گرامر زبان انگلیسی سوم راهنمایی:

درس اول:


'S مالکیت
 
1- گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از S مالکیت ، یا آپُستروف S، می باشد و قسمت دیگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شیء به شیء دیگر می باشد.
نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.
 
  نکات:
 
هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف s یا(s') به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :
Sara's book : کتاب سارا
Teacher's pen : خودکار معلم

 – (s') -2یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود.

-3 اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثل :
Student's books : کتاب های دانش آموزان
Girl's dresses: لباس های دختران

-4 اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : دربِ کلاس

شی تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پایه های میز

5- حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.

6 – نکته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور که می دانید « صفت» کلمه ای است که مشخص کننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

Old man :‌مردِ پیر
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کنند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل to be مانند am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصیف می کنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی
Red shoes کفش های قرمز

9- بعضی از صفاتی که شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند , short: کوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : کوچک , large: بزرگ
Old: قدیمی , new: جدید , young: جوان
Hard : مشکل , easy: آسان , blue: آبی
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سیاه 
 

  تمرین :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آن ها 's‌یا of به کار ببرید.
 
1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از 's استفاده می کنیم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به this تعلق دهیم از of استفاده می کنیم. 
 
  2 – گزینه صحیح را انتخاب کنید
 
1- What colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده می شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boy's
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . boy انسان است و s' می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند. 
 
   3 - در تمرین زیر  s' یا of  به کار ببرید
 
1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به کار می رود چون sister جاندار است. 
 
 
  4 – در جای خالی کلمه مناسب به کار ببرید.
 
1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی 's قرار می گیرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : she 

 

درس دوم:

 

 درس دوم
ضمایر مفعولی و قیود تکرار
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از ضمایر مفعولی می باشد و قسمت دیگر آن درباره قیدهای تکرار می باشد. نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد.
1 – ضمایر مفعولی ضمایری هستند که در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند. شما قبلاً با ضمایر فاعلی آشنا شده اید. درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یک از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

ضمیر مفعولی
 ضمیر فاعلی
 
به من ، مرا ، از من                         me
                                                                    من                  I
 
به تو ، تو را ، از تو                          you
                                                                     تو                    You
 
به او ، او را ، از او                           him
                                                                          او(مرد)            He
 
به او ، او را ، از او                          her
                                                                          او(زن)             She
 
به او ، او را ، از او                            it
                                                                            آن                  It
 
به ما ، ما را                                   us                                 
                                                                           ما                 We
   
به شما ، شما را ، از شما              you
                                                                         شما              You
 
به ایشان ، ایشان را ، از شما       them
                                                                        ایشان           They
 

به چند مثال توجه کنید
لطفاً به من یک خودکار بده.

Give me a pen please.
me : ضمیر مفعولی

I see him every day : من او را هر روز می بینم
him : ضمیر مفعولی
 
2 – ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند که به مفعول احتیاج دارند مانند :

See, help, give, ask, buy, eat, want, visit و .....

بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای کاملی دارند مانند go, come و ...

3 – ضمایر مفعولی سوم شخص مفرد مانند ضمیر فاعلی مذکر و مؤنث و خنثی دارد. برای مردم him ، برای زن her و برای اشیاء It به کار می رود.

4 – قسمت دیگر گرامر این درس قیدهای تکرار هستند. شما در این درس با چند قید تکرار مانند زیر آشنا می شوید.
Always : همیشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهی اوقات

5 – در جمله قیدهای تکرار بعد از مشتقات فعل to be مانند am-is-are-was-were قرار می گیرند مانند :

She is always late.

یعنی «او همیشه دیر می کند» . در این مثال قید تکرار always بعد از فعل is که از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنین محل قیدهای تکرار در جمله قبل از فعل اصلی جمله ( بعد از فاعل) می باشد.
مانند :

She always comes late.
فاعل : She, always : قید تکرار , comes : فعل اصلی

They often go to bed late. آن ها معمولاً دیر به رختخواب می روند
فاعل : They , often : قید تکرار , go : فعل اصلی 
 
   تمرین
1 - جمله های زیر را با قید تکرار usually بازنویسی کنید.
 
1. Sara gets up early at the morning.
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.

قید تکرار (usually) قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.(بعد از فاعل)

2. sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قید تکرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار می گیرد. 
 
  2 – پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
 
1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him می باشد چون در اینجا احتیاج به یک مفعول داریم. فعل see (دیدن) احتیاج به مفعول دارد که مشخص کند که چه کس را دیده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They می باشد چون در اینجا نقش فاعل را دارد. them ضمیر مفعولی است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمیر مفعولی را دارد

4 – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمیر ملکی her به کار می بریم. چون فاعل Ahmad's sister است که مؤنث (زن) است. (her در این جمله ضمیر ملکی است نه ضمیر مفعولی)

5 – Do you know that girl ? yes I know (she – her)

پاسخ : ضمیر مفعولی her به کارمی بریم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نیز می باشد. 
 

  3 – گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 
1- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحیح است . چون her son مذکر (پسر) است

2 – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)

پاسخ : them صحیح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحیح است. چون mother یک زن است

 

درس سوم:

 

گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از How much و How many می باشد و نکات آن عبارتند از :
 
  نکات
 
1 – کلمه How much به معنای «چه مقدار» می باشد. هر گاه بخواهیم سؤال کنیم که «چقدر » یا «چه مقدار» از این کلمه استفاده می کنیم. How much برای پرسیدن مقدار اشیاء غیرقابل شمارش و یا برای پرسیدن قیمت چیزی است. بعضی از اشیاء غیر قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شیر .......به مثال های زیر توجه کنید.

How much money do you have? شما چقدر پول داری ؟

How much mild does he want ? او چقدر شیر می خواهد ؟

2 – کلمه How many به معنای «چه تعداد» می باشد. هر گاه بخواهیم سؤال کنیم که «چندتا» یا «چند عدد» یا «چه تعداد» از این کلمه استفاده می کنیم. How many برای پرسیدن تعداد اشیاء قابل شمارش به کار می رود مانند کتاب، دانش آموز، اتوموبیل و غیره . به مثال های زیر توجه کنید.

How many buses are there in the street? چند عدد اتوبوس در خیابان وجود دارد؟

How many friends do you have? شما چند تا دوست دارید؟

3 – در پاسخ به How much معمولاً از کلمات alittle- some- a lot of استفاده می شود و در پاسخ به How many معمولاً از کلمات afew – some- a lot of ‌استفاده می شود.

4 – با توجه به نکته بالا می توان گفت که some , a lot of هم برای اشیاء قابل شمارش و هم برای اشیاء غیرقابل شمارش استفاده می شود. اما a little فقط برای اشیاء غیر قابل شمارش و a few فقط برای اشیاء قابل شمارش به کار می رود.

5 – با How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به کار برده می شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع می آید. به مثال های زیر توجه کنید.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the class room 
  تمرین :
1 – جملات زیر را با How much یا How many سؤالی کنید.
 
1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غیرقابل شمارش است با How much سؤال می شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(meat) و فعل نیز با صیغه مفرد (is) می آید.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است باmany How سؤال می شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صیغه جمع (are) می آید. 
   2 – به سؤالات زیر پاسخ دهید.
 
1 . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است و در عکس دو عدد سیب دیده می شود.

2. How much mild is there in the glass?
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غیرقابل شمارش است و در لیوان مقدار کمی شیر وجود دارد. مقدار کم برای چیزهای غیرقابل شمارش با little a بیان می شود. 
  3 – گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 
1. Does he have ……..friends in this school?
a) A little
b) much
c) Very much
d) many

پاسخ : d صحیح است چون friend قابل شمارش است. بقیه گزینه ها را نمی توان برای چیزهای قابل شمارش به کار برد.

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

پاسخ : b صحیح است . چون money غیرقابل شمارش است. بقیه گزینه ها را نمی توان برای چیزهای غیرقابل شمارش بکار برد.

3. I see …. eggs and…… rice on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

پاسخ : C صحیح است چون بعد از جای خالی eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روی میز دیده می شود نه یکی و برای آن a few (یعنی تعداد کمی) درست است. Rice (برنج) غیرقابل شمارش است و برای آن a little(یعنی مقدار کمی ) درست است.

4. There are …….books on the table.
a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ : a صحیح است. چون book قابل شمارش است. گزینه های دیگر فقط برای اشیاء غیرقابل شمارش به کار می رود. 

 

درس چهارم:

 

زمان گذشته ساده
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است که نکات آن در زیر آورده شده است.
1. زمان گذشته به عملی اشاره می کند که در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازی می کنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلویزیون تماشا می کنند

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)
آنها دیشب تلویزیون تماشا کردند

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اینصورت برای ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه می شود مثلاً

Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضی از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض می شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هایی که مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قیدهای زمان گذشته همراهند . شما با قیدهای زمان زیر آشنا هستید

Yesterday : ‌دیروز
Last night : دیشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل یا دو روز پیش
(last به معنای گذشته و ago به معنای قبل می باشد)

5 - برای منفی کردن زمان گذشته از کلمه did not استفاده می شود و فعل به صورت اول خودش برمی گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من دیروز فوتبال بازی کردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفی شده)
من دیروز فوتبال بازی نکردم

به جای did not می توان از مخفف آن didn't هم استفاده کرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – برای سؤالی کردن زمان گذشته از فعل کمکی did که گذشته do است استفاده می شود. فعل did را در ابتدای جمله استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله به صورت اول خودش بر می گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من دیروز فوتبال بازی کردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالی شده)
آیا من دیروز فوتبال بازی کردم؟
 تمرین :
1 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید
 
1. when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالی کردن از فعل کمکی did استفاده می شود و فعل اصلی جمله (visited) به حالت اول خودش برمی گردد.

2 . Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل کمکی did استفاده کرده ایم و فعل اصلی جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر می گردد.

3. …………..?
Yes , I bought a nes shirt .
پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل کمکی did برای سؤال کردن استفاده می کنیم و فعل اصلی جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر می گردد.

4. ……………..?
No, she didn't give me the dictionary.
پاسخ : Did she give the dictionary?

برای سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده می شود و فعل به صورت اول خدش استفاده می شود. 
   2 – پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
 
1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به کار ببریم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد.

 

درس پنجم:

 

گذشته ساده افعال بی قاعده
 
گرامر یا دستور زبان این درس ادامه گرامر درس قبل می باشد. در این درس شما با فعل های بی قاعده آشنا می شوید.
 
  نکات :
 
1 – افعالی که با اضافه کردن ed یا d به آخرشان تبدیل به زمان گذشته می شوند. افعال باقاعده نامیده می شوند مانند play, watch و ....

2 – بعضی از افعال برای تبدیل شدن به زمان گذشته ed نمی گیرند بلکه خودشان شکل خاصی دارند و بایستی از حفظ شوند. این افعال را افعال بی قاعده می نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go    -->  went
see  -->   saw
eat   -->  ate
have -->  had

3 – برای منفی کردن و سؤالی کردن افعال بی قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده می کنیم. توجه کنید که هنگام استفاده از فعل کمکی did و didn't بایستی فعل اصلی جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زیر توجه کنید.

He goes to school everyday. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه می رود.

He went to school yesterday. (گذشته ساده)
او دیروز به مدرسه رفت.

He didn't to to school yesterday. (گذشته ساده منفی شده)
او دیروز به مدرسه نرفت.

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالی شده)
آیا او دیروز به مدرسه رفت؟ 
 
 تمرین
1 – پاسخ کامل دهید:
 
1 – Did you go to library last week?
Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بی قاعده است. گذشته آن went‌می باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?
Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بی قاعده است. گذشته آن bought می باشد.

3. Did you see Alies father last night?
No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بی قاعده است. گذشته آن saw می باشد. اما در اینجا چون پاسخ منفی است از شکل اول فعل یعنی see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?
No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلی این جمله do به معنای انجام دادن می باشد. گذشته do می شود did، اما در این جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفی است) فعل اصلی do، به شکل اول خودش یعنی همان do آورده شده است. 
 
 

  نکته : افعال بی قاعده در انگلیسی حدود 200 عدد می باشند که حدود 40 تای آن مربوط به کلاس سوم راهنمایی می باشد و در صفحه 80 کتاب درسی آورده شده است.

 

درس ششم:

 

زمان گذشته استمراری
 
گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته استمراری می باشد.
 
 

  نکات :
 
1 – زمان گذشته استمراری در مورد عملی صحبت می کند که در گذشته برای مدتی انجام می گرفته است. فرمول این زمان به صورت زیر است:

فاعل + was(were) + ing قید مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studying English in the evening.

2 – فعل های was , were فعل های کمکی این زمان هستند. برای منفی کردن و سؤالی کردن از همین افعال کمکی استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراری
She wasn't watching T.V when I came. گذشته استمراری منفی
Was she watching T.V when I came. 
 
 

  تمرین
1 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید
 
1. what ………….?
I was reading a book last night .
What were you reading last night . (پاسخ)

برای سؤال ساختن فعل کمکی was یا were را قبل از فاعل می گذاریم.

2 – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon.
When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?
No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.
Were you eating lunch at 12 yesterday. 
 
 

  2 – پاسخ کامل دهید:
 
1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn't fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

برای جمله منفی زمان ماضی استمراری از weren't , wasn't استفاده می شود.

2 – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn't helping my mother yesterday afternoon

 

 

درس هفتم:

 

افعال کمکی can, should, may
 
دستور زبان یا گرامر این درس درباره استفاده از افعال کمکی can, should, may می باشد . نکات آن به ترتیب زیر می باشد
 
 

  نکات
 
1 – فعل های can, should, may از افعال کمکی هستند. معنای این افعال به شرح زیر می باشد.
Can : توانستن و امکان داشتن
Should : باید و بایستن
May : ممکن بودن و اجازه داشتن 
 

2 – برای منفی کردن از not بعد از فعل can, should,  may استفاده می شود.

She can read English well.
او می تواند انگلیسی را خوب بخواند

Can she read English well? (سؤالی)
آیا او می تواند انگلیسی را خوب بخواند؟ 
 
 

  تمرین
1 – پاسخ کوتاه و کامل دهید.
 
1 – May i use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may یک فعلی کمکی است. معنای آن اجازه داشتن و ممکن بودن است. بعد از May فعل اصلی به صورت ساده می آید ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can't . she can't speak English.

پاسخ : فعل can یک فعل کمکی است. معنای آن توانستن می باشد. بعد از can فعل اصلی به صورت ساده می آید (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should یک فعل کمکی است . معنای آن باید یا بایستن می باشد. بعد از should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید. 
 
 

  2- در جای خالی از افعال کمکی can, may, should استفاده کنید.
 
1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not یا may not یا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ : may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
 

 

درس هشتم:

 

قیود حالت
 
دستور زبان یا گرامر این درس درباره قید حالت می باشد. نکات آن به ترتیب زیر می باشد.
 
 

  نکات
 
1 – قید کلمه ای است که چگونگی انجام شدن فعل را بیان می کند. یا بر زمان و یا مکان خاصی دلالت می کند. شما قبلاً با قیدهای زمان و مکان مانند yesterday(دیروز) و school (مدرسه) آشنا شدید.
همچنین با قیدهای تکرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده اید. در این درس با قیدهای حالت آشنا می شوید.

2 – با اضافه کردن ly به آخر صفت می توان قید حالت را ساخت. به مثال زیر توجه کنید.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگی (قید)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آسانی (قید)

3 – صفت قبل از اسم می آید و اسم را توصیف می کند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قید معمولاً در پایان جمله می آید و چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می کند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدی رانندگی می کند
badly : قید

4 – بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید ly نمی گیرند بلکه شکل قیدی آنها با صفت فرق می کند و بایستی که از حفظ شوند مانند :
(قید)Good --> well(صفت)

5 – شکل قید بعضی از صفات مانند خود صفت است و Ly نمی گیرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زیر توجه کنید.

He is a hard worker. او کارگر سخت کوشی است
He works hard . او سخت کار می کند 
 
 

  تمرین
1 – در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.
 
1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحیح است. Hard صفتی است که ly نمی گیرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است که ly نمی گیرد

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه کردن ly به carfull قید حالت ساخته می شود 
 
 

  2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.
 
1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید حالت نیاز داریم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. Fast هم می تواند صفت باشد هم قید

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم که اسم را توصیف کند.

4

/ 62 نظر / 282 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حدیث

برای من ک خیلی عالی بود[لبخند]

تکتم

عالی،ازتون ممنونم خیلی کمکم کرد[لبخند]

شیدا

خوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببید

مردانی

با سلام ،دستتون درد نکنه موفقیت روز افزون برایتان از خداوند متعال خواهانم

very good

مرضیه

عالییییییی... حرف نداره وبلاگتون

زهرا

یعنی الآن جمله زیر غلطه؟ My scarfs’ color is red.

زهرا

تو رو خدا زودتر جوابمو بدین.

سمیه

عالی بود

فهيم

متشكرم خوب بود