گرامر زبان انگلیسی سوم دبیرستان

My teacher is Mr. Amiri

اسم

معلم من آقای امیری است.


 


Who is your teacher؟

 

 

 

 

 معلم شما چه کسی است.

 

. I know who your teacher is

من می دانم معلم شما چه کسی است.

در ارتباط با جمله های فوق باید این نکته مد نظر قرار گیرد.

الف:نوع کلمه ربطی که در جمله به کار گرفته می شود باید با مرجع خود هماهنگی داشته باشد.

ب:بعد از کلمه ربط،جمله به صئرت مثبت نوشته شود نه سؤالی.

 


Mr. Alavi lives in Laleh Street.

 آقای علوی در خیابان لاله زندگی می کند.

 


Where does Mr. Alavi live?


آقای علوی کجا زندگی می کند؟I don’t know where Mr. Alavi lives.من نمی دانم آقای علوی کجا زندگی می کند.


در مثال فوق مرجع ضمیر،قید مکان می باشد،لذا کلمه ربط باید “where” باشد.از طرفی به دلیل اینکه زمان جمله ،حال ساده است،لذا بعد از حرف ربط “where” جمله باید به صورت زمان حال و مثبت نوشته شود؛یعنی ابتدا فاعل جمله وسپس فعل زمان حال و بقیه جمله (غیر از غید مکان).Ali went home at 8 p.m.


علی ساعت 8 بعد از ظهر به خانه رفت.When did Ali go home?


علی چه موقع به خانه رفت؟I know when Ali went home.من میدانم علی چه موقع به خانه رفت.در مثال فوق مرجع ضمیر قید زمان است و لذا کلمه ربط “when”می باشد و در جمله سوم عبارت اسمی که بعد از حرف ربط قرار گرفته است زمان گذشته ئبه صورت مثبت نوشته شده است نه سؤالی.

بعد از حروف ربط جمله نباید سؤالی نوشته شود.اشتباه

I know who is your teacher.


اشتباه


I don’t know where does Mr. Alavi Live.
I know when did Ali go home.

 

اشتباه

: Be going to زمان آینده ساده با عبارتWill یک فعل مرکب می باشد و معنی «قصد داشتن»میدهد.این عبارت معادل فعل Be going toعبارت

درمقایسه با Will این است کهWill است و در ساختار زمان آینده بکار برده می شود.تفاوت این عبارت با فعل کمکی

از عزم واراده ی بیشتری برخوردار است.
Be going to


I will eat lunch at a restaurant next Friday
.

من ناهار را هفته آینده در یک رستوران خواهم خورد.

I am going to eat lunch at a restaurant next Friday.

من قصد دارم ناهار را هفته ی آینده در یک رستوران بخورم.

هر دو مثال فوق نشان دهنده این هستند که عملی (خوردن ناهار)در آینده انجام خواهد گرفت با این تفاوت که انجام عمل در مثال اول با عزم و اراده ی بیشتری همراه است.
4. We (are going to)
ما قصد داریم
5. You(are going to)
شما قصد دارید

6. They (are going to)
آنها قصد دارند

1. I (am going to) من قصد دارم

2. You(are going to) تو قصد داری

3. {she, He, It (is going to)

اوقصد دارد.به شکل زیر صرف می شود:Be going to عبارت
1. I am going to sleep early tonight.من قصد دارم امشب زود بخوابم.

 


2. You are going to sleep early tonight.


تو قصد داری امشب زود بخوابی.

  


3. She is going to sleep early tonight.

 او قصد دارد امشب زود بخوابد.

 

 

4. We are going to sleep early tonight.

 

 

ما قصد داریم امشب زود بخوابیم.

 


5. You are going to sleep early tonight.

شما قصد دارید امشب زود بخوابید.


6. They are going to sleep early tonight.آنها قصد دارند امشب زود بخوابند.


نوشته می شود.to همیشه به صورت مصدر بدون be going toفعل بعد از عبارت1. She is going to sleep early tonight. درست
2. She is going to sleeps early tonight اشتباه
3. She is going to sleeping early tonight. اشتباهمنفی_سؤالی:به جمله های زیر توجه کنید.1. She is not going to sleep early tonight.


2. They are not going to sleep early tonight.


3. Is She going to sleep early tonight?


4. Are they going to sleep early tonight?
با فاعل ،جمله سؤالی می شود.To be وبا جا به جا کردن فعل To be به فعل notبا اضافه کردن

 


lesson 2

 بعداز صفتTo کاربرد مصدر با

 مصدر با to هم بلافاصله بعد از صفت و هم بعد از صفت و مفعول جمله قرار قرار می گیرد به الگو های زیر توجه کنید

It + be + adjective +infinitive
It+ be + صفت+ toمصدربا


It + be + adjective + for +object + infinitive

It + be + صفت+ for + مفعول+ toمصدر با
It is easy to drive a carراندن ماشین آسان است

It is easy for Reza to drive a car راندن ماشین برای رضا آسان است

توضیح: در جمله اول مصدر با toبلا فا صله بعد از صفت قرار گرفته و نشان دهنده یک قاعده کلی است که همه افراد را در بر می گیرد . یعنی راندن ماشین برای همه افراد آسان است . اما در جمله دوم بعد از صفت ابتدا حرف اضافه for و سپس مفعول جاندار و فعل به شکل مصدر با to آمده است.در این الگو صفت جمله فقط به یک نفر خاص (مفعول جمله ) بر می گردد .یعنی در جمله دوم راندن ماشین برای رضا آسان است نه برای همه افراد.
در الگوی دستوری فوق کلمه It که در ابتدای جمله به کار رفته معنی خاصی ندارد و فقط جایگاه دستوری فاعل را پر کرده است.

اسم مصدر (verb+ ing) The Geround
اسم مصدر اسمی است که از فعل مشتق می شود و برای ساختن آن به آخر فعل حروف ing اضافه می شود


Speak+ ing = speaking


اسم مصدر در سه نقش و در سه جای جمله به کار برده می شود

الف) در ابتدای جمله و در نقش فاعل

Learning English is easyیاد گرفتن انگلیسی راحت است

Driving big cars is difficult راندن ماشین های بزرگ مشکل است

در جملات فوق اسم مصدر در ابتدای جمله قرار گرفته و نقش فاعل جمله را ایفا می کند

 

هرگاه جمله با یک اسم مصدر شروع شود فعل جمله حتما باید مفرد باشد خواه مفعول جمله مفرد خواه جمع باشد در مثال اول مفعول جمله مفرد و در مثال دوم جمع می باشد. ولی در هر دو جمله از فعلis (مفرد)استفاده شده است

شروع جمله علاوه بر فعل ing فرم به شکل مصدر همراه با to نیز می تواند باشد بدون اینکه در معنی جمله تغییری حاصل شود

 


To learn English is easy


To drive big car is difficultب) بعد از فعل ودر نقش مفعول

I like red applesسیب های قرمز را دوست دارم من


What do you like?شما چه چیز دوست دارید؟

I like swimmingمن شنا کردن را دوست دارم

همانطور که ملاحظه می فرمایید در جمله اول red apple ودر جمله دوم swimming مفعول جمله می باشد یعنی نقش هر دو کلمه در جمله یکی است

بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند فعل بعدی می تواند به شکل اسم مصدر قرار گیرد مهمترین این افعال عبارتند از:


به خطر انداختن

Risk

اجتناب کردن از

Avoid

متنفر بودن از
Dislike

لذت بردن از
Enjoy

ملاحظه کردن
Consider

تمام کردن
Finish

قبول کردن
Ad mit

تصور کردن
Imagine

بخشاندن
For give

اهمیت دادن
Mind

توقف کردن
Stop

ادامه دادن
Go On


توجه:بعد از بعضی افعال مثل stop و,on ,go ,like و... مجاز هستیم هم اسم مصدر و هم مصدر با to را بکار ببریم

I like to walk in the park من دوست دارم در پارک قدم بزنم I like walking in the park من قدم زدن در پارک را دوست دارم

ج) بعد از حروف اضافه و در نقش متمم جمله: بعداز حروف اضافه فعل به شکل اسم مصدر نوشته می شود


They are interested in playing football آنها به بازی کردن فوتبال علاقه مند هستند


He is tired of sitting hereاو از نشستن در اینجا خسته است

 

بعد از حروف اضافه but, except فعل به صورت ing فرم به کار برده نمی شود

 

Mehri did not tell me anything but cried

 

مهری درباره ی تصادف به من چیزی نگفت اما گریه کرد

 

 

I do not do any thing during examination except study

من در طول امتحانات هیچ کاری غیر از مطالعه کردن انجام نمیدهم

 

 

 

lesson3

 

 

 

افعال دو کلمه ای جداشدنی و جدا نشدنی

 


افعال دو کلمه ای two – word verbs

جزء قیدی فعل verb + particle


افعال دو کلمه ای همانگونه که از اسمشان پیداست از دو کلمه تشکیل می شوند. یک قسمت خود فعل و قسمت دیگر حرف اضافه‌ای بعد از آنها می‌آید. (گاهی اوقات نیز از سه جزء تشکیل می شوند).

افعال دو کلمه ای بر حسب نوع حرف اضافه‌ای که بعد از آنها قرار می‌گیرد به دو نوع جداشدنی و جدا نشدنی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر نوع حرف اضافه‌ای که بعد از فعل می‌آید فعل را به جداشدنی و جدانشدنی تقسیم می‌کند. آن دسته از حروف اضافه که همیشه بعد از فعل خود می‌آیند و نمی‌توانند از آن جدا شوند را حروف اضافه جدا شدنی گویند. دسته‌ای دیگر از حروف اضافه که می‌توانند هم با فعل بیایند و هم از فعل خود جدا شوند را حروف اضافه جداشدنی یا جزء قیدی گویند. جهت روشن شدن این مبحث گرامری به مثالهای زیر توجه کنید.

من از مری مراقبت می‌کنم. (درست) 1.I look after Mary.

من از او مراقبت می‌کنم. (درست) 2. I look after her.

حرف اضافه ضمیر فعل فاعل

(اشتباه) 3. I look Mary after. (اشتباه) 4. I look Her after.


توضیح : در جمله اول حرف اضافه after بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله بعد از حرف اضافه آمده است. در جمله دوم فقط کلمه her به جای مفعول جمله (Mary) آمده است بدون اینکه حرف اضافه after از فعل جدا شود. در جمله سوم و چهارم حرف اضافه از فعل جدا شده است و در نتیجه هر دو جمله از لحاظ دستوری اشتباه می‌باشند.

در جمله‌ی فوق حرف اضافه after جزئ حروف اضافه جدانشدنی است و هیچگاه نمی‌تواند از فعل جدا شود، مهمترین حروف اضافه جدا نشدنی به شرح زیر می‌باشند.


به مثالهای زیر توجه کنید و آنها را با فرمول بالا مقایسه کنید.

لطفاً چراغها را روشن کنید. 1. Please, turn on the lights.

لطفاً چراغها را روشن کنید. 2. Please, turn the lights on.

لطفاً آنها را روشن کنید. 3. Please, turn them on.

معنی بعضی افعال با توجه به حرف اضافه‌ای که بعد از آن می‌آید تغییر می‌کند. به عبارت دیگر حرف اضافه، معنی فعل را مشخص می‌کند.


خواندن مرور کردن look over نگاه کردن به look at

مراقبت کردن look after به دنبال چیزی گشتن look for


حرف اضافه on هم در قسمت جدا نشدنی ها و هم در قسمت جدا شدنی ها آمده است. در صورتی که حرف اضافه on با افعال زیر بیاید جزء حروف اضافه جدا نشدنی‌ها است و در غیر اینصورت جزء حروف اضافه جدا شدنی ها می‌باشد.


سوار شدن get on ملاقات کردن call on

متکی بودن rely on متمرکر کردن focus on

ادامه دادن keep on

به مثالهای زیر توجه کنید:

1. Ali called on his friends. (درست)


2. Ali called on them. (درست)


3. Ali called his friends on. (اشتباه)


4. Ali called them on. (اشتباه)


5. Ali turned on the lights. (درست)


On – at – to – from – for – of – into – after – through - about

منتظر علی باشید. 1. Wait for Ali

منتظر او باشید. Him 2.Wait for

در جمله های فوق حرف اضافه for جزء حروف جدا نشدنی است.


به کاربرد حروف اضافه جدا شدنی در جمله های زیر توجه کنید:من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) 1. I look over the lesson


(اشتباه) 2. I look over it.من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) 3. I look over the lessonمن آن را مطالعه می‌کنم. (درست) 4. I look it overتوضیح : در جمله اول جزء قیدی over بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله، یعنی . در جمله سوم جزء قیدی از فعل جدا شده است و مفعول جمله بین آنها قرار گرفته است. در جمله چهارم جزء قیدی از فعل جدا شده و بین آنها ضمیر مفعولی آمده است. در هر سه حالت، جملات درست هستند. اما اگر جزء قیدی همراه فعل بیاید، ضمیر مفعولی را نمی‌توان بعد از آن بکار برد (مثل جمله دوم). مهعمترین حروف اضافه جدا شدنی یا اجزاء قیدی عبارتند از :On – off – up – down – in – out – away – aver – back

مطالب فوق را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد.(درست) اسم + جزء قیدی + فعل put on your coat.

(درست) جزء قیدی + اسم + فعل put your coat on.

(درست) جزء قیدی + ضمیر + فعل put it on.

(اشتباه) ضمیر + جزء قیدی + فعل put on it.


6. Ali turned on them. (درست)

 

 

 


7. Ali turned the lights on. (درست)

 

 

 


8. Ali turned them on. (درست
توضیح : حرف اضافه on اگر با فعل call بیاید جزء حروف اضافه جدانشدنی ها خواهد بود ولی با فعل turn جزء حروف اضافه جداشدنی ها محسوب می‌شود.


علاوه بر افعال که با حروف اضافه می‌آیند بعضی از صفات نیز به همراه حروف اضافه می‌آیند،‌که در این حالت حرف اضافه نمی تواند از صفت جدا شود.مفعول حرف اضافه صفت

 


I am sorry about the accident. I am sorry about it.


مفعول حرف اضافه صفت

He is responsible for the noise. He is responsible it

 

 

lesson4


افعالی که با مصدر to به کار می روند.


نقل قول امری


مصدررباto + مفعول + فعل


قبل از توضیح نکته گرامری این درس مرور کوتاهی به شیوه قرار گرفتن دو فعل در یک جمله خواهیم داشت .به طور کلی جمله هایی که دو فعل داشته باشند ، ان دو فعل می توانند به سه شکل در جمله قرار گیرند . شکل فعل دوم بستگی به نوع فعل اول دارد . ضمیر فاعلی و زمان جمله ، هیچ تاثیری در ساختار فعل دوم ندارند .

1) نوع اول : بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید هراه با مصدر با to باشد.


فعل دوم فعل اول

 


2.I wanted to study the iesson .

 


فعل دوم فعل اول

 

 

 

 2) نوع دوم : بعضی از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید به شکل فرم (ing)باشد.

 


1.He enjoys playing football .

 


فعل دوم فعل اول

 


2.I avoid smoking at home .

 


فعل دوم فعل اول


3) نوع سوم : گروهی دیگر از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند،فعل دوم باید به شکل مصدربدون to بیاید . البته در این حالت قرار گرفتن یک مفعول یا ضمیر مفعولی بین دو فعل اجباری است .

 


He made me stay her . 1.

 


فعل دوم ضمیر فعل اول


Advise نصیحت کردن

 

 

Promise قول دادن

want خواستن

order سفارش کردن،دستوردادن

expect انتظار داشتن

Permite اجازه دادن

ask خواهش کردن

tell گفتن

force مجبور کردن

 invite دعوت کردن

like دوست داشتن

alloww اجازه دادن


نقل قول جملات امری Reported speech: Imperatives

2-ساختار گرامری 2به چند تعریف کوتاه درباره جملات نقل قول توجه نمایید.

1- نقل قول مستقیم : هرگاه گفتار کسی بدون تغییر در کلمات وی بیان گردد، ان جمله را نقل
قول مستقیم گویند. در این صورت گفته مزبور را بین دو گیومه

(Quotation mark) و بعد از فعل مقدماتی یا ناقل

(Reporting verb ) قرار می دهیم. ویرگول بعداز فعل مقدماتی لازم
است.

علی گفت(من گرسنه هستم)). Ali said; "I am hungry

درجمله فوق شخص دیگری آنچه را که علی گفته است را یک بار دیگر از زبان علی بیان می کند بدون اینکه در گفتار علی کلمه ای را جابه جا کرده باشد.


2- نقل قول غیر مستقیم : گفتار کسی را از زبان شخصی دیگر و با تغییر در الفاظ آن بدون

اینکه در مفهوم اصلی جمله تغییری حاصل شود را نقل قول غیر مستقیم گویند.به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید شخصی به نام علی جمله زیر را بیان کرده است.بخواهد جمله امری را به مافوق خودش بگوید فعل مقدما تی به صورت جمله شماره 4 نوشته میشود.

2- بعد از فعل مقدما تی،حرف اضافه حذف می شود.

3- بعد از مفعول جمله ، ویرگول حذ ف شده و علامت گیومه ‌‌‌‌‌‌‌‍‌((" ")) از جمله ی امری برداشته می شود.

4- فعل جمله امری به صورت مصدر با نوشته می شود.


◄اگر جمله داخل گیومه در نقل منفی باشد، در نقل قول غیر مستقیم قبل از فعل مصدری ،کلمه اضافه می شود و کلمه حذف می شود.

 


1.he said to me. ''Don'tciose the door''. او به من گفت،((در را نبند)).(مستقیم)

 
2.He toid me not to close the door. او به من گفت که در را نبندم.(غیرمستقیم)
مصدر◄ضمایر فاعلی ،ضمایر مفعولی و صفات ملکی در جملات نقل قول غیر مستقیم باید طوری تغییر کند که عطف سخن به گوینده اصلی درست انجام گیرد.


پدرم به من گفت ،((یک کتاب برای من بخر)). (مستقیم)گفت که برای او یک کتاب بخرم . پدرم به من

ضمیر مفعولی در نقل قول مستقیم به برمی گردد که ضمیر مفعولی ان می باشد


◄ اگر جمله امری داخل گیومه، در نقل قول مستقیم با کلمه (لطفا) شروع شود در نقل قول غیر مستقیم حذف می شود.
فعل دوم مفعول فعل اول

تعدادی از افعال گروه (1) اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند، علاوه بر این که فعل دوم باید به شکل مصدر با to باشد، یک مفعول یا ضمیر مفعولی نیز می تواند قبل از toقرار گیرد. در واقع در این گونه جملات مفعول جمله،نقش فاعل را برای فعل دوم بازی میکند. اما لازم به ذکر است که همه افعالی که در گروه اول هستند نمی توانند جزاین مجمعوعه از افعال باشند. به عبارت دیگر افعالی می توانند جز این مجموعه باشند که بتوانند م

/ 73 نظر / 610 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سهیلا احمدی

سلام بابت وبلاگ مفیدتون خیلی متشکرم عالی بود و استفاده شد...

ارش

درسهای تربیت معلم رشته زبان چیست.

عاطفه

سلام فایل رو دانلود کردم ولی باز نمیکنه چرررررا؟

Khobe

یاسمین جوووون

[دلشکسته]باعرض سلام و خسته نباشید... من واقعا گیر بودم واستفاده کردم ممنون از کمکتووون پس فردا امتحان دارم برام خیلی دعا کنین[لبخند][گل] خداخیرتون بده ... عالی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

سورنا

دست گلتـــــــــــــــــــــ درد نــــــــــــکــــــــــنـــــــــه

ماهرخ

سلام ببخشید .این تست هایی که مگید در فایل pdf است کجای آن قرار دارد ؟من که ندیدم[رویا][ناراحت][ناراحت][من نبودم]

جمیله

سپاسگزارم موفق باشید

زینب

سلام.واقعا دستتون درد نکنه...فوق العاااااده بود...