گرامر زبان انگلیسی دوم دبیرستان (دوم متوسطه)

 

I had eaten a sandwich before I went to bed

برای سؤالی این زمان از فعل کمکی had‌ استفاده می کنیم
Had you eaten a sandwich before you went to bed؟

برای منفی این زمان از فعل کمکی had not ‌ استفاده می کنیم.
I had not eaten a sandwich befor I went to bed

فعل گذشته کامل در چه مواردی به کار می رود؟
الف) هر گاه در جمله مرکب، حرف اضافه before( قبل از) یا after( بعد از) همراه یک فعل گذشته ساده وجودداشته باشد، از فعل گذشته کامل استفاده می شود. مانند :
She had turned off the T.v before she went tobed


She ate her lunch after she had washed her hands

هر گاه در جمله قید befor(قبلاً) و یا previously (قبلاً) وجود داشته باشد، فعل به صورت گذشته کامل به کار می رود. مانند :
I had seen this film before
I had cleaned this room previouslyهر گاه در جمله مرکب by the time‌(وقتی که ) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، زمان گذشته کامل کاربرد دارد. مانند :
I had cleaned this room by the time you arrivedهر گاه در جمله مرکب، as soon as‌ (به محض اینکه) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، گذشته کامل کاربرد دارد . مانند :
I went to visit her as soon as I had known she was ill

هر گاه در جمله مرکب already‌ (قبلاً) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد فعل گذشته کامل به کار می رود.
He had already learned English when he went to England
او وقتی که به انگلیس رفت تقریباً انگلیسی را یاد گرفته بود. توضیح آنکه کلمه already معمولاً had, pp می آید.
از قید زمان و حرف اضافه ( مدت زمان+ for) نیز همراه فعل ماضی بعید استفاده می شود.
I hadn’t been in Tehran for six months when I arrived

گاهی هیچ یک از مطالبی که در بالا گفته شد، در جمله دیده نمی شود و ما از معنی جمله متوجه می شویم که در گذشته عملی قبل از عمل دیگر انجام شده است و باید فعل گذشته کامل به کار ببریم.
 
 
 
آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره کاربرد Any, No در جملات انگلیسی می باشد. همچنین در این درس با ضمایر ملکی آشنا می شوید.
any به معنای (هیچ مقدار – هیچ تعداد) در جملات منفی یا سؤالی انگلیسی به کار می رود. (کاربرد any در حالت منفی)
I have not any friends in this city
Have you any friends in this city?

no به معنای (هیچ مقدار – هیچ تعداد) در جملات مثبت بر سر اسم می آید و حالت منفی به جمله می دهد.
I have no friends in this city

همانطور که ملاحظه می کنید any , no معنای یکسانی در این درس دارند. هر دو no , any بر سر اسم می آیند.

any , no هم بر سر اسامی قابل شمارش می آیند و هم بر سر اسامی غیرقابل شمارش می آیند.
I have nt any money today
I havent no money today
I haven t any books here
I haven t no books here

کلمه some به معنای (مقداری – تعدادی) در جمله های مثبت به کار می رود. Some بر سر همه اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش و همچنین اسم های مفرد و جمع می تواند بیاید. اکنون به چند مثال دیگر توجه کنید.
Is there any sugar in your cup? Yes, there is some sugar in my cup
Are there any cars in the street? Yes, there are some cars in the street
Is there any water in the glass? No, there isn’t any water in the glass
Are there any students in the class? No,there are no students in the class
 
 
 
 
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان این درس درباره ضمایر و قیدهای موصولی (Relative prononuns) می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.
کلمات who (چه کسی) ، whom‌(چه کسی را) ، which( کدام) ،whose( مال چه کسی) هر گاه در اول جمله بیایند، سؤال می سازند مانند :
Who is your teacher?
Whom do you see in this picture?
Which chanel are watching?
Whose car is it ?

اما هنگامی که این کلمات در میان جمله می آیند، نقش یک اتصال دهنده را دارند و ضمیر موصولی نامیده می شوند، زیرا اتصال دهنده فاعل به فعل یا فاعل به مفعول یا چیزی به انسان هستند. به مثال های زیر توجه کنید:
The girl who won the game is my sister
I have eaten the cake which you made for me
I am doing the test which my teacher gave me
به جای قیدهای موصولی which , whom, who می توان از حرف ربط that به معنای (که) استفاده کرد.
هر گاه ضمایر موصولی، نقش مفعولی داشته باشند، یعنی در جمله پس از آنها فاعل داشته باشیم، می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم و جمله معنی و گرامر صحیح است. مانند :

The shirt (which / that)you bought was very expensive
The shirt you bought was very expensive

ملاحظه می کنید که پس از ضمیر موصولی، فاعل داریم بنابراین می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم.
 
 
 
 
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
در بخش دستور زبان این درس ابتدا دو موضوع گرامری خوانده شده در گذشته را یادآوری می کنیم.
سپس درباره رابطه دو فعل پشت سر هم در جمله انگلیسی و درباره توصیف کننده های اسمی (اسامی مرکب) مطالبی را بیان می کنیم.

در جمله انگلیسی پس از فعل کمکی یا مُدال ، فعل اصلی به صورت «مصدر بدون to» می آید. مانند :
I should clean my room tonight
She can speak English well
He must go to school today

همانطور که در مثالهای بالا می بینید حتی اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد باز هم فعل هیچ دنباله ای نمی گیرد و به صورت «مصدر بدون to» است.
حرف ربط that به معنای (که) یک اتصال دهنده است که می تواند در جمله انگلیسی به دنبال فاعل و فعل جمله اول بیاید و جمله دوم را به جمله اول متصل کند. حرف that را می توان حذف کرد و معنای جمله و گرامر آن صحیح است.


I knew (that) you had passed the test
She thinks (that) they will come tomorrow
I think (that) Betty knows the address
هر گاه افعال زیر در جمله بیایند، فعل دیگری که پس ازآنها می آید باید به صورت «مصدر بدون to»
باشد.
 


اکنون به چند مثال توجه کنید
I want to go to bed early tonight
She was planning to travel to Paris
I forget to study physics last night
I prefer to stay here tonight
have decided to fix the car by myself


در قسمت دوم گرامر این درس کاربرد اسامی مرکب توضیح داده شده است. اسم مرکب از دو کلمه تشکیل می شود که یک اسم ، اسم دیگر را توصیف یا تعریف می کند، مانند:
She is a chemistry teacher
I like spring flowers
They are night workers
در مثال های بالا کلمه های chemistry ، spring و night اسمهای اول هستند که اسم های دوم یعنی teacher, flowers , workers را توصیف می کنند. بنابراین اسم اولی، اسم دومی را توصیف می کند و برای آن کار یک صفت را انجام می دهد. این اسم صفت گونه همیشه «مفرد» است اما اسم دوم ممکن است مفرد یا جمع باشد.
در اسامی مرکب، اسم صفت گونه (اسم اول) اسم دوم رااز جهت ساختار، موقعیت مکانی، موقعیت زمانی یا شیء توصیف می کند . مانند :
A stone bridge
A mountain plant
A night class
A shoe store
 
 
 
 
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره کاربرد حرف تعریف the در انگلیسی و سؤالاتی است که با کلمات who, what ساخته می شوند.

هر گاه اسمی برای شنونده آشنا (معین) باشد درجمله انگلیسی بر سر آن از حرف تعریف the استفاده می شود مانند :


Give me the bag please


که در اینجا کیف برای شنونده آشنا است یعنی شنونده می داند که منظور گوینده کدام کیف است.
I saw the boy yesterday

شنونده می داند که کدام پسر مورد بحث است.
I saw a boy yesterday


شنونده نمی داند که کدام پسر مورد بحث است.

حرف تعریف the همچنین قبل از صفات عالی، قبل ازاسامی اجرام آسمانی ، قبل از نام آسمان و فضا، قبل از نام اقیانوس ها و دریاها و رودخانه ها و خلیج ها و سلسله کوهها نیز به کار می رود.
حرف تعریف the در موارد زیر نیز به کار می رود:

قبل از دو اسم که مضاف و مضاف الیه واقع شوند مانند :
The legs of the table

قبل از اسمی که بیانگر طبقه ای باشد مانند :
The students

قبل از صفت که معرف یک طبقه باشد مانند :
The young

قبل از اسامی کتب مذهبی
The Koran

هر گاه اسم در نظر شنونده ناآشنا باشد، بر سر آن از حرف تعریف a یا an استفاده می شود.
A man /An egg

حرف تعریف a را معمولاً به عنوان عدد «یک» بر سر اسم به کار نمی بریم و اگر منظور بیان کردن رقم و عدد باشد از کلمه one استفاده می شود. a فقط برای بیان ناآشنایی به کار می رود.
کلمه who به معنای (چه کسی) کلمه و قید استفهامی است که جانشین نام انسان است و بر سر جمله قرار می گیرد مانند :
Ali helps me
who helps me?

پس از کلمه who (چه کسی) به فعل کمکی نیازی نیست و اگر فعل کمکی بیاوریم مانند : چه کسی (واقعاً) به من کمک می کند؟
who does help me ?

حالت فشار و تأکید در جمله به وجود می آید. مثلاً در مثال بالا گوینده تأکید و اصرار می کند که بداند چه کسی به او کمک می کند. اکنون به یک مثال دیگر توجه کنید : علی دیشب اینجا ماند .
Ali stayed here last night
Who stayed here last night?
Who did stay here last night?


کلمه what به معنای (چه چیزی) نیز بر سر جمله قرار می گیرد و جمله سؤالی می شود. در اینجا هم نیازی به فعل کمکی نیست زیرا کلمه what نایب فاعل می شود و اگر فعل کمکی بیاوریم در این صورت جمله غلط نیست اما حالت اصرار و تأکید به جمله داده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:
What grows in Iran?
What does grow in Iran?
What does she do in the office?
What is she doing there
 
 

 

 
آموزش گرامر درس ششم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول آن راجع به If clause (جمله شرطی) است و بخش دوم آن درباره ضمایر تأکیدی و انعکاسی به نام self pronouns می باشد که در زیر شرح داده می شوند.
جمله شرطی جمله ای است که از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت شرط که کلمه if به معنای (اگر) در آن است. و قسمت دیگر که جواب شرط است، کامل کننده مفهوم جمله شرطی می باشد.
If you study hard , you will pass the exam

اگر قسمت شرط اول بیاید و پس از آن جواب شرط بیاید بین آنها باید حتماً کاما قرار بگیرد. اما اگر اول جواب شرط بیاید و پس از آن قسمت شرط بیاید نیازی به کاما نیست. از لحاظ گرامری و ازلحاظ معنی هر دو حالت صحیح است.
If you study hard, you will pass the exam
You will pass the exam if you study hard

جمله شرطی در انگلیسی سه نوع است، شما در این درس با جمله شرطی نوع اول آشنا می شوید. فرمول شرطی نوع اول به صورت زیر است :
If + فاعل + زمان حال ساده …..+ فاعل+ زمان آینده ….. طبق فرمول بالا زمان قسمت شرط جمله شرطی نوع اول «زمان حال ساده» و جواب شرط «آینده ساده» می باشد، مانند :
If I see him, I will tell him the truth
If she comes late , I will punish her
I will go to see my friend if I finish my homework soon
You will get there in time if you take a taxi

جمله شرطی با قسمت «جواب شرطی» آن سؤالی می شود مانند :
Will you get there in time if you take a taxi?
If you see him, will you tell him the truth?

ضمایر تأکید و انعکاسی در انگلیسی به شرح زیر هستند:

 
اگر این ضمایر در جمله بلافاصله بعد از فاعل یا مفعول بدون حرف اضافه ای به کار روند، «تأکیدی» هستند مانند :
she herself went to school yesterday
I cleaned the room myself yesterday
I bought it itself from the store

 


اما اگر این ضمایردر جمله بلافاصله بعد از فعل اصلی و یا همراه با یکی از حروف to,by,for پس از مفعول جمله بیایند «انعکاسی» هستند زیرا عمل فاعل روی خودش انجام می شود مانند :

 

I hurt myself
She made some tea for herself
I fixed the car by myself

 

 

 

 

 

آموزش گرامر درس هفتم(آخر) زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره جمله شرطی نوع دوم است که در زیر به شرح آن می پردازیم:
در درس قبل با جمله شرطی نوع اول آشنا شدید و یاد گرفتید که جمله شرطی از دو قسمت تشکیل می شود. قسمت اول «قسمت شرط» نام دارد که کلمه If به معنای «اگر» در آن است و قسمت دوم «جواب شرط» است که معنای جمله شرطی را کامل می کند. مانند:

 

If you study hard, you will pass the exam

 


در شرطی نوع اول فعل قسمت شرط «حال ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده» می باشد شرطی نوع اول واقعی و امکان پذیر است.

در شرطی نوع دوم فعل قسمت شرط «گذشته ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده در گذشته» است . مانند :

 

If you studied hard, you would pass the exam

 

شرطی نوع دوم غیرواقعی و محتمل است.

شرطی نوع اول و دوم را با قسمت «جواب شرط» سؤالی می کنیم. (قسمت شرطی هرگز سؤالی نمی شود) مانند :

 

؟Where would you work if you were a professer

 

 

 

پس فرمول شرطی نوع دوم به صورت زیر است

 

If + فاعل+ زمان گذشته ساده ….. +فاعل + زمان اینده در گذشته +

If you were here, I would cook dinner for you
If I were a doctor, I would cure these sick people
I would be very happy if you were here
If I were you, I would work in this company

/ 85 نظر / 780 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید از گناباد

ازشماممنونیم معلم ماکه گرامرنمیگه هی میگه کشورای دیگه اصلا گرامر نمیگن انگلیسیشون از ما بهتره

elşən

فقط میتونم بگم مچکری عالی بود و ممنون ک وقت گذاشتی و توضیح دادی ...

farzin

دمت گرم دادا دنبال یه چیز بودم کمکم کنه که خیلی مفید بود بازم به کارات ادامه بده سربلند و موفق باشی تا نظری دیگر خسته نباشی [لبخند][گل]

فریده

سلام اقای محترم واقعا سپاسگزارم

سایه

خیلی ممنون بیشتر از توضیحات دبیر کمکام کرد

مریم

عالی بود اما بعد درس هفتم روهم بذارین ممنون میشم مرسی

مسعود

اقا دمتون گرم امروز امتحان دارم خیالم با مطلباتون راحت شد[لبخند][نیشخند]

mjk

اقا این خیلی خوبه.اما فقط یه مشکل.تو pdf همه جملات ریخنه به هم .مثلا اولین جمله اینه.......??????? i went to bed a sandwich befor had eaten i توروخدا یه فکری واسش بکنید.thank

سالار

خیلی بدرد نخور بود. کوچیک و بدون تازگی بود اون اسکولایی هم که میگن خوبه جزوه ها ی خوب ندیدن

محسن

سلام متاسفانه توي فايل پي دي اف جملات انگليسي به چپ و راست رفتن و ترتيب جملات تغيير كرده