مرکز آموزش زبان انگلیسی
مرکز آموزش زبان انگلیسی

Proverbs

 

در این قسمت حدود ۵۰۰ اصطلاح انگلیسی با ترجمه فارسی براتون گذاشتیم

ددانلود 500 اصطلاح انگلیسی: 250 کیلوبایت 

 

(برای مشاهده ی مطالب بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید)


بسمه تعالی

 No news is Best news
بى خبرى , خوش خبرى

You see nothing, You hear nothing
 
شتر دیدى , ندیدى

Haste is from the Devil
 
عجله کار شیطان است

 
Let bygones be bygones
 
گذشتها گذشته

There is truth in wine
 
مستى و راستى

Out with the old,in with the new
 
نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار

High places have their precipices
 
هر فرازى را نشیبى است

Nothing venture , nothing have
 
هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد

Jack of all trades and master of none
 
همه کاره و هیچکاره

Dont buy everything that is cheap
 
ارزان خرى , انبان خرى

Too many cooks spoil the broth
 
آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک

It is not as if the sky is falling
 
انگار آسمون به زمین افتاده

Beauty opens locked doors
 
اندکى جمال به از بسیارى مال

Hasty work, Double work
 
آدم عجول کار را دوباره میکنه

A wise man avoids edged tools
 
آدم دانا به نشتر نزند مشت

 


Live and let live
 

آدم زنده زندگى مى خواد

Cowards die Many times Before Their Death
 
آدم ترسو هزار بار مى میره

you want a thing done,do it yourself
 
کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من

What is done can not be undone
 
آب رفته به جوى باز نمى گردد

It is all up with him
 
آب از سرش گذشته

Dont cry over the spilled milk
 
آب ریخته جمع شدنى نیست

we seek water in the sea
 
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

A wise man avoids edged tools
 
آدم دانا به نشتر نزند مشت

Live and let live
 
آدم زنده زندگى مى خواد

Cowards die Many times Before Their Death
 
آدم ترسو هزار بار مى میره

you want a thing done,do it yourself
 
کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من


Dont cry over the spilled milk
 
آب ریخته جمع شدنى نیست

Honesty is the best policy

صداقت بهترین سیاست

Prevention is better than cara
پیشگیری بهتر از درمان است

Eat to live, not live to eat
خوردن برای زندگی نه زندگی برای خوردن


Haste is from devil
عجله کار شیطان است


It is never too late to learn
هرگز برای یاد گرفتن دیر نیست


The shoemaker's son always goes barefoot
پسر کفاش همیشه پا برهنه می رود
(
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد )


Too many cooks spoil the broth
آشپز که زیاد شد ، آبگوشت خراب می شود
(
حتما میدانید به کدام ضرب المثل ما اشاره دارد)


Knowledge is power
دانش قدرت است


God helps them that help them selves
خداوند به کسانی کمک می کند که به خودشان کمک کنند

(از تو حرکت از خدا برکت)

no pain no gain
نابرده رنج گنج میسر نمی شود

It is never too late to learn

ز گهواره تا گور دانش بجوی

یا
پیشگیری بهتر از درمان است:

An once of prevention is worth a pound of cure

 

Early to bed,early to rise,makes a man healthy, wealthy and wise.
یه جورایی همون سحر خیز باش تا کامروا باشی...

to be a jack of all trades and master of none
همه کاره و هیچ کاره.

Blood is thicker than water/blood runs thicker than water

خون،خونو میکشه....D: D:Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر، باز با باز.

to have the chance of a snowball in hell
هیچ شانسی نداشتن

Have the ball in one's court

میگن یارو توپو انداخت تو زمینه طرف....(بعضی ضرب المثلای ما هم ترجمه شده اوناس....مثلا بعدی)

See the mother,catch the daughter

عینه عینه شو داریم....مامانو ببین،دخترو بگیر

have too many irons in the fire
با یه دست چند تا هندونه میشه بلند کرد و اینا

Carry a secret to the grave
شنیدین که میگن...این راز با خودت به گور ببر.

 

Carry caols to Newcastle
زیره به کرمون بردن...این یکی انگلیسیه اصلیتش

every dog has his day
بالاخره هر کسی یه شانسی داره..(یا مثلا دیدین میگن بالاخره ما هم خدایی داریم


Old habits die hard

ترک عادت موجب مرض است.

as easy as ABC/ as easy as apple pie/as easy as duck soup/as easy as rolling of a dog
به آسونی آب خوردن...

 

Better half a loaf than no bread

کاچی به از هیچی

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. (مولوی)

 

A bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوای نسیه یا سرکه نقد به از حلوای نسیه

where there is a will , there is a way

خواستن توانستن است


the grass always growner on the other of the fence

مرغ همسایه غازه

 

A full opurse never lacks friends

تا پول داری رفیقتم عاشقه بنده کیفتم

 


A door must be either shut & open

هم خر میخواد هم خرما

 

father came out, and I will take out your father

 پدر من دراومد،پدر تورو هم در میارم

May they take away your 'dead washer
مرده شورت رو ببرن

Ghosts of your stomach
ارواح شکمت

Don’t put a hat on my head
سرم کلاه نذار

?Why are you selling me wet wood
چرا هیزم خیس بهم می فروشی؟

Light up my homework
تکلیفمو روشن کن

His donkey passed the bridge
خرش از پل گذشت

Cut tail
دم بریده

?What kind of dirt shall I put on my head
چه خاکی به سرم بریزم؟

His head is playing with his tail
سرش با دمبش بازی می کنه

Pull your carpet out of the water
گلیمت رو از آب دربیار

Happiness has hit you under your stomach
خوشی زده زیر دلت

Punch you so hard that electricity will come out of your eyes
اینقدر محکم بزنمت که برق از چشمات بپره

Snake Venom
زهر مار

Pain without a cure
درد بی درمون

He thinks he has fallen out of an elephant's nose
فکر میکنه از دماغ فیل افتاده

Dog's mustache
سگ سبیل

I’ll take out your eyes
چشمتو در میارم

Your step on my eye
قدمت روی چشم

May I be sacrificed for you
قربونت برم

You have seen camel; you haven't seen
شتر دیدی ندیدی

Don't drop worms
کرم نریز

He does long tongue
زبون درازی نکن

Donkey into donkey
خر توو خره

They are like an elephant and a tea cup
مثل فیل و فنجون

Don't put watermelon under my arms
هندونه زیر بغلم نذار

I’ll make you one with the wall
با دیوار یکیت می کنم

!?I wanted to see who my nosey person is
می خواستم بدونم فضولم کیه؟!

Don't look at me left left
چپ چپ بهم نگاه نکن

Took the water from my face
آبروم رو برد

Painted us black
رومون رو سیاه کرد

The door to the pot is open, where is the integrity of the cat
در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟

You can't ride a camel bent over
شتر سواری دولا دولا نمیشه

The blind read
کور خونده

The dog was hitting, the cat was dancing
سگ میزد گربه می رقصید

You brought my life up
جونمو بالا اوردی

My soul reached my lips
جونم به لبم رسید

Inside head eater
توو سری خور

It’s hit my head
زده به سرم

Blind cat
گربه کوره

My head whistled
سرم سوت کشید

My job is done
کارم تمومه

Burnt father
پدر سوخته

His mouth still smells like milk
هنوز دهنش بوی شیر میده

I haven’t said anything to her and she has grown a tongue
بهش هیچی نگفتم زبون در اورده

I hope your eyes go blind
چشمت کور شه

I grabbed it out of his belly
از دلش در اوردم

One is too little, two is sad, the third is sure
یکی کمه،دوتا غمه،سه تا بشه خاطر جمع

It was hitting and banging
بزن،بکوب بود

May your hand not hurt
دستت درد نکنه

May your head not hurt
سرت درد نکنه

Don’t be tired
خسته نباشی

Choke
خفه شو

Killed the cat by the honeymoon suite
گربه رو دمه حجله کشت

Not coming not coming, when coming, two two coming
نمیاد نمیاد وقتی میاد دوتا دوتا میاد

No daddy
نه بابا

Go daddy
برو بابا

Let’s hit and run
بزن بریم

One pot tells the other pot your face is black
دیگ به دیگ میگه روت سیاه

Make him a donkey
خرش کن

Come short
کوتاه بیا

Money is not the bear’s grass
پول علف خرس نیست

A hundred years to these years
صد سال به این سالها

Your warm breath
دمت گرم

Her stomach is happy
دلش خوشه

My stomach is tight
دلم تنگه

My stomach burned for her
دلم براش سوخت

Stomach to stomach has a path
دل به دل راه داره

Big bear
خرس گنده

Stomach is not in his stomach
دل توی دلش نیست

It doesn’t have math or books
حساب کتاب نداره

I’ll eat your liver
جیگرتو بخورم

Sink your teeth into liver a little bit
یکمی دندون روی جیگر بذار

One gear
یه دنده

Dirt on your head
خاک بر سرت

My stomach is making salt
دلم شور می زنه

I died from laughter
از خنده مردم

It is from my God
از خدامه

He was stuck between the air and the sky
مونده بود بین هوا و آسمون

From each of her fingers a talent rains
از هر انگشتش هنری میباره

Make your hat the judge
کلاه تو قاضی کن

I won’t even give you a non-curing disease
درد بی درمون هم بهت نمیدم

A flower has no front or back
گل پشت و روو نداره
He put a finishing stone
سنگ تموم گذاشت

His health is a ball
حالش توپه

I know him like the palm of my hand
مثل کف دستم می شناسمش

Have I smelled the palm of my hand
مگه کف دستم رو بو  کردم؟

She hits one handed
یه دستی می زنه

Donkey head
کله خر

Wind hitter
باد بزن

Water puller
آب کش

Hat lifter
کلاه برداری

You are the darling of my stomach
تو عزیز دلمی

She is very heavy and colourful
خیلی سنگین رنگینه

Don’t make yourself spoiled
خودتو لوس نکن

Drink of life
نوش جان

Unknowledgeable in salt
نمک نشناس

Without salt
بی نمک

With salt
با نمک

Without steam
بی بخار

Don’t be narrow and orange
نازک،نارنجی نباش

You ate my head
سرم رو خوردی

Again the same soup and the same bowl
باز همون آش و همون کاسه

Your eyes see beautiful
چشماتون قشنگ میبینه

May your eyes be bright
چشمتون روشن

He took her tear out
اشکش رو درآورد

Her colour has jumped away
رنگش پریده

The patient stone
سنگ صبور

Your place is very empty
جات خیلی خالیه

One hand has no voice
یک دست صدا نداره

I want the donkey and the dates
هم خر رو می خوام هر خرما

My new sleeve, eat rice
آستین نو،بخور پلو

Her friendship is like the friendship of Auntie Bear
دوستیش مثل دوستی خاله خرسه است

She still has two and a half swallows left
هنوز دو قورت و نیمش باقیه

Don’t see how tiny the pepper is, break it and see how sharp it is
فلفل نبین چه ریزه،بشکن ببین چه تیزه

One crow, forty crows
یک کلاغ،چهل کلاغ

Hear and don’t believe
بشنو و باور نکن

The onion has been hanging out with the fruit
پیاز هم خودشو داخل میوه کرد

Which instrument of yours should I dance to
من به کدوم سازتون برقصم؟

May God never subtract you from brotherhood
خدا از برادری کمت نکنه

My stomach became a kabob
دلم کباب شد

Die for someone who will have a fever for you
برای کسی بمیر که برات تب کنه

My veins and roots came out
رگ و ریشم در اومد

You pay your money , and you take your choice

منظور از این مثل این است  که انسان ها به اندازه تلاش و کوشش خود حق انتخاب دارند

هر قدر پول بدهی همانقدر آش میخوری

 

یه ضرب المثل قدیمی هم داریم که میگه :
به قدر دوغت می زنند پنبه !!


به قدر کرده خود ، مزد می برد مزدور

نبرده گنج ، مجو گنج شایگان هرگز

Money begets money .

- Muck and money go together .

- Money makes Money .

- Money finds money .

- As dust goes one dust , so money goes on money .

منظور از این مثل بیان اهمیت پول و ثروت است که ثروت خود مولد ثروت است

- پول روی پول می رود ، آب در گودال

- فتد میوه در آستین فراخ

- کور ، کور را می جوید ، آب گودال را

- آب می داند که آبادی کجاست

-نظامی می گوید :

شنیدم ز پیران دینار سنج

که زر ، زر کشد ، در جهان گنج ، گنج

شنیدم نه از زیرکی زابلهی

که زر ،  زر  کشد چون برابر نهی ؟

When money speak , The world is silent

- وقتی پول صحبت می کند ، دنیا سکوت می کند !

- پول به زبانی صحبت میکند که برای تمام مردم دنیا قابل درک است .

- تمثیل :

ای زر توی آنکه جامع لذاتی

محبوب جهانیان به هر اوقاتی

بی شک تو خدا نئی ولیکن به خدا

ستار العیوب و قاضی الحاجاتی

کلیم کاشانی می گوید :

کسب کمال اهل جهان ، کسب زر بود

علامه آن بود که زرش بیشتر بود

 

After night comes dawn , after sorrow comes joy

 

- ضغیر اصفهانی معتقد است :

بنیاد غم و شادی بس دیر نمی پاید

هر صبح زپی شامی ، هر شب سحری دارد

 

- نظامی می فرماید :

ای پی هر شامگاهی چاشتی است

آخر برداشت فروداشتی است

 

- همایون کرمانی می گوید :

ای دل صبور باش و نخور غم که عاقبت

این شام صبح گردد و این شب سحر شود

 

- این All are not hunters that blow the horn

- هرکه شیپور دارد که شکارچی نیست .!

- هر گردی گردو نیست .

- هرکه ریش دارد بابا نیست .

م هر حرف خشن نشان دلتنگی نیست

هر چین جبین دلیل دلتنگی نیست

بر ظاهر کس نمیتوان غره شدن

هرکس که ه جنگ می رود ،جنگی نیست

تمثیل :

زهد در عمامه و در ریش نیست

هرکه گوید یا علی ، درویش نیست

 • A poor workman blames his tools."
 • ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند
  • مترادف فارسی: «عروس نمی توانست برقصد ، می‌گفت زمین کج استیا " وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند ."

 

"Absence makes the heart grow fonder."

 • ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شود
  • مترادف فارسی: «دوری ودوستی

"Beauty is in the eye of the beholder."

 • ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
  • مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»

 

 

 

"Clothes don't make the man."

 • ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست
  • مترادف فارسی: «آدم را به جامه نشناسند»
  • تمثیل: «لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود»
  • تمثیل: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت»

 

Cross the stream where it is the shallowest."

 • ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن
  • مترادف فارسی: «بی‌گدار به آب نزن

 

chinese food,japanese wife and American life

 

می گویند : غذا ، غذای چینی ، زن ، زن ژاپنی ، زندگی ، زندگی آمریکایی

به همین مضمون مثلی در زبان فارسی آمده است است : ظرف ، ظرف مسی ، فرش ، فرش قالی ، نان ، نان گندم و بالاخره دین ، دین محمدی

 

The Blood of soldier makes the glory the general

 

- معنی این مثل این است که حاصل رنج و زحمت و فداکاری زیردستان غالبا منجر به کسب قدرت و افتخارات فرماندهان آنها می شود .

- خون سرباز ریخته می شود افتخارش نسیب ژنرال می شود .

- خواجوی کرمانی می گوید :

رنج ما بردیم ، گنج ارباب دولت برده اند

خار ما خوردیم و ایشان گل

بدست آورده اند

اشک تمساح،اشک ریا

a wet blanket

برج زهرمار،آیه یاس

out of the flying pan into the fire

از چاله به چاه افتادن

under the wire

سر بزنگاه

to get down off a high horse

از خر شیطان پایین آمدن

منبع: efl.blogfa

Close your eyes to something

معادل فارسی: چشم پوشی کردن / معنی ظاهری: چشم خود را برروی چیزی بستن

 

Button one's lips

معادل فارسی: زیپ دهان خود را کشیدن / معنی ظاهری: دکمه‌های لب خود را بستن!

 

Get something off one's chest

معادل فارسی: دل خود را خالی کردن / معنی ظاهری: چیزی را از سینه خود خارج کردن

 

Get up on the wrong side of the bed

معادل فارسی: از دنده چپ برخاستن / معنی ظاهری: از سمت نادرست تخت برخاستن

Give someone the cold shoulder

معادل فارسی: با کسی سرد برخورد کردن / معنی ظاهری: به کسی شانه سرد دادن

Stand on one's own two feet

معادل فارسی: روی پای خود ایستادن / معنی ظاهری: روی دو پای خود ایستادن

Open a can of worms

معادل فارسی: آتش در لانه زنبور کردن / معنی ظاهری: یک قوطی پر از کرم را باز کردن

Two heads are better than one

معادل فارسی: یک دست صدا ندارد / معنی ظاهری: دو تا کله بهتر از یکی است

Keep something under one's hat

معادل فارسی: تو دل خود نگه داشتن / معنی ظاهری: چیزی را زیر کلاه خود نگه داشتن

 

A bad vessel is seldom broken

معادل فارسی: بادمجان بم آفت ندارد / معنی ظاهری: یک ظرف بد به ندرت می‌شکند

 

White lie

معادل فارسی: دروغ مصلحت آمیز / معنی ظاهری: دروغ سفی

Cast not the dirt into the well that gives you water.

جائیکه نمک خوردی، نمکدان نشکن!

 

- Cast thy bread upon the waters, for thou shall find it after many days.

تو نیکی میکن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

 

- A cat has nine lives.

گربه هفت جان دارد.

 

- Catch your bear before you sell its skin.

پوست خرس نزده، می فروشد.

 

- The cat dreams of mice.

شتر در خواب بیند پنبه دانه / گهی لپ لپ خورد، گه دانه دانه

 

- The cat shuts its eyes while stealing creams.

مثل کبک سرش را زیر برف می کند.

 

- Cattle do not die from crows cursing.

از دعای گربه سیاه باران نمی آید.

 

 

- Chalk and cheese.

آسمان و ریسمان به هم بافتن.

 

 

- Charity begins at home.

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

 

- Charity covers a multitude of sins.

صدقه رفع بلاست.

 

- Cleanliness is next to godliness.

پاکیزگی نشانه ایمان است.

 

- A clear conscience fears no accusation.

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

 

- Climb not too high, lest the fall be greater.

زیاد بالا منشین که افتادنت سخت تر باشد.

 

- Clothes do not make the man.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

 

- The camel going to seek horns, lost his eyes.

می خواست ابرویش را درست کند، چشمش را کور کرد.

 

- Coming events cast their shadows before.

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

 

- Conscience does make cowards of us all.

کافر همه را به کیش خود پندارد.

 

- A constant guest is never welcome.

میهمان تا سه روز عزیز است.

 

- Contraries don’t meet.

کوسه و ریش پهن!

 

- Cowards die many times before their death.

آدم ترسو روزی هزار بار می میرد.

 

- A creaking gate hangs long.

دود از کنده بلند می شود.

 

- Cross the stream where it is shallowest.

گره ای که با دست می توان باز کرد، چرا با دندان باز کردن؟

 

- Curses, like chickens, come home to roost.

چاه کن همیشه ته چاه است.

 

- Cut your coat according to your cloth.

لقمه را به اندازه دهانت بردار.

مال بد بیخ ریش صاحبش!

 

● Barking dogs seldom bite.

از آن نترس که های و هوی دارد / از آن بترس که سر به تو دارد

 

The beaten road is the safest.

آزموده را آزمودن خطاست.

 

Beggars must not be choosers.

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

 

The best fish swim near the bottom.

هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

 

۱۳٩۱/٢/۱٩ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | معلم | نظرات ()

درباره وبلاگ

سلام.اینجانب یحیی عسکرزاده با هدف ارتقای سطح علمی و ایجاد ارتباط با دوستان در فضای مجازی تارنمای " مرکز آموزش زبان انگلیسی " را راه اندازی کرده ام. امیدوارم با همکاری و کمک دوستان و زبان دوستان بتونم مطالب مفیدی براتون قرار بدم.
نويسندگان
لینک دوستان

موضوعات وب
امکانات وب