آموزش مکالمه:

درس یازدهم

 

نکته گرامری: صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

 

 

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they


من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن هست بدنش.
آن هستش سر او
آنها هستن گوشهایش.(آنها گوش های او هستند.)
آن گوش چپ او می باشد.
آنها چشمان او هستند.
آن صورت او می باشد.
آن دهانش می باشد.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این  دست راست او هست
این بینی او می باشد.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.

 

I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.
This is my mother.
That is my father.
Those are my brothers and these are my sisters.
That is a boy
His name is Jamshid.
That is his body.
That is his head.
Those are his ears.
That is his left ear.
Those are his eyes.
That is his face.
That is his mouth.
This is a girl. Her name is Nasrin.
These are her hands.
This is her right hand.
This is her nose.
These are her legs.
This is her neck.
This is her hair.
These are her lips.
These are her fingers.

 

 


 

 

درس دوازدهم


نکته گرامری:

زمان حال استمراری  عملی را که در حال حاضر در حال انجام شدن می باشد  را بیان می کند.

برای درست کردن این زمان بعد از افعال کمکی(are-is-am) از فعل اصلی و ing استفاده می شود.

علامت آن کلمه now در آخر جمله است. مثال: 

 

من الان دارم مطالعه می کنم.
تو الان داری مطالعه می کنی.
او الان دارد مطالعه می کند.

 

I am studying now.

You are studying now.
He (she) is studying now.

 

Open باز کردن
من اکنون در حال باز کردن در هستم.
شما اکنون در حال باز کردن در هستید.
او اکنون در حال باز کردن در می باشد.


او اکنون در حال مطالعه کردن است.
او اکنون نشسته است.


او اکنون در حال بازکردن پنجره است.
او اکنون در حال بستن در است.
آنها اکنون مشغول بازی در باغ هستند.
شما حالا مشغول خواندن قرآن هستید.

 

I am opening the door now.

You are opening the door now.
He is opening the door now.


1- He is studying now. He’s studying now.
2- She is sitting now.
3- He is opening the window now.
4- She is closing the door now.
5- They are playing in the garden now.
6- You are reading the Koran now.

تمرینات درس دوازدهم

الف- با کلمات داخل پرانتز جملات را تغییر دهید:

 

Example:

He is playing now.(I)
I am playing now.


نکته گرامری: برای تغییر اینگونه جملات بایستی فعل(am-is-are) را متناسب با فاعلی که در داخل پرانتز است بکار ببرید. مثل نمونه بالا:

 

1- Miss Ahmadi is standing now. (I)
I am standing now.


2-she is sitting in the classroom now. (I)
I am sitting in the classroom now.


3-you are closing the door now. (She)
She is closing the door now.


4-We are opening the window now. (He)
He is opening the window now.


5-they are playing in the garden now. (You)
You are playing in the garden now.


6- He is reading the Koran now. (You)
You are reading the Koran now

 

ب- با کلمات داده شده جملات را تغییر دهید.

 

B-Change the sentence with the words:


Example:
I am opening the door now.
(He) He is opening the door now.
I am opening the door now

 

1- (He) he is opening the door now.
2- (She) she is opening the door now.
3- (Ahmad) Ahmad is opening the door now.
4- (Parvin) Parvin is opening the door now.
5- (You) you are opening the door now.
6- (They) they are opening the door now.
7- (We) we are opening the door now.
8- (The teacher) the teacher is opening the door now.
9- (The student) the student is opening the door now.
10- (The boy) The boy is opening the door now.

 

ج- این جملات را بخوانید:

 

 

1- He is opening the window now.
2- They are sitting now.
3- She is closing the door now.
4- He is standing now.
5- They are playing in the garden now.
6- She is reading the Koran now
7- You are sitting on the chairs now.
8- I am sitting on the bench now.
9- I am reading the Koran now.

 

 


 

درس سیزدهم


نکته گرامری:برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال:

 

She is playing in the garden now.
Is she playing in the garden now?

 

او اکنون نشسته است.
آیا او اکنون نشسته است؟
بله او اکنون نشسته است.
او اکنون ایستاده است.
آیا او اکنون ایستاده است؟
بله، او اکنون ایستاده است.
آیا آنها حالا ایستاده اند؟
بله آنها حالا ایستاده اند.
آیا آنها در حال باز کردن پنجره ها هستند؟
خیر، آنها نیستند. آنها در حال پاک کردن تخته سیاه هستند.
ایا او مشغول بازی کردن است؟
خیر، او نیست. او در حال شستن دستهایش است.
آیا آنها در حال نماز خواندن هستند؟
بله ، آنها هستند. آنها در حال نماز خواندن هستند.
آیا او در حال خوردن نهار است؟
بله، او هست. او حالا در حال خوردن نهار است.
آیا او حالا در حال پاک کردن میز است؟
خیر او نیست. او مشغول قدم زدن است.
آیا او مشغول شستن دستهایش است؟
خیر اونیست.
او در حال رفتن به مدرسه می باشد.

 

1- She is sitting now.
Is she sitting now?
Yes, she is. She is sitting now.


2- He is standing now.

Is he standing now?
Yes, he is. He is standing now.


3- Are they standing now?
Yes, they are. They are standing now.


4- Are they opening the windows?
No, they aren’t. They are cleaning the blackboard.


5- Is He playing now?
No, he isn’t. He is washing his hands now.


6- Are they praying now?
Yes, they are. They are praying now.


7- Is he eating lunch now?
Yes, he is. He is eating lunch now.


8- Is she cleaning the desk now?
No, she isn’t. She is walking now.


9- Is he washing his hands?
No, he isn't. He is going to school.

 

تمرینات درس سیزدهم

الف- به سئوالات پاسخ بدهید:

آیا شما در حال خوردن هستید؟
خیر، من در حال خوردن نیستم.

 

نکته گرامری: برای منفی کردن جملات حال استمراری کافی است که کلمه not را بعد از (am-is-are) قرار دهیم.

 

A-answer these questions:


Example:
Are you eating now? (No)
No, I am not. I’m not eating now.

 

1- Are you sitting now? (No)
No, I am not sitting now.


2- Am I walking now? (Yes)
Yes, I am walking now.


3- Are we standing in the classroom? (No)
No, we are not standing in the classroom.


4- Are they reading the Koran now? (Yes)
Yes, they are reading the Koran now.


5- Is he eating lunch now? (Yes)
Yes, he is eating lunch now.


6- Is she praying now? (Yes)
Yes, she is praying now.


7- Am I washing my hands now? (No)
No, you are not washing your hands now.


8- Are you cleaning the blackboard now? (No)
No, I am not cleaning the blackboard now.


9- Is he going to school now? (Yes)
Yes, he is going to school now.


10- Are they closing the windows now? (Yes)
Yes, they are closing the windows now.

 

ب- به سئوالی تبدیل کنید:

 

B-Change into the questions:


Example:
They are walking now.
Are they walking now?

 

1- They are sitting in the chairs now.
Are they sitting in the chairs now?


2- He is standing now.
Is he standing now?


3- She is a woman.
Is she a woman?


4- I am washing my hands and face now.
Am I washing my hands and face now?


5- Your mother is eating lunch now.
Is your mother eating lunch now?


6-That is her right hand.
Is that her right hand?


7- We are girls.
Are we girls?


8- We are going to school.
Are we going to school?


9- I am a boy.
Am i a boy?


10- They have noses.
Do they have noses?


11- His father is closing the door now.
Is his father closing the door now?


12- Ahmad has pictures.
Does Ahmad have picture?


13- Mahin is praying now.
Is Mahin praying now?


14- Bahram and Mehdi have books
Do Bahram and Mehdi have books?


15- Parvin is opening the door now.
Is parvin opening the door now?


16- I am a teacher.
Am I a teacher?


17- They are walking now.
Are they walking now?


18- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?


19- You are cleaning the blackboard.
Are you cleaning the blackboard?


20- He has 2 hands, a nose, a head, and a neck.
Does he have 2 hands, a nose, a head, and a neck?


21- They have oranges.
Do they have oranges?

 

پ- جمله را با کلمات داده شده تغییر دهید:

 

C-Change the sentence with the words:


Example:
We are sitting in the classroom now.
(Standing) we are standing in the classroom now.

 

1- Standing

1- we are standing in the classroom now.


2- He

2- He is standing in the classroom now.


3- You

3- You are standing in the classroom now.


4- Opening the door.

4- You are opening the door now.


5- She

5- She is opening the door now.


6- They

6- They are opening the door now


7- Praying

7- they are praying now.


8- I

8- I am praying now


9- Going to school 9- I am going to school now.


10- She

10- She is going to school now.


11- washing her face

11- She is washing her face now.


12- Cleaning the blackboard.

12- She is cleaning the blackboard now.


13- We

13- We are cleaning the blackboard now.


14- Closing the windows

14- We are closing the windows now


15- Playing

15- We are playing now.


16- Walking 16- We are walking now.


17- She 17- She is walking now.


18- You

18- You are walking now.


19- Standing

19- You are standing now.


20- Reading the Koran.

20- You are reading the Koran now.

 

د- این جملات را بخوانید:

   

 

 1- This is an orange and this is an apple.


2- Those are my eyes and these are my ears.


3- We don't have table. We have desks.


4- He is opening the door and the windows.


5- His books are under the table.

 

 


 

درس چهاردهم

کلمات زیر را به خاطر بسپارید

Do انجام دادن

water آب
Doing در حال انجام دادن

homework تکلیف
Drink نوشیدن

speaking در حال صحبت کردن
Drinking در حال نوشیدن

English انگلیسی
Listening to در حال گوش دادن به

who چه کسی

 

او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول بازی کردن است.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او اکنون مشغول خوردن یک سیب است.
آنها اکنون مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها اکنون مشغول نوشیدن آب هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال انجام تکالیفش است.
علی اکنون مشغول انجام چه کاری می باشد؟
او اکنون مشغول خواندن قرآن است.
پروین در حال انجام چه کاری می باشد؟
او مشغول خواندن نماز است.
آنه مشغول انجام چه کاری هستند؟
آنها حالا در حال صحبت کردن هستند.
آنها در حال صحبت کردن انگلیسی هستند.
او حالا مشغول انجام چه کاری است؟
او در حال گوش کردن به معلم است.
چه کسی حالا در حال نوشیدن آب است؟
احمد الان مشغول نوشیدن آب است.
چه کسی حالا مشغول خوردن ناهار است؟
دختر در حال خوردن ناهار است.
چه کسی در حال بازی کردن است؟
پسرها حالا مشغول بازی کردن هستند.
چه کسی مشغول گوش دادن به معلم است؟
دانش آموزان مشغول گوش کردن به معلم هستند.


1- What is he doing?
He is playing now.


2- What is she doing now?
She’s eating an apple.


3- What are they doing now?
They’re drinking water now.


4- What is she doing now?
She’s doing her homework.


5- What is Ali doing now?
He is reading the Koran now.


6- What is parvin doing?
She is praying.


7- What are they doing?
They are speaking now.


8- What is she doing now?
She is listening to the teacher.


9- Who is drinking water now?
Ahmad is drinking water now.


10- Who is eating lunch now?
The girl is eating lunch now.


11- Who is playing now?
The boys are playing now.


12- Who is listening to the teacher?
The students are listening to the teacher.

 

تمرینات درس چهاردهم

نکته گرامری:

برای سئوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:

مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟

They are speaking now. (What)
What are they doing now?

و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعل جمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:

مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟
Ali is speaking English.
Who is speaking English?

 

الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-Change into the questions:


1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?


2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?


3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?


4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?


5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?


6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?


7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?


8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?


9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?


10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?

 

ب- جملات زیر را بخوانید:

 

B- Read these sentences:


Mansour and Maryam


1- This is Mansour

2- she is Maryam.
3- Mansour has an apple.

4- Maryam has an orange.
5- They are playing in the garden.

6- She is drinking water.
7- Mansour is washing his hands.

8- She is doing her homework.
9- He is reading a book.

10- She is praying.


 الف- به سئوالی تبدیل کنید:

 

A-Chang

/ 10 نظر / 48 بازدید
حبیبی

سلام علیکم خسته نباشید سایتتون واقعا عالیه خیلی ازش استفاده می کنم خدا خیرتون بده

nazanin

hi thanks for all you helped to me for my teaching

mahmood

salam besyar jalebe saytetun khaste nabashin

بهادری

با سلام وعرض ادب واحترام مطالب بسیار مفیدی بود . جا دارد تشکر وقدر دانی کنم . بهادری

قربانیان

خوشحالم که با این وبلاگ آشنا شده ام. ممنون.

آرش

واقعا عالی بود ذستتون درد نکنه

usef

سلام عالی بود ممنون از تلاشتون ضمنا دمتون گرم یه ادم پیدا شد صرفا جهت کمک به هموطناش گام برداره نه مادیاتبازم ممنون

بسیار عالی است خدا به شما خیر بدهد

مهشاد

سلام ممنون از مطالبتون من کلیپ یک مکالمه دو نفره در سطح کلاس هفتم می خواستم ممنون میشم اگر این روهم به مطالبتون اضافه کنید.[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]

الهه

سلام راستش حسودیم شد به اطلاعات عمومی و دونستن این همه کلمات زبان رو تشکرمیکنم ازشما از زحمتتون ولی خیلی علاقه به زبان دارم خواهش میکنم چون دسترسی به کلاس رفتن ندارم بابت شغلی که تا آخر وقت دارم . اینکه یک کتابی معرفی کنید . من بیش از صد سی دی آموزسی دارم نصرت دارم کتاب زیاد دارم هیچ کدوم میسر نبود توروخدا کمکم کنیدحرف بزنم مکالمه بلدباشم