توان سؤال پرسید. به این کلمات استفهامی می گویند.
در زیر شما با این کلمات و کاربرد آن ها آشنا می شوید.  

 

  نکته ها :
1 – کلمات استفهامی که در این درس با آنها آشنا می شوید، عبارتند از :

Who چه کسی
What چه، چه کاره
Whrer کجا
When چه وقت
How many چند تا  

 

  2 – برای پرسش با استفاده از کلمات استفهامی به صورت زیر عمل می کنیم :

بقیه جمله + فعل اصلی + فاعل یا ضمیر آن ( does- do – are – is) + فعل کمکی + کلمه استفهامی
به مثال زیر توجه کنید :
شما کجا زندگی می کنید؟

Where do you live?

ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

When do they come to home ?

او چه چیزی لازم دارد؟

What does he need?

او چه کسی است ؟

Who is he ?

او چه کاره است ؟

What is he ? ‌  

 

  3 – برای How many لازم است که نام شیء یا انسان مورد نظر را به صورت جمع بعد از آن ذکر کنیم و سپس فعل کمکی را استفاده کنیم. مانند

How many cars are there in the street?

چند تا اتومبیل در خیابان وجود دارد؟

How many students play football in the park?

چند تا دانش آموز در پارک فوتبال بازی می کنند؟  

 

  تمرین :
1 – باتوجه به کلمه ی داده شده سؤال بسازید.

1) Ali lives in Azadi street (who)
Who does live in Azadi street?
همچنین می توان جمله بالا را با استفاده از who به شکل زیر سؤالی کرد
Who lives in Azadi street?


2) Mary studies her books in the library.(where)
Where does mary study her books?


3) They play football on Fridays.(when)
When do they play football?

4) Mr Bagrami teaches twenty students.(How many)
How many students does Mr Bahrami teach?

5) She is a teacher. (what)
What is she?

6) I eat two apples everyday.(How many)
How many apples do you eat every day? 

درس نهم
دستور زبان درباره ی زمان حال استمراری

 

  دستور زبان

یا گرامر این درس درباره ی زمان حال استمراری می باشد. زمان حال استمراری برای بیان کاری به کار می رود که در همان لحظه در حال انجام شدن است.  

 

  نکته ها :

1 – شکل جمله در زمان حال استمراری به صورت زیر می باشد.
قید مناسب + مفعول + فرم ing دار فعل + am,is,are + فاعل
به مثال های زیر توجه کنید
من حالا در حال تماشا کردن تلویزیون هستم.

I am watching T.v now

ایشان (آنها) حالا در حال خوردن صبحانه هستند.

They are eating breakfast now.

او حالا در حال انجام دادن تکالیفش است.

She is doing her homworks now.  

 

  2 – فعل کمکی am برای فاعل (I) و فعل کمکی Is برای (It , she , he) و فعل کمکی are برای ( بقیه فاعل ها) می باشد.
3 – زمان حال استمراری معمولاً با قید now به معنای «حالا» همراه می باشد.

 

  4 – برای سؤال ساختن دراین زمان باید ابتدا در جمله فعل کمکی و سپس فاعل و سپس بقیه جمله را ذکر کنیم. مثال :

زمان حال استمراری ساده

she is eating lunch now.

حال استمراری سؤالی

Is she eating lunch now?  

 

  5 – برای منفی ساختن در زمان حال استمراری بعد از فعل کمکی از Not استفاده می کنیم:

حال استمراری ساده

she is eating lunch now.

حال استمراری منفی

she is not eating lunch now.  

 

  تمرین
1. افعال داخل پرانتز را به شکل صحیح به کار ببرید.

1) I ………football now.(to play)
پاسخ: am playing

2) He ………….football every Sunday. (to play)
پاسخ: plays

3) He ……… his homework now. (to do)
پاسخ: is doing  

 

  2 – گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1)please………your hands.(is washing – wash- washes)
پاسخ: wash

2) He ……….tea now. (drink – drinks – is drinking)
پاسخ: is drinking

3) Mary ………her room every Friday.(cleaning – is cleaning – cleans)
پاسخ : clean

4) we dont …….to school on Friday. (to go – are going – go)
پاسخ: go

5) You and I ………our books now.( studing – are studing – study)
پاسخ : are studing

6) ……………to bed, please.(going – goes – go)
پاسخ: go  

 

  3 - با توجه به کلمه داخل پرانتز ، جملات زیر را بازنویسی کنید.

1) we are looking at our books now.(she)
She is looking at her book now.

2) Are you washing your hands?(He)
Is he washing his hands?

3) I say my prayers every day.( now)
I am saying my prayers now.

4) They walk to school every morning.(now)
They are walking to school now. 

درس دهم
دستور زبان درباره گذشته فعل بودن یعنی افعال was, were

 

  نکته ها
1 – فعل بودن در زمان حال (am – is – are) می باشد. گذشته ی آن (was – were) می باشند.
2 – فعل was برای فاعل های (I – he – she – it) بکار برده می شود و معنای آن «بودن» می باشد. مانند:

was sick yesterday.

من دیروز مریض بودم

She was absent yesterday.

اودیروز غایب بود

He was in shiraz last week.

او هفته گذشته در شیراز بود  

 

  3 – فعل were برای بقیه فاعل ها به کاربرده می شود و معنای آن «بودن» می باشد.
مانند

شما دیروز در مدرسه بودید.

You were at school yesterday.

ما دیشب خسته بودیم

we were tired last might .

ایشان (آنها) دیروز شاد بودند

They were happy yesterday.  

 

  4 – برای منفی کردن این افعال بعد از فعل از کلمه not استفاده می کنیم مانند :

من دیروز مریض نبودم

I was not sick yesterday


شما دیروز در مدرسه نبودید

You were not at school yesterday  

 

  5 - مخفف was not و were not به صورت werent , wasnt می باشد.

 

  6 – برای سؤالی کردن این جملات ابتدا در آغاز جمله فعل was یا were و سپس فاعل را می آوریم. مانند :

آیا او دیروز غایب بود ؟

was she absent yesterday?

ایا آنها دیروز خوشحال بودند؟

were they happy yesterday?  

 

  7- در جواب های کوتاه از was یا wasnt و were یا werent استفاده می کنیم.

 

  تمرین
1 – در جاهای خالی was – were- wasn’t – weren’t به کار ببرید.

1) yesterday …………..Sunday.
پاسخ : was


2)Ali is here today , but he ……….here yesterday.
پاسخ : wasnt


3) The teacher was in the library, but the students…………
پاسخ: werent  

 

  2 – به سؤال های زیر پاسخ کوتاه و کامل بدهید.

1) were you sick last night?
No, I wasent . I wasnt sick last night.

2) was your brother at home yesterday?
Yes, He was. He was at home yesterday.

3) were your sisters in the park last morning?
No, they werent. They werent in the park last morning.  

 

  3- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1)Mr.Ahmadi …….in the park yesterday.(is – was – were)
پاسخ: was

2) The students ……..at school yesterday.(are – werent – wasnt)
پاسخ: werent

3) Today is Sunday. Yesterday was ……( Monday – Friday- Saturday)

۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ | معلم | نظرات ()

درباره وبلاگ

سلام.اینجانب یحیی عسکرزاده با هدف ارتقای سطح علمی و ایجاد ارتباط با دوستان در فضای مجازی تارنمای " مرکز آموزش زبان انگلیسی " را راه اندازی کرده ام. امیدوارم با همکاری و کمک دوستان و زبان دوستان بتونم مطالب مفیدی براتون قرار بدم.
نويسندگان
لینک دوستان

موضوعات وب
امکانات وب