متفرقه

زمان حال ساده

 

ساختار

جمع

go,

play,

don't work

we

you

they

مفرد

go, play,
don't work

I, you

goes, plays, doesn't work

he, she, it

 

کاربرد

زمان حال ساده یکی از متداول‌ترین زمانها در زبان انگلیسی می‌باشد که برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

1- برای بیان عملی که همیشه تکرار می‌شود، مانند یک عادت یا رسم:

 

 • I go to school by bus.

 • We get up at 7 AM.

 • 'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

 

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 • The earth orbits the sun.

 • I come from Iran.

 • Some animals migrate in winter.(بعضی از حیوانات در زمستان مهاجرت می‌کنند.)

 

3- برای بیان حقیقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

 • I work in a shop.

 • She lives in a small cottage.

 

    زمان حال ساده اغلب با قیدهای تکرار مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین قیدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%................................. 50% .................................100%

 • I usually play football with my friends.

 • I never go shopping.

 • sometimes she plays piano for us.

 

نکاتی در مورد هجی (verb + s)

1- افعالی که به x, ch, sh, ss و o ختم می‌شوند، به جای es ، s می‌گیرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن حرف بی‌صدایی بیاید، y به ies تبدیل می‌شود:

try, tries     hurry, hurries     fly, flies

ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن یک حرف صدادار وجود دارد، تنها یک s می‌گیرند:

plays, buys, enjoys

 

 

زمان حال استمراری

 

ساختار

 

 

 

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

 

کاربرد

 

1- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

 

 • She is watching the TV.

 • He is working at the moment.

 

2- برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می‌باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

 

 • I'm reading an exciting book.

 • He is learning Arabic.

 

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

 

3- برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

 

 • I am meeting him at the park.

 

4- برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

 

 • I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
  (در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم یک بهترش را پیدا کنم)

 

 

 

نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)

 

1- افعالی که به یک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

 

come, coming     take, taking     write, writing

 

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، این قاعده صدق نمی‌کند:

 

agree, agreeing     see, seeing

 

2- در افعال یک بخشی (یک هجایی) که دارای یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

 

running, stopping, getting

 

ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد، تکرار نمی‌شود:

 

showing, enjoying

 

 

زمان حال کامل

 

 

 

ساختار

 

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have ('ve)
have not (haven't)

I, you, we, they

has ('s)
has not (hasn't)

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

 

چند مثال:

 • We've been to Paris.

 • He hasn't lived in Paris.

 • Have you met him yet?

 

 

 

 

کاربرد

 

1- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

 

 

 

 

 

 

 • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

 • She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)

 • How long have you lived in Tehran? (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

 • I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

 

 

   

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.

forنشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o'clock  

since

a year

 

I have been here for

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

 

 

 

 

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

 

 • I have never been to England. (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)

 • She has had several operations up to now. (تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)

 • He's written a lot of short stories.(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

 

 

 

3- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، still و just بسیار استفاده می‌کنیم:

 

 

 

   

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.

 

 

 • I've just had a sandwich. (من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)

 • I've already seen the movie. (این فیلم را قبلاً دیده‌ام)

 • The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسیده است)

 • I still haven't finished my homework. (هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

 

 

 

 

زمان حال کامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have ('ve)
have not (haven't)

I, you, we, they

has ('s)
has not (hasn't)

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

 

چند مثال:

 • We've been to Paris.

 • He hasn't lived in Paris.

 • Have you met him yet?

 

 

کاربرد

1- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

 

 

 • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

 • She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)

 • How long have you lived in Tehran? (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

 • I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

   

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.

forنشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:

seven o'clock  

since

a year

 

I have been here for

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

 

 

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع این عمل در گذشته روی داده و به پایان رسیده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. این که این عمل یا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نیست:

 • I have never been to England. (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)

 • She has had several operations up to now. (تا کنون چندین عمل جراحی داشته است)

 • He's written a lot of short stories.(او داستانهای کوتاه زیادی نوشته است)

 

3- برای بیان عملی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در این حالت از yet، already، still و just بسیار استفاده می‌کنیم:

 

   

از already بیشتر در جملات مثبت و از yet  بیشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.

 

 • I've just had a sandwich. (من تازه یک ساندویچ خورده‌ام)

 • I've already seen the movie. (این فیلم را قبلاً دیده‌ام)

 • The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسیده است)

 • I still haven't finished my homework. (هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام)

 • زمان حال کامل

   

  ساختار

   جملات مثبت و منفی:

  past participle

  (قسمت سوم فعل)

  have ('ve)
  have not (haven't)

  I, you, we, they

  has ('s)
  has not (hasn't)

  he, she, it

  جملات پرسشی:

  past participle

  (قسمت سوم فعل)?

  I, you, we, they

  have

  he, she, it

  has

   

  چند مثال:

  • We've been to Paris.

  • He hasn't lived in Paris.

  • Have you met him yet?

   

   

  کاربرد

  1- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

   

   

   

  • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

  • She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)

  • How long have you lived in Tehran? (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

  • I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

   

     

  توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.

  forنشان دهنده دوره‌ای از زمان

/ 9 نظر / 149 بازدید
محمدرضا

سلام سایت خوبی دارید.من تو لینک های روزانه لینک کردم تا زود به زود سر بزنم. اگه فایل کامل گرامر این بخش رو در دسترس دارید لطف کنید برام ایمیل کنید.

پیام

درود بر شما من تازه شما رو کشف کردم! خیلی مفید بود،ممنون[گل]

دنيا

عالي است

سینا

بسیار سپاسگزار از زحمات شما معلم عزیز......خدا اجرت بده که به مردم آموزش میدید.

سلماني

متتشكر از اطلاعاتي كه در دسترس عموم گذاشتيد

ممنونم خیلی کمکم کرد

نسیم

سلام ممنون از وبلاگ خوبتون میتونید یه داستان کوتاه یا آهنگی بزارین که توش since,already,yet,forوjust داشته باشه؟؟

نسیم

مرسی[قلب][گل][گل][گل][گل][گل]