مرکز آموزش زبان انگلیسی
مرکز آموزش زبان انگلیسی
در این قسمت 22 درس براتون قرار دادیم که در حد دوره ی راهنمایی هست و کمک میکنه راحت بتونید در مورد کارهای روزانه و پیش پا افتاده حرف بزنید.پیشنهاد میکنم حتما استفاده کنید.(به دلبل پیش پا افتاده بودن درسهاتی اول ُ از درس ۱۱ به بعد براتون قرار دادیم)

 برای دیدم مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید:


درس یازدهم

 

نکته گرامری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

 

 

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they


من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن هست بدنش.
آن هستش سر او
آنها هستن گوشهایش.(آنها گوش های او هستند.)
آن گوش چپ او می باشد.
آنها چشمان او هستند.
آن صورت او می باشد.
آن دهانش می باشد.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این  دست راست او هست
این بینی او می باشد.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.

 

I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.
This is my mother.
That is my father.
Those are my brothers and these are my sisters.
That is a boy
His name is Jamshid.
That is his body.
That is his head.
Those are his ears.
That is his left ear.
Those are his eyes.
That is his face.
That is his mouth.
This is a girl. Her name is Nasrin.
These are her hands.
This is her right hand.
This is her nose.
These are her legs.
This is her neck.
This is her hair.
These are her lips.
These are her fingers.

 

 


 

 

درس دوازدهم


نکته گرامری:

زمان حال استمراری  عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد  را بیان می کند.

برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود.

علامت آن کلمه now در آخر جمله است. مثال: 

 

من الان دارم مطالعه می کنم.
تو الان داری مطالعه می کنی.
او الان دارد مطالعه می کند.

 

I am studying now.

You are studying now.
He (she) is studying now.

 

Open باز کردن
من اکنون در حال باز کردن در هستم.
شما اکنون در حال باز کردن در هستید.
او اکنون در حال باز کردن در می باشد.


او اکنون در حال مطالعه کردن است.
او اکنون نشسته است.


او اکنون در حال بازکردن پنجره است.
او اکنون در حال بستن در است.
آنها اکنون مشغول بازی در باغ هستند.
شما حالا مشغول خواندن قرآن هستید.

 

I am opening the door now.

You are opening the door now.
He is opening the door now.


1- He is studying now. He’s studying now.
2- She is sitting now.
3- He is opening the window now.
4- She is closing the door now.
5- They are playing in the garden now.
6- You are reading the Koran now.

تمرینات درس دوازدهم

الف- با کلمات داخل پرانتز جملات را تغییر دهید:

 

Example:

He is playing now.(I)
I am playing now.


نکته گرامری: برای تغییر اینگونه جملات بایستی فعل(am-is-are) را متناسب با فاعلی که در داخل پرانتز است بکار ببرید. مثل نمونه بالا:

 

1- Miss Ahmadi is standing now. (I)
I am standing now.


2-she is sitting in the classroom now. (I)
I am sitting in the classroom now.


3-you are closing the door now. (She)
She is closing the door now.


4-We are opening the window now. (He)
He is opening the window now.


5-they are playing in the garden now. (You)
You are playing in the garden now.


6- He is reading the Koran now. (You)
You are reading the Koran now

 

ب- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید.

 

B-Change the sentence with the words:


Example:
I am opening the door now.
(He) He is opening the door now.
I am opening the door now

 

1- (He) he is opening the door now.
2- (She) she is opening the door now.
3- (Ahmad) Ahmad is opening the door now.
4- (Parvin) Parvin is opening the door now.
5- (You) you are opening the door now.
6- (They) they are opening the door now.
7- (We) we are opening the door now.
8- (The teacher) the teacher is opening the door now.
9- (The student) the student is opening the door now.
10- (The boy) The boy is opening the door now.

 

ج- این جملات را بخوانید:

 

 

1- He is opening the window now.
2- They are sitting now.
3- She is closing the door now.
4- He is standing now.
5- They are playing in the garden now.
6- She is reading the Koran now
7- You are sitting on the chairs now.
8- I am sitting on the bench now.
9- I am reading the Koran now.

 

 


 

درس سیزدهم


نکته گرامری:برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:

 

She is playing in the garden now.
Is she playing in the garden now?

 

او اکنون نشسته است.
آیا او اکنون نشسته است؟
بله او اکنون نشسته است.
او اکنون ایستاده است.
آیا او اکنون ایستاده است؟
بله، او اکنون ایستاده است.
آیا آنها حالا ایستاده اند؟
بله آنها حالا ایستاده اند.
آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند.
ایا او مشغول بازی کردن است؟
خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است.
آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟
بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند.
آیا او در حال خوردن نهار است؟
بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است.
آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟
خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است.
آیا او مشغول شستن دستهایش است؟
خیر اونیست.
او در حال رفتن به مدرسه می باشد.

 

1- She is sitting now.
Is she sitting now?
Yes, she is. She is sitting now.


2- He is standing now.

Is he standing now?
Yes, he is. He is standing now.


3- Are they standing now?
Yes, they are. They are standing now.


4- Are they opening the windows?
No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.


5- Is He playing now?
No, he isn’t. He is washing his hands now.


6- Are they praying now?
Yes, they are. They are praying now.


7- Is he eating lunch now?
Yes, he is. He is eating lunch now.


8- Is she cleaning the desk now?
No, she isn’t. She is walking now.


9- Is he washing his hands?
No, he isn't. He is going to school.

 

تمرینات درس سیزدهم

الف- به سئوالات پاسخ بدهید:

آیا شما در حال خوردن هستید؟
خیر، من در حال خوردن نیستم.

 

نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.

 

A-answer these questions:


Example:
Are you eating now? (No)
No, I am not. I’m not eating now.

 

1- Are you sitting now? (No)
No, I am not sitting now.


2- Am I walking now? (Yes)
Yes, I am walking now.


3- Are we standing in the classroom? (No)
No, we are not standing in the classroom.


4- Are they reading the Koran now? (Yes)
Yes, they are reading the Koran now.


5- Is he eating lunch now? (Yes)
Yes, he is eating lunch now.


6- Is she praying now? (Yes)
Yes, she is praying now.


7- Am I washing my hands now? (No)
No, you are not washing your hands now.


8- Are you cleaning the blackboard now? (No)
No, I am not cleaning the blackboard now.


9- Is he going to school now? (Yes)
Yes, he is going to school now.


10- Are they closing the windows now? (Yes)
Yes, they are closing the windows now.

 

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

 

B-Change into the questions:


Example:
They are walking now.
Are they walking now?

 

1- They are sitting in the chairs now.
Are they sitting in the chairs now?


2- He is standing now.
Is he standing now?


3- She is a woman.
Is she a woman?


4- I am washing my hands and face now.
Am I washing my hands and face now?


5- Your mother is eating lunch now.
Is your mother eating lunch now?


6-That is her right hand.
Is that her right hand?


7- We are girls.
Are we girls?


8- We are going to school.
Are we going to school?


9- I am a boy.
Am i a boy?


10- They have noses.
Do they have noses?


11- His father is closing the door now.
Is his father closing the door now?


12- Ahmad has pictures.
Does Ahmad have picture?


13- Mahin is praying now.
Is Mahin praying now?


14- Bahram and Mehdi have books
Do Bahram and Mehdi have books?


15- Parvin is opening the door now.
Is parvin opening the door now?


16- I am a teacher.
Am I a teacher?


17- They are walking now.
Are they walking now?


18- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?


19- You are cleaning the blackboard.
Are you cleaning the blackboard?


20- He has 2 hands, a nose, a head, and a neck.
Does he have 2 hands, a nose, a head, and a neck?


21- They have oranges.
Do they have oranges?

 

پ- جمله را با کلمات داده شده تغییر دهید:

 

C-Change the sentence with the words:


Example:
We are sitting in the classroom now.
(Standing) we are standing in the classroom now.

 

1- Standing

1- we are standing in the classroom now.


2- He

2- He is standing in the classroom now.


3- You

3- You are standing in the classroom now.


4- Opening the door.

4- You are opening the door now.


5- She

5- She is opening the door now.


6- They

6- They are opening the door now


7- Praying

7- they are praying now.


8- I

8- I am praying now


9- Going to school 9- I am going to school now.


10- She

10- She is going to school now.


11- washing her face

11- She is washing her face now.


12- Cleaning the blackboard.

12- She is cleaning the blackboard now.


13- We

13- We are cleaning the blackboard now.


14- Closing the windows

14- We are closing the windows now


15- Playing

15- We are playing now.


16- Walking 16- We are walking now.


17- She 17- She is walking now.


18- You

18- You are walking now.


19- Standing

19- You are standing now.


20- Reading the Koran.

20- You are reading the Koran now.

 

د- این جملات را بخوانید:

   

 

 1- This is an orange and this is an apple.


2- Those are my eyes and these are my ears.


3- We don't have table. We have desks.


4- He is opening the door and the windows.


5- His books are under the table.

 

 


 

درس چهاردهم

کلمات زیر را به خاطر بسپارید

Do انجام دادن

water آب
Doing در حال انجام دادن

homework تکلیف
Drink نوشیدن

speaking در حال صحبت کردن
Drinking در حال نوشیدن

English انگلیسی
Listening to در حال گوش دادن به

who چه کسی

 

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول بازی کردن است.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول خوردن یک سیب است.
آنها اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها اکنون مشغول نوشیدن آب هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال انجام تکالیفش است.
علی اکنون مشغول انجام چه کاری می باشد؟
او اکنون مشغول خواندن قرآن است.
پروین در حال انجام چه کاری می باشد؟
او مشغول خواندن نماز است.
آنه مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها حالا در حال صحبت کردن هستند.
آنها در حال صحبت کردن انگلیسی هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال گوش کردن به معلم است.
چه کسی حالا در حال نوشیدن آب است؟
احمد الان مشغول نوشیدن آب است.
چه کسی حالا مشغول خوردن ناهار است؟
دختر در حال خوردن ناهار است.
چه کسی در حال بازی کردن است؟
پسرها حالا مشغول بازی کردن هستند.
چه کسی مشغول گوش دادن به معلم است؟
دانش آموزان مشغول گوش کردن به معلم هستند.


1- What is he doing?
He is playing now.


2- What is she doing now?
She’s eating an apple.


3- What are they doing now?
They’re drinking water now.


4- What is she doing now?
She’s doing her homework.


5- What is Ali doing now?
He is reading the Koran now.


6- What is parvin doing?
She is praying.


7- What are they doing?
They are speaking now.


8- What is she doing now?
She is listening to the teacher.


9- Who is drinking water now?
Ahmad is drinking water now.


10- Who is eating lunch now?
The girl is eating lunch now.


11- Who is playing now?
The boys are playing now.


12- Who is listening to the teacher?
The students are listening to the teacher.

 

تمرینات درس چهاردهم

نکته گرامری:

برای سئوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:

مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟

They are speaking now. (What)
What are they doing now?

و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعل جمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:

مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟
Ali is speaking English.
Who is speaking English?

 

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-Change into the questions:


1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?


2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?


3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?


4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?


5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?


6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?


7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?


8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?


9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?


10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?

 

ب- جملات زیر را بخوانید:

 

B- Read these sentences:


Mansour and Maryam


1- This is Mansour

2- she is Maryam.
3- Mansour has an apple.

4- Maryam has an orange.
5- They are playing in the garden.

6- She is drinking water.
7- Mansour is washing his hands.

8- She is doing her homework.
9- He is reading a book.

10- She is praying.


 الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-Change into questions:


Example:
It is a chair.
Is it a chair?

 

1- There is an apple under the table.
Is there an apple under the table?


2- Those are your face, your hair and your head.
Are those your face, your hair and your head?


3- There are boys and girls in the classroom.
Are there boys and girls in the classroom?


4- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?


5- He is cleaning the blackboard now.
Is he cleaning the blackboard now?

 

ب- با کلمه"what" تبدیل به سئوالی کنید:

 

B-change into the questions with "what"


Example:
He is reading.
What is he doing?

 

1- He is listening.

1- What is he doing?


2- She is drinking water.

2- What is she doing?


3- We are opening the windows.

3- What are we doing?


4- They are praying now.

4- What are they doing?


5- I am washing my hands now.

5- What am I doing?

 

ج- با "who" سئوال کنید:

 

C-Ask questions with "Who":


Example:
They are going to school.
Who is going to school?

 

1- Ali is eating lunch now.
Who is eating lunch now?


2- You are listening to the teacher.
Who is listening to the teacher?


3- We are drinking water.
Who is drinking water?


4- I am doing my homework.
Who is doing my homework?


5- The boys are speaking English.
Who is speaking English?

 

د-کوتاه و کامل پاسخ دهید:

 

D- Give short and complete answers:


Example:
Is there a pen on the book? (Yes)
Yes, there is. There is a pen on the book.

 

1- Is she a woman? (Yes)
Yes, she is a woman.


2- Are there benches in the classroom? (Yes)
Yes, there are benches in the classroom.


3- Am I opening your mouth? (No)
No, you are not opening my mouth.


4- Are they playing in the garden? (Yes)
Yes, they are playing in the garden.


5- Does he have a pen and a pencil? (No)
No, he doesn’t have a pen and a pencil.

 

 درس پانزدهم

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید:


One یک

Two دو

Three سه

Four چهار

Five پنج

Six شش

Seven هفت

Eight هشت

Nine نه

Ten ده

Eleven یازده

twelve دوازده

 

یک زن در عکس وجود دارد.
سه پسر در عکس وجود دارد.
دو میز در کلاس وجود دارد
پنج مداد روی میز وجود دارد..
هفت قلم روی میز تحریر وجود دارد.
پنج عکس روی دیوار وجود دارد.
روی میز تحریر دو کیف وجود دارد.
شش نیمکت در کلاس وجود دارد.
در عکس هشت(8) دانش آموز وجود دارد.
نه تخم مرغ روی میز وجود دارد.
ده سیب در عکس وجود دارد.
ِآیا دو میز در کلاس وجود دارد.
بله، دو میز در داخل کلاس وجود دارد.
آیا در عکس یک پسر وجود دارد؟
خیر، در عکس یک پسر وجود ندارد.
آیا روی میز یک جعبه وجود دارد؟
بله، روی میز یک جعبه وجود دارد.
آیا در عکس تو توپ و جود دارد؟
بله، دو توپ در عکس وجود دارد.

 

1- There is one woman in the picture.
2- There’re three boys in the picture.
3-there’re two tables in the classroom.
4- There are five pencils on the table.
5- There are seven pens on the desk.
6- There are four pictures on the wall
7- There are two bags on the desk.
8- There are six benches in the classroom.
9- There are eight (8) students in the picture.
10- There are nine (9) eggs on the table.
11- There are ten (10) apples in the picture.
12- Are there two tables in the classroom?
Yes, there are two tables in the classroom
13- Is there one boy in the picture?
No, there isn’t one boy in the picture
14- Is there one box on the table?
Yes, there is one box on the table
15- Are there two balls in the picture?
Yes, there are two balls in the picture
16- Are there seven students in the picture?
No, there are seven students in the picture.

 


تمرینات درس پانزدهم

الف- به سئوالات پاسخ دهید:


A- Answer the questions:


Example:
Are there five boys in the picture? (Yes)
Yes, there are five boys in the picture.

 

1- Are there 8 books on the table? (Yes)
Yes, there are 8 books on the table.


2- Is there 1 box under the table? (No)
No, there is not 1 box under the table.


3- Are there 7 benches in the classroom? (No)
No, there are not 7 benches in the classroom.


4- Are there 3 bags in the picture? (Yes)
Yes, there are 3 bags in the picture.


5- Are there four walls in the classroom? (Yes)
Yes, there are four walls in the classroom.


6- Is there 1 picture under the table? (No)
No, there is not 1 picture under the table.

 

ب- سئوال کنید و پاسخ سئوالات را بدهید:

 

B- Ask questions and answer the questions:


Example:
Are there three bags in the picture?
Yes, there are three bags is the picture.

 

1- Are there two balls on the desk?
Yes, there are two balls on the desk.


2- Is there a teacher in the classroom?
Yes, there is a teacher in the classroom.


3- Are there three eyes in the picture?
No, there aren’t three eyes in the picture.


4- Are there six pictures on the blackboard?
Yes, there are six pictures on the blackboard.


5- Are there nine boys in the picture?
Yes, there are nine boys in the picture.

 

درس شانزدهم

 

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید:

 

Where کجا (وِر)

hungry گرسنه (هانگری)
Near نزدیک (نی یِر)

women زنها-زنان (وی من)
Tea چای (تی)

thirsty تشنه (تِرستی)
At the table پشت میز

happy خوشحال (هَپی)
Men مردها-مردن (مَن)

mosque مسجد (ماسک)

 

قلم ها کجاهستند؟
آنها روی میز تحریر هستند.
دانش اموزان کجا هستند؟
آنها در داخل باغ هستند.
صندلی ها کجا هستند؟
آنها نزدیک میز هستند.
دختر کجاست؟
او داخل کلاس است.
آنها کجا مشغول نماز خواندن هستند؟
آنها در مسجد در حال نماز خواندن هستند.
او کجا مشغول نوشیدن چای است؟
او مشغول نوشیدن چای در پشت میز است.
او کجا مشغول انجام تکالیفش می باشد؟
او در پشت میز مشغول انجام تکالیفش است.
بچه ها مشغول خوردن هستند.
آنها گرسنه هستند.
خانمها در حال نوشیدن آب هستند.
آنها تشنه هستند.
بچه مشغول بازی کردن هستند.
آنها خوشحال هستند.
مردها در حال قدم زدن هستند.
حالشان خیلی خوب است.


1- Where are the pens?
They are on the desk.


2- Where are the students?
They are in the garden.


3- Where are the chairs?
They are near the table.


4- Where is the girl?
She is in the classroom.


5- Where are they praying?
They are praying in the mosque.


6- Where is she drinking tea?
She is drinking tea at the table.


7- Where is he doing his homework?
He is doing his homework at the table.


8- The boys are eating.
They are hungry.


9- The women are drinking water.
They are thirsty.


10- The boys are playing.
They are happy.


11- The men are walking.
They are very well.

 

تمرینات درس شانزدهم

الف- سئوالات را پاسخ دهید:


حالا کجا می روید؟
من حالا در حال رفتن به مدرسه هستم.

 

A- Answer the questions:


Example:
Where are you going now?
I’m going to school now.

 

1- Where are you sitting now?

1-I’m sitting in the classroom.


2- Where is the box? (Under…)

2- it’s under the table.


3- Is the boy hungry?

3- Yes, he is hungry.


4- Who is listening to the teacher now?

4- Ali is listening to the teacher.


5- What is there on the wall? (Picture)

5- there is a picture on the wall.


6- Where is your book?

6- My book is on the table.


7- Is your father happy?

7- Yes, my father is happy.


8- What are you?

8-I am a teacher.


9- Who are you?

9-I am Ali Mehrabi.


10- Where are they praying?

10- They are praying in the mosque.


11- What are those women reading?

11- They are reading the Koran.


12- Are the men very well?

12- Yes, they are very well.


13- Do you have two eyes and two ears?

13- Yes, I have two eyes and two ears.


14- What is your mother doing at the table?

14- She is cleaning the table.


15- Where is she going now? (The mosque)

15- she is going to the mosque.

 

ب- با who-what- where سئوالی کنید:

 

نکته گرامری:

در مورد دو کلمه what و who که جمله را سئوالی می کنند قبلاً توضیحات لازم داده شده است آنچه بایستی در این درس بیاموزید کلمه سئوالی where(کجا) می باشد. زمانی از این کلمه استفاده میشود که مکان مجهول باشد. بنابراین اگر قرار باشد جمله ای را که مکان در آن وجود دارد با کلمه سئوالیwhere به صورت سئوالی بنویسیم بایستی مکان آن جمله حذف شود.


مثال:

او روی صندلی نشسته است.
او کجا نشته است؟

 

B-Ask questions with: who, what, where:


 He is sitting on the chair.
Where is he sitting?

 

1- She is Maryam. (Who)
Who is she?


2- She is a teacher. (What)
What is she?


3- The boy is very well. (Who)
Who is very well?


4- I am going to school. (Who)
Who is going to school?


5- I am going to school. (Where)
Where am I going?


6- He is walking (who)
Who is walking?


7-Mr.Javan is praying in the mosque. (Who)
Who is praying in the mosque?


8- Mr.Javan is praying in the mosque. (What)
What is Mr. Javan doing in the mosque?


9- Mr.Javan is praying in the mosque (where)
Where is Mr.Javan praying?


10-they are lips. (What)
What are they?


11-the blackboard is near the wall. (Where)
Where is the blackboard?


12- The men are happy. (Who)
Who is happy?


13- I am doing my homework now. (What)
What am I doing now?


14- A man has a body and a head. (Who)
Who has a body and a head?


15- Parvin and Parviz are very thirsty. (Who)
Who is very thirsty?

 

 


 

 

درس هفدهم

این یک ساعت است.

آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.
ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.

 

This is a clock.
It has a face.
It has two hands.
What time is it?
It is eight o’clock.
This is a watch.
It has a face and two hands.
What time is it?
It is twelve o’clock.
What time is it?
It is eleven o’clock.
What time is it now?
It is a quarter to four.
It is a quarter past ten.
It is half past five.
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.
Is it half past seven?
No, it is half past six.
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.

 

ب- وقت را بپرسید و پاسخ صحیح بدهید:

 

B-Asks the time and answer correctly:


Example:
What time is it?
It’s six o’clock.

 

1- What time is it?
It is a quarter past ten.


2- What time is it?
It is half past nine.


3- What time is it?
It is a quarter to three.


4- What time is it?
It is twelve o’clock.


5- What time is it?
It is a quarter past six.


6- What time is it?
It is a quarter to one.


7- What time is it?
It is a quarter past four.

 

 


 

 

درس هجدهم


نکته گرامری:

زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم:


تذکر: فعل سوم شخص در این حالت s می گیرد:

مثال:
من هر روز برای خداوند نماز می خوانم.
شما هر روز برای خدا نماز می خوانید.

او هر روز برای خدا نماز می‌خواند.
تو هر روز برای خدا نماز می خوانی.
آنها هر روز برای خدا نماز می خوانند.

 

I pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.
He prays to Allah every day.

She prays to Allah every day.

We pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.
They pray to Allah every day.

 

اگر فعل به (o-ch-sh) ختم شود برای سوم شخص مفرد بایستی به آخر آن es اضافه کنیم:


من هر روز به مدرسه می روم
او هر روز به مدرسه می رود.
او در حال نماز خواندن برای خداوند است.
او هر روز قبل از ساعت 6 برای خدا نماز می خواند.
او حالا در حال رفتن به مدرسه است.
او هر روز ساعت 8 به مدرسه می رود.
او اکنون مشغول باز کردن پنجره است.
او هر روز قبل از ساعت 7 پنجره را باز می کند.
او حالا روی این صندلی نشسته است.
او هر روز بعد از نهار روی این صندلی می نشیند.
او حالا در حال بستن در است.
او هر روز بعد از ظهر دربها را می بندد.
او حالا در حال خواندن قرآن است.
او هر روز قرآن می خواند.
دانش اموز مشغول پاک کردن تخته سیاه می باشد.
دانش اموز هر روز صبح تخته سیاه را پاک می کنید.
دختر در حال خوردن نهار است.
دختر هر روز در ساعت 12 نهار می خورد.
او حالا در حال گوش کردن به معلم است.(به حرف معلم گوش می کند)
او هر روز به حرف معلم گوش می کند.
او حالا مشغول انجام تکلیفش می باشد.
او هر روز در عصر تکالیفش را انجام می دهد.
او حالا در حال قدم زدن به سمت مسجد است.
او هروز به سوی مسجد قدم می زند.
(پیاده به مسجدمی رود)

 

He goes to school every day.


1- He is praying to Allah now.
2- He prays to Allah before Six o’clock every day.
3- He is going to school now.
4- He is going to school at eight o’clock every day.
5- He is opening the window now.
6- He opens the window before seven o’clock every day.
7- She is sitting in this chair now.
She sits in this chair after lunch every day.
8- He is closing the door now.
He closes the door in the afternoon every day.
9-he is reading the Koran now.
He reads the Koran every day.
10- The student is cleaning the blackboard now.
The student cleans the blackboard in the morning every day.
11- The girl is eating lunch now.
The girl eats lunch at twelve o’clock every day.
12- She is listening to the teacher now.
She listens to the teacher every day.
13- He is doing his homework now.
He does his homework in the evening every day.
14- He is walking to the mosque now.
He walks to the mosque every day.

تمرینات درس هجدهم


الف- از every day به now تبدیل کنید:

 

A-Change from "every day" to "now":

Example:
She goes to school before eight o’clock every day.
She is going to school now.

 

1- She speaks English every day.
She is speaking English now.


2- He listens to the teacher every day.
He is listening to the teacher now.


3- My sister goes to school before eight o’clock every day.
My sister is going to school now.


4- She prays to Allah before 6 o’clock every day.
She is praying to Allah now.


5- He cleans the blackboard every day.
He is cleaning the blackboard now.


6- His brother eats lunch after a quarter past one every day.
His brother is eating lunch now.


7- He does his homework before 7 o’clock every day.
He is doing his homework now.


ب- از now به every day تبدیل کنید:

 

B-Change from "now" to "every day":


Example:
Mina is opening the door now.
Mina opens the door every day,

 

1- Mina is closing the door now.
Mina closes the door every day.


2- His father is drinking water now.
His father drinks water every day.


3- Leila is cleaning the blackboard now.
Leila cleans the blackboard every day.


4- The teacher is sitting at the table.
The teacher sits at the table every day.


5- She is doing her homework now.
She does her homework every day.


6- The teacher is speaking English now.
The teacher speaks English every day.


7- Mahin is praying in the mosque now.
Mahin prays in the mosque every day.

 

 

 


 

 

 درس نوزدهم

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم.
ما هر روز روی نیمکتها می نشینیم.
شما حالا ایستاده اید.
شما هر روز می ایستید.
من حالا در حال شستن صورتم هستم.
من هر روز صورتم را می شویم.
آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند.
آنها هر روز آب می نوشند.

 

1- We are sitting on benches now.
We sit on benches every day.


2- You are standing now.
You stand every day.


3- I am washing my face now.
I wash my face every day.


4- They are drinking water now.
They drink water every day.

 

این مریم است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها لباسهایش هستند.
او بعد از ساعت 7 لباسهایش را می پوشد.

 

This is Maryam.
She gets up before six o’clock every day.
She washes her face and hands and prays.
Those are her clothes.
She puts on her clothes after seven.

 

این احمد است.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
او صورت و دستهایش را می شوید و نماز می خواند.
آنها صبحانه می خورند و ساعت 8 به مدرسه می روند.
آنها هر روز ساعت 12 ناهار می خورند.
احمد ساعت 6 تکلیفش را انجام می دهد.
آنها قبل از ساعت 8 تکالیفشان را انجام می دهند و ساعت 9 می خوابند.

 

This is Ahmad.
He gets up before six o’clock every day.
He washes his face and hands and prays.
They eat breakfast and go to school at eight o’clock.
They eat lunch at twelve o’clock every day.
Ahmad does his homework at six o’clock.
They do their homework before eight and sleep at nine o’clock.

 

تمرینات درس نوزدهم


الف- کامل کنید و بگوئید:

 

A-Complete and say:


I am Ali; I get up at 5 o’clock every day.
I wash my face and hand. I pray to Allah before six o’clock.
I put on my clothes. I eat breakfast at seven o’clock.
I go to school at 8 o’clock every day.

 

ب- همان را در مورد دوستتان بگوئید:

 

B-Say the same about your friend:


He is Ahmad. He gets up at 5 o’clock every day.
He washes his face and hands.
He prays to Allah before six o’clock.
He puts on his clothes. He eats breakfast at seven o’clock.
He goes to school at 8 o’clock every day.

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-change into the questions:

Example;
She is a student.
Is she a student?

 

1- We are teachers.

1- Are we teachers?


2- You have a desk.

2- Do you have a desk?


3- He has books.

3- Does he have books?


4- It is a mosque.

4- Is it a mosque?


5- You are a teacher.

5- Are you a teacher?


6- They have sisters.

6- Do they have sisters?

 

ب- با "who" "where" سئوالی کنید:

 

B-Ask questions with "who" "where"


Example:
The book is on the table (where)
Where is the book?

 

1- The men are thirsty. (Who)
Who is thirsty?


2- The boys and gills are reading the Koran. (Who)
Who is reading the Koran?


3- She is praying in the mosque (where)
Where is she praying?


4- The balls are in the garden. (Where)
Where are the balls?


5- We are going to school. (Where)
Where are we going?

 

ج- از now به every day تبدیل کنید:

 

C-Change from "now" to "every day"


Example:
We are sitting now.
We sit every day.

 

1- The man is sleeping now.

1- The man sleeps every day.


2- You are putting on your clothes now.

2- You put on your clothes every day.


3- He is doing his homework now.

3- He does his homework every day.


4- We are drinking tea now.

4- We drink tea every day.


5- I am cleaning the wall now.

5- I clean the wall every day.

 

د- ساعت چند است؟

ساعت چند است؟
ساعت 3 است.

 

D- What time is it?


Example:
What time is it?
It is three o’clock.

 

1- It is a quarter to four.

2- It is a quarter past six.
3- It is seven o’clock.
4- It is half past ten.
5- It is five o’clock.

 

 


 

 

درس بیستم

نکته گرامری:

برای سئوالی کردن جملات حال ساده(یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم(does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامیکه جمله سئوالی می شود s یا es فعل سوم شخص مفرد حذف می شود:

مثال:
او هر روز تخته سیاه را پاک می کند.
آیا او هر روز تخته را پاک می کند؟
شما هر روز در باغ بازی می کنید:
آیا شما هر روز در باغ بازی می کنید؟

 

He cleans the blackboard every day.

Does He clean the blackboard every day?
You play in the garden every day.
Do you play in the garden every day?


او هر روز به مدرسه می رود.
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
بله، او هر روز به مدرسه می رود.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
ایا او هر روز ساعت 6 از خواب بر می خیزد؟
بله، او هر زوز قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
آیا او هر روز صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او هر روز صورت و دستهایش را می شوید.
ِآیا علی هر روز برای خدا نماز می خواند؟
بله، او هر روز نمار می خواند.
آیا آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند؟(به حرف معلمشان گوش می کنند)
بله، آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند.
آیا ما هر روز تکالیف خود را انجام می دهیم؟
بله، ما هر روز تکلیفمان را انجام می دهیم.
آیا آنها ساعت 9 از خواب بر می خیزند؟
خیر، آنها ساعت 9 از خواب بر نمی خیزند.
آیا او ساعت 10 صبحانه می خورد؟
خیر، او ساعت 10 صبحانه نمی خورد.

 

1- He goes to school every day.
Does he go to school every day?
Yes, he does. He goes to school every day.


2- He gets up before six o’clock every day.

Does he get up before six o’clock every day?
Yes, he does. He gets up before six o’clock every day.


3- Does he wash his face and hands every day?
Yes he does .
He washes his face and hands every day.


4- Does Ali pray to Allah every day?
Yes, he does.
He prays every day.


5- Do they listen to their teacher every day?
Yes, they do.
They listen to their teacher every day.


6- Do we do our homework every day?
Yes, we do.
We do our homework every day.


7- Do they get up at nine o’clock?
No, they don’t.
They don’t get up at nine o’clock.


8- Does he eat breakfast at ten o’clock?
No, he doesn’t.
He doesn’t eat breakfast at ten o’clock.

 

تمرینات درس بیستم

الف- به فرم منفی تبدیل کنید:
نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال ساده از doesn’t برای سوم شخص مفرد و از don’t برای بقیه استفاده می شود توضیح اینکه وقتی که جمله منفی باشد فعل سوم شخص مفرد s یا es نباید داشته باشد.مثال:
او هر روز به مدرسه می رود.
او هرروز به مدرسه نمی رود.
آنها ساعت 12 نهار می خورند.
آنها ساعت 12 نهار نمی خورند.

 

A-Change into the negative:


He goes to school every day.
He doesn’t go to school every day.
They eat lunch at twelve o’clock.
They don't eat lunch at twelve o’clock.


Example:
The boys eat breakfast at eight o’clock.
The boys don’t eat breakfast at eight o’clock.


1- The boys go to school at eight o’clock.
The boys don’t go to school at eight o’clock.


2- We go to school at five o’clock.
We don’t go to school at five o’clock


3- We put on our clothes every day.
We don’t put on our clothes every day.


4- The man eats an apple every day.
The man doesn’t eat an apple every day.


5- Mahin drinks tea every day.
Mahin doesn’t drink tea every day.


6- He does his homework at six o’clock.
He doesn’t do his work at six o’clock.


7- The teacher washes her face and hands at half past six.
The teacher doesn’t wash her face and hands at half past six

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:


Example:
Do you wash your hands at ten o’clock?
No, I don’t. I don’t wash my hands at ten o’clock.
Does he eat lunch at twelve o’clock?
Yes, he does. He eats lunch at twelve o’clock.

 

1- Do you go to school at eleven o’clock?

No, I don’t, I don’t go to school at eleven o’clock.


2- Do we eat lunch at twelve o’clock?
Yes, we do. We eat lunch at twelve o’clock.


3- Does she listen to the teacher every day?
Yes she does. She listens to the teacher every day.


4- Do you pray to Allah every day?
Yes I do. I pray to Allah every day.


5- Does your brother play at twelve o’clock? (No)
No, he doesn’t. My brother doesn’t play at twelve o’clock.

 


 

 

درس بیست و یکم


نکته گرامری:

کلمات always (همیشه)-often(اغلب)-usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است.


تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد.


او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
او همیشه در صبح برای خدا نماز می خواند.
او اغلب در ساعت یک ربع به هشت صبحانه می خورد.
او معمولاً ساعت 8 به مدرسه می رود.
او هرگز ساعت 3 نهار نمی خورد.
آیا مهین قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او همیشه قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید.
آیا معلم در داخل کلاس می ایستد؟
بله، او معمولاً در کلاس می ایستد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او همیشه ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او معمولاً ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او اغلب ساعت 12 نهار می خورد.
او هرگز ساعت 12 نهار نمی خورد.

 

1- He always gets up before six o’clock.
2- He always prays to Allah in the morning.
3- He often eats breakfast at a quarter to eight.
4- He usually goes to school at eight o’clock.
5- He never eats lunch at three o’clock.
6- Does Mahin wash her face and hands before six o’clock?
Yes, she always washes her face and hands before six o’clock.
7- Does the teacher stand in the classroom?
Yes, she usually stands in the classroom.
When does he eat lunch?
He always eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He usually eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He often eats lunch at twelve o’clock.
He never eats lunch at twelve o’clock.

 

تمرینات درس بیست و یکم

الف- کلمات داده شده را در جای صحیح بکار ببرید:

 

A-Put the words in the right places:

Example:
We open the door. (Never)
We never open the door.

 

1- We close the windows. (Never)

We never close the windows.


2- I get up at five o’clock (often)
I often get up at five o’clock.


3- She washes her face and hands at five o’clock (always)
She always washes her face and hands at five o’clock.


4- They sit on benches. (Usually)
They usually sit on benches.


5- You read the Koran. (Often)
You often read the Koran.


6- He sits on the table. (Never)
He never sits on the table.

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:

1- When do you wash your face and hands?
I wash my face and hands at five o’clock.


2- When do we eat lunch?
We eat lunch at twelve o’clock.


3- When does your mother pray?
My mother prays before six o’clock every morning.


4- When do they go to school?
They go to school at 8 o’clock every morning.


5- Is Ahmad thirsty? (Yes)
Yes, he is thirsty.


6- What time is it now?
It is 10 o’clock now.


7- Are the pens, pictures and pencils under the table? (No)
No, the pens, pictures and pencils are not under the table.


8- Who is reading the Koran now? (Ali)
Ali is reading the Koran now.


9- Where do you usually pray?
I usually pray in the mosques.

 

ج-سئوالی کنید:(با کلمات داده شده سئوال بسازید)

 

C-Ask questions:


Example:
Ali is cleaning the blackboard. (Who)
Who is cleaning the blackboard?

 

1- Bahram is opening the door. (Who)
Who is opening the door?


2- Bahram is praying to Allah. (What … doing)
What is Bahram doing?


3- He gets up in the morning. (When)
When does he get up?


4- We are doing our homework now. (What…doing)
What are we doing now?


5- I am going to the mosque now. (Where)
Where are you going now?

 

د-جملات زیر را بخوانید :

 

1- I am opening the box now.
2- She is pointing to the wall now.
3- The woman cleans the table in the morning.
4- He is pointing to his watch now.
5- It is a quarter to eleven.
6- He always sleeps at 10 o’clock.
7- Those are his head, his mouth, his hands and his legs.
8- The teacher counts the students every day.

 

 درس بیست ودوم

هما:صبح بخیر. 

پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟
هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید
پروین:خیلی خوبم؟
هما: حالا به کجا می روید؟
پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است.
هما:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟
پروین:بله، من همیشه ساعت 8 به مدرسه می روم.
هما:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟
پروین:بله، ما امروز درس زبان انگلیسی داریم.
هما:معلم انگلیسی شما چه کسی است.
پروین:دوشیزه تابان.

هما: لطفا اسمش را دوباره بگو.

پروین: دوشیزه تابان.
هما:آیا شما در کلاس انگلیسی صحبت می کنید؟
پروین:بله، ما همیشه با دوشیزه تابان انگلیسی صحبت می کنیم.
او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. آیا شما می توانید انگلیسی صحبت کنید.
هما:بله، من می توانم؛ ما یک معلم انگلیسی خوبی داریم.
پروین:این مدرسه من است. خداحافظ.
هما:خداحافظ.

 

Homa: good morning.
Parvin: good morning. How are you?
Homa: very well, thank you, and you?
Parvin: very well.


Homa: where are you going now?
Parvin: I’m going to school. It’s eight o’clock.
Homa: do you often go to school at eight o’clock?
Parvin: yes, I always go to school at eight.


Homa: is that your English book?
Parvin: yes, it is. We have an English lesson today.
Homa: who is your English teacher?
Parvin: Miss Taban.


Homa: please repeat her name.
Parvin: Miss Taban.
Homa: do you speak English in the classroom?
Parvin: yes, we always speak English with Miss Taban.
She speaks English very well. Can you speak English?


Homa: yes, I can. We have a good English teacher.
Parvin: this is my school. Good-bye.
Homa: good-bye.

 

الف- لطفاً به دیوار اشاره کنید:

 

A-Please point to the wall.

 

الف-لطفاً به جعبه اشاره کیند.
ب-من در حال اشاره کردن به جعبه هستم.
الف: لطفاً دانش آموزان را بشمارید.
ب- من در حال شمردن دانش آموزان هستم:یک، دو، سه...
الف-لطفاً یک صندلی رسم کنید(بکشید)
ب- من در حال کشیدن عکس یک صندلی هستم.
الف- آیا می توانید سئوال مرا جواب بدهید؟
ب- بله، من می توانم.
الف-آیا می توانید روی تخته سیاه بنویسید؟
ب:بله ، من می توانم.
الف-لطفاً بیایید اینجا.

 

A: please point to the box.
B: I am pointing to the box.
A: please count the students.
B: I am counting the students: one two three…
A: please draw a chair.
B: I am drawing a chair.
A: can you answer my question?
B: yes, I can.
A: can you write on the blackboard?
B: yes, I can.
A: come here, please.

 

تمرینات درس بیست و دوم
 

A-make sentences with these words:
Please-count-draw-point-come-repeat


1-please open the door.

2-please count the students.

3-he is drawing a picture.

4- Please point to the wall.
5-he is coming here.

6-please repeat after the teacher.

 

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

 

B-Answer the questions:

Example:
Can you draw a picture? (Yes)
Yes, I can draw a picture.

 

1- Can you write your name? (Yes)
Yes, I can write my name.


2- Can the students close the windows? (No)
No, the students can not close the windows.


3- Can Mehri write her name? (Yes)
Yes, Mehri can write her name.


4- Can you answer the questions? (No)
No, I can not answer the questions.


5- Can you walk to school today? (Yes)
Yes. I can walk to school today.


6- Please come here. What are you doing?
I am coming there.


7- Count the pictures. What are you doing?
I am counting the pictures.


8- Please draw a box. What are you doing?
I am drawing a box.


9- What are we doing now?
We are speaking English now.


10- Who can speak English?

We can speak English.

 

 

ج- لغات را در جای صحیح بگذارید:

 

C-Put the words into the right places:


Example:
He counts the students. (Always)
He always counts the students.

 

1- She plays at five o’clock. (Usually)

She usually plays at five o’clock.


2- You get up before six o’clock. (Always)
You always get up before six o’clock.


3- They drink tea at twelve o’clock. (Never)
They never drink tea at twelve o’clock.


4- He reads the Koran in the morning. (Usually)
He usually reads the Koran in the morning.


5-I clean the blackboard. (Often)
I often clean the blackboard.


6- She prays in the mosque. (Often)
She often prays in the mosque.

 

د-پاسخ کوتاه بدهید:

 

D-Give short answer:


Example:
Is he playing?
Yes, he is not, he isn’t.
Does he play?
Yes, he does. No, he doesn’t

 

1- Does he speak English?

Yes, he does. No, he doesn’t.


2- Do they walk every day?
Yes, they do. No, they don’t.


3- Are they reading books?
Yes, they are. No, they aren’t.


4- Is he a teacher?
Yes, he is. No, he isn’t.


5- Am I a student?
Yes, you are. No, you aren’t.


6- Do you have a watch?
Yes, I do. No, I don't have.


7- Do you sleep before eight o’clock?
Yes, I do. No, I don’t.


8- Is he washing his hands?
Yes, he is. No, he isn’t.


9- Are they cleaning the blackboard?
Yes, they are. No, they aren’t.


10- Do they clean the blackboard after the class?
Yes, they do. No, they don’t.

 

الف- منفی کنید:

 

A-Change into the negative:

1- The students have many watches.
The students don't have many watches.


2- Mr.Farshid cleans the blackboard every day.
Mr.Farshid doesn’t clean the blackboard every day.


3- These are clocks.
These aren’t clocks.


4- We are washing our faces now.
We are not washing our faces now.


5- They play in the afternoon.
They don’t play in the afternoon.

 

ب-سئوالی کنید:

 

B-Change into the questions:


1- This is a clean classroom.
Is this a clean classroom?


2- He has a good brother.
Has he a good brother?


3- They are going back home work.
Are they going back home work?


4-I listen to my teacher every day.
Do you listen to your teacher every day?


5- The man is reading the Koran now.
Is the man reading the Koran now?

 

ج- از "now" به "every day" تبدیل کنید:

 

C-Change from "now" to "every day":


Example:
He is standing now.
He stands every day.

 

1- The girl is sitting at that table now.

The girl sits at that table every day.


2-I am praying to Allah now.
I pray to Allah every day.


3- We are not doing our homework now.
We do our homework every day.


4- He is not standing in the classroom now.
He doesn’t stand in the classroom every day.


5- You are doing your homework now.
You do your homework every day.

 

د-مطابق نمونه جملات را تغییر دهید

 

D-Change the sentences like the example:


Example:
It is a book (on the table)
There is a book on the table.

 

1- It is a bag. (Under the bench)
There is a bag under the bench.


2- They are students. (In the classroom)
There are students in the classroom.


3- It is a window. (In the room)
There is a window in the room.


4- They are apples. (In the box)
There are apples in the box.


5- They are boys. (In the mosque)
There are boys in the mosque

 

۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۱:٤٢ ‎ب.ظ | معلم | نظرات ()

درباره وبلاگ

سلام.اینجانب یحیی عسکرزاده با هدف ارتقای سطح علمی و ایجاد ارتباط با دوستان در فضای مجازی تارنمای " مرکز آموزش زبان انگلیسی " را راه اندازی کرده ام. امیدوارم با همکاری و کمک دوستان و زبان دوستان بتونم مطالب مفیدی براتون قرار بدم.
نويسندگان
لینک دوستان

موضوعات وب
امکانات وب