ترجمه ریدینگ های زبان انگلیسی سوم متوسطه

4-چهار تا از خانواده ها دریافتند که بدون تلویزیون نمی توانستند به آسانی زندگی خود را ادامه دهند،و آزمایش را رها کردند.آنها گفتند که نتوانستند راه دیگری را برای گذراندن اوقات فراقت خود پیدا کنند.از بین آنهایی که با موفقیت تلویزیون تماسا نکردند مشاهدات جالبی گزارش شد.

5-بعضی از خانواده ها از پایان کشمکش های اعضای خانواده ها بخاطر اینکه  چه برنامه ای را تماشا کنند خوشحال بودند.در بعضی از خانواده ها اعضای خانواده زودتر به رختخواب رفتند.اعضای خانواده دریافتند که کارهای دیگری مثل مطالعه یا بازی والیبال را انجام دهند.اعضای خانواده ها فهمیدند که بدون تلویزیون وقت بیشتری را برای صحبت کردن یا بازی بین خودشان دارند.وقت شام بدون فشار تلویزیون راحت تر و آرام تر شده بود.در چند مورد توان بینایی بچه ها بهتر شده بود.

6-بعضی از بچه ها دریافتند که در مدرسه چیزی برای صحبت کردن در مورد آن ندارند.بعض از مادران فهمیدند که حرف کمتری برای گفتن به بچه های کوچک شان دارند.

7-در پایان آزمایش،بیشتر خانواده ها تقاضا کردند که تلویزیون به خانه های شان برگردد.اما گفتند که در آینده تنها برنامه های مشخصی را تماشا خواهند کرد،و نخواهند گذاشت تلویزیون زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

THE OLYMPIC GAMES

 

  Page 8                               بازی های ا لمپیک                                              

خواندن                                                                                  B . Reading  

 

  1. 1.     The Olympics attracts a lot of people every year .

باز یهای ا لمپیک هر سا له تو جه زیا دی از مردم را به خو د جلب می نما ید .

This is a competition among many nations of the world .

این رقا بتی است میان بسیا ری از ملل جها ن .

It is held every four years .

این باز یها هر چهارسا ل یکبا ر بر گزار می شوند .

A   large number of athletes from different countries take part in the competitions .

بسیا ری از قهر ما نا ن از کشورهای مختلف جها ن در این با زیها شرکت می کنند .

There are a lot of events like: track and field, swimming , boxing, gymnastics, wrestling and so on .

در این با ز یها رویدا تها ی بسیاری از قبیل بازی دو و میدانی شنا بکس ( مشت زنی     

 

ژیمنا ستیک کشتی و غیره برگزار می شوند .

  1. 2.     The Olympic games first started in Greece . 

بازیها ی المپیک نخستین بار در یونا ن آغا ز شدند . 

It was first a one- day game and later it  became a five – day game .

در ابتدا این باز یهایک روزه بود ند  و بعد ها به یک با زی پنج روزه تبد یل شد ند .

 

These games were held on the plains of Olympia, and were basically religious celebrations .

این بازیها در دشتهای المپیا برگزار می گردید ند و اساسا" جشنهای مذ هبی به شمار می رفتند .

Today the Olympics play an important part in bringing young people from different nations together in friendship .

امروزه المپیک در گرد هم آ وری د وستا نه ی جوانا ن از ملل مختلف نقش مهمی را بر عهده دارد.

The international Olympic  committee (IOC)   decides the site of Olympic Games , and controls and organizes all the events .

کمیته بین ا لمللی ا لمپیک (  I O C ) دربا ره ی محل بر گزا ری بازیها ی المپیک تصمیم می گیرد و کنتر و ل و تر تیب تمام باز یها را بر عهده دارد .

4. The olympic Games have been held every four years since 1896  .

از سال 1896بازیها ی المپیک هر چها ر سا ل یک بار بر گز ار گر دید ه اند .

The games were not held in 1916 ,1940 ,and 1944 because of world wars .

باز یها در سالهای 1916و1940و1944 به علت جنگها ی جهانی بر گز ار نگر دید ند .

           

Today thousands of men  and women take part in the games .

ا مروزه  هز ا ران زن و مرد در بازیها شرکت می کنند . 

In 1924 , the first winter Olympic Games were held .

 

 

در سا ل 1924 ا و لین با زیهای المپیک زمستا نی بر گز ا ر گردید ند .               page 9

 

5. The Olympics consist of a to -  week summer games and 10 – day winter competition .

 

بازیهای المپیک شا مل یک دو ره ی دو هفته ای  بازیها ی تا بستا نی و یک دوره ی 10 روزه  ی رقابتها ی زمستا نی ا ست .

 

 

 

 

 

Hundreds of millions of viewers follow their countries, fortunes  on television .

 

صدها میلیون نفر تما شاگر المپیک فرصتها ی کشور ها یشا ن را از طر یق تلو یز یو ن دنبا ل می کنند . 

 

6. The winter Olympics are always held in countries with –covered mountains .

 

المپیک زمستانی هموا ره  در کشورها ی دارای کوهستانها ی  پو شیده از بر ف اجرا می گر دد .

 

These games include skiing, ice hockey and so on .

 

این با زیها شا مل اسکی و اسکیت ها کی روی یخ و غیره می با شند .

 

7. A . gold medal is awarded to the winner of every competition .

 

به بر نده ی هر رقا بت  یک مدال طلا جا یز ه داده می شو د .

 

Teams or individuals who place second receive a silver medal .

 

تیمها ویا ا فراد ی که در جا یگاه دوم قرا رگیر ند  یک مدا ل نقره دریا فت می کنند .

 

While a bronze medal goes to the third- place winner .

 

در حال ی که به بر ند ه ی جا یگا ه سو م یک مدا ل بر نز اختصا ص می یا بد .

 

 

 

درس دوم: ارزش آموزش و پرورش

 

1-   تحصیل هدف نیست بکه وسیله ای برای یک هدف است.به عبارت دیگر ما بچه ها برای تحصیل آموزش نمی دهیم.هدف ما آماده کردن آنها برای زندگی هست.به محض اینکه ما این حقیقت را متوجه شویم،خواهیم فهیمد که انتخاب یک سیستم آموزشی که واقعا ً بچه ها را برای زندگی آماده کند،خیلی مهم است.این کافی نیست که فقط اولین روش آموزشی را یک شخص می باشید انتخاب کنیم یا همان سیستم آموزشی قدیمی را ادامه می دهیم بدون اینکه آنرا آزمایش کنیم تا ببینیم آیا این سیستم در حقیقت مناسب است یا نه!

 

2-   در بسیاری از کشور های پیشرفته معمول بوده است که فکر کنند با تحصیل آزاد برای همه،گه ثوتمند و چه فقیر،با هوش ویا کودن،شخص می تواند همه ی مشکلات یک جامعه را حل کند و یک ملت کامل بسازد.اما هم اکنون می توانیم دریابیم که تحصیل آزاد برای همه کافی نست.در این کشورها می بینیم که تعداد فراد با مدارک دانشگاهی نسبت به مشاغل بیشتر است.آنها به علت داشتن مدرک دانشگاهی از انجام کارهاییی که فکر می کنند(پایین) است،خود داری میکنند و در حقیقت آنها کاری را که با دست انجام شود را دوست ندارند.

 

3-   اما باید درک کنیم هر جامعه ای نیاز ه خدمات متفاوتی دارد و همه مشاغل مهم و مفید هستند.ما برای تولید مواد غذایی به کشاورزان احتیاج داریم.برای آموزش به مردم و معلمین احتیاج داریم.برای معالجه ی بیماران به پزشکان احتیاج داریم. ما به افرادی نیازمندیم که خیابان های ما را تمیز کنند و زباله ها را از خانه هایمان بیرون ببرند.اما میتوانیم بگوییم که همه باید اموزش ببینیم.این آموزش باید خص را برای شغلی که بتواند به بهترین نحو انجام دهد مهیا کند. ما میدانیم که همه ی مشاغل مفید هستن و هیچکس نباید از کاری که انجام می دهد شرمنده باشد.

 

با تشکر فروان که خانم سارا نیکوکلام که زحمت نهیه و ارسال ترجمه چند درس آخر رو کشیدن. 

LESSON THREE

درس سوم

حافظه

اگر شما برای مدتی از دست ها و پاهایتان استفاده نکنید آن ها  ضعیف می شوند .

وقتی شما دوباره شروع به استفاده کردن از آن ها  می کنید ، آن ها دوباره به آرومی (به تدریج) قوی می شوند.

همه این(موضوع) را می دانند و هیچکس به فکر سوال درباره این واقعیت نیست .

با وجود این افراد زیادی هستند که به نظر نمی رسد بدانند که حافظه به همین طریق کار میکند .

حافظه توانایی مغز برای نگداری و ثبت حوادث گذشته است .

مغز می تواند مقدار زیادی از اطلاعات را ضبط کند . اما بعضی از اطلاعات که به مغز می رسند فراموش می شوند .

روانشناسان معتقدند که فراموشی به طور یکنواخت صورت نمی گیرد

آن در ابتدا سریع است ، سپس کند می شود .

بنابراین بیشتر چیزها در اولین ساعات یا روز بعد از آن که آموخته می شوند ، فراموش میشوند. اما بعد از یک هفته یا همین حدود، کمتر چیزی فراموش می شود.

چندین روش وجود دارند که به ما کمک میکنند تا چیزها را برای مدت طولانی به خاطر داشته باشیم.

یکی از آن ها یادگیری باتکرار است.

یادگیری باتکرار، گفتن چیزی(مثلا یک شعر) به صورت بارها و بارها است. اینکار باعث می شود که آن در ذهن بماند .

گفته میشود که بعضی از مردم حافظه تصویری دارند (یعنی) توانایی به یادآوردن، تمام جزئیات ، اشیا یا مناظری که درآن ها فقط به طور مختصر و گذرا دیده اند. آنچه به یاد داریم و روشی که آن را به خاطر می آوریم ، تحت تاثیر علایق ، روش فکرکردن ماست . درحقیقت ما ممکن است به طور کامل هوشیاری خود را از حوادث خیلی مهم از دست بدهیم .اگرچه آن ها برای ما سخت یا دردناک باشد.

فقدان ناحیه وسیعی از حافظه در بعضی بیماری های روحی و جسمی اتفاق می افتد ، روانشناسان در جست و جوی پایه و اساس شیمیایی حافظه در مغز بوده اند.

 

سلام.تعجب نکنید چرا تکرار گذاشتیم.برای اینکه با انواع ترجمه آشنا بشید از این ریدینگ یک ترجمه ی دیگه ای هم گذاشتم که خانم طیبه خوش سعادت برامون فرستادن.(با تشکر فراوان از زحمات ایشان)

حافظه 

  اگرشما از بازوان یاساق های (پایتان)به مدت طولانی استفاده نکنید، انها ضعیف می شوند;وقتی دوباره شروع به استفاده ازانهامی کنید،انهادوباره به ارامی قوی می شوند.هرکسی این رامی داند،وهیچ کسی فکرتردیددراین واقعیت رانمی کند(همه این واقعیت راقبول دارند).بااین وجودهنوزتعدادزیادی ازمردم(افراد)هستندکه به نظرمی رسدکه نمی دانندکه حافظه نیزبه همان طریق کارمی کند(مثل بازوان وپاهایتان) حافظه توانایی مغزبرای ثبت وقایع گذشته است.مغزمی تواندمقدارزیادی ازاطلاعات راثبت کند.امامقداری ازاطلاعات که به مغزمی رودفراموش شده است.

روانشناسان اعتقاددارندکه فراموشی بایک سرعت برابراتفاق نمی افتد.ان(فراموشی)ابتداسریع است،سپس کندمی شود.بنابراین بیشترچیزها(مطالب)دراولین ساعت یاروزبعداینکه یادگرفته شده اند،فراموش می شوند،امابعدازیک هفته یابیشترفراموش می شود.

راههای بسیاری وجودداردکه به ماکمک می کندکه چیزها{مطالب}رابه مدت طولانی به خاطربسپریم.یکی ازانها چندبارخواندن {تکرارخوانی}است.تکرارخوانی ،گفتن چیزی (مثل شعر)به صورت مکررودوباره است.این ،ان{مطلب}راملکه ذهن می سازد.

گفته می شودبعضی افرادحافظه تصویری دارند،یعنی توانایی به خاطر سپردن باجزییات اشیاء ومناظری که به مدت کوتاه دیده شده است.

انچه مابه خاطرمی سپاریم وروشی که ان رابه خاطرمی اوریم تحت تاثیرعلایقمان ،طرزفکرکردن ،واحساسات عواطفی ست.درحقیقت،ماممکن است کاملاحافظه خوداگاهمان رادرحوادث مهمی که برای مادشواریادردناک بوده اندراازدست بدهیم.کمبودمناطق وسیعی ازحافظه دربیماریهای جسمی وذهنی صورت می گیرد.روانشناسان پایه شیمیایی حافظه رادرمغزجستجوکرده اند

 

 

LESSON FOUR

دزس چهارم

1. بازی های المپیک هر ساله افراد زیادی را به خود جلب میکند. این رقابتی بین بسیاری از ملل جهان است.آن هر چهار سال یکبار برگزار میشود.تعداد زیادی از ورزشکاران از کشورهای مختلف در این رقابت ها شرکت می کنند.رویدادهای زیادی مانند:دو و میدانی،شنا ، بوکس، ژیمناستیک، کشتی و غیره وجود دارند.

2. بازی های المپیک ابتدا در یونان آغاز شد.درآغاز یک بازی یک روزه بود و بعدا بازی پنج روزه شد. این بازی ها در دشت های المپیا برگزار می شدند، و اساسا جشن های مذهبی بودند.

3. امروزه بازی های المپیک نقش مهمی را در گردهم آیی جوانان به طور دوستانه از ملیتهای مختلف ایفا می کند. کمیته بین المللی(آی اسی)درمورد محل بازی های المپیک تصمیم می گیرد و همه رویدادها را کنترل و سازماندهی می کند.

4. از سال 1896 بازی های المپیک هر چهار سال یکبار برگزار شده اند.بازی ها در سال های 1916،1940،1944 به علت جنگ های جهانی برگزار نشدند.امروزه هزاران زن و مرد در بازی ها شرکت میکنند.درسال 1924 اولین بازی های المپیک زمستانی برگزار شدند.

 5. بازی های المپیک شامل بازی های دو هفته ای تابستانی و رقابت های ده روزه زمستانی هستند.صدها میلیون بیننده شانس های(بخت های)کشورهایشان را از تلویزیون دنبال می کنند.

6. بازی های المپیک زمستانی همیشه در کشورهایی که کوه هایی که کوه های پوشیده از برف دارند ، برگزار می شوند. این بازی ها شامل:اسکی ، اسکیت، هاکی روی یخ و غیره هستند.

7. به برنده هر رقابت (مسابقه) یک مدال طلا اعطا می شود.تیم ها یا افرادی که مکان دوم را کسب می کنند مدال نقره دریافت می کنند درحالی که به برنده مکان سوم یک مدال برنز داده می شود.

 

 

ترجمه دوم:تهیه شده توسط خانم طیبه خوش سعادت

بازیهای المپیک

                                                                                                                                                                                                                                                   بازیهای بازیهای المپیک هرساله تعدادزیادی ازمردم رابه خودجذب می کند.این رقابتی میان تعدادزیادی ازملل جهان است.ان{بازیهای المپیک}هرچهارسال برگزارمی شود.بسیاری ازورزشکاران ازکشورهای مختلف دراین رقابتهاشرکت می کنند.مسابقات زیادی مثل دوومیدانی،شنا،بوکس،ژیمناستیک،کشتی وغیرهوجوددارد.

بازیهای المپیک ابتدادریونان شروع شد.درابتدایک مسابقه یک روزه بودوسپس پنج روزه شد.این بازیهادردشتهای  المپیا برگزارمی شدواساسا جشن های مذهبی بودند..امروزه بازیهای المپیک نقش مهمی دراوردن افرادجوان ازملل مختلف به منظوردوستی بازی می کنند.کمیته بازیهای المپیک درموردمکان بازیهای المپیک می گیردوهمه مسابقات راکنترل وسازماندهی می کند.

بازیهای المپیک هرچهارسال یکبارازسال1896برگزارشده است.بازیها درسالهای1916،1940و1944به دلیل جنگهای جهانی برگزارنشدند.امروزه هزاران مردوزن دراین بازیهاشرکت می کنند.در1942اولین مسابقات زمستانی المپیک برگزارشدند.

.بازیهای المپیک شامل بازیهای دوهفته ای تابستانی ورقابت ده روزه زمستانی است.صدهامیلیون بیننده شانس کشورهایشان راازطریق تلویزیون دنبال می کنند.

بازیهای زمستانی المپیک همیشه درکشورهایی باکوههای پوشیده ازبرف برگزارمی شوند.این بازیهاشامل اسکی،اسکیت،هاکی روی یخ وغیره هستند.

به برنده هررقابت مدال طلااعطا می شود.تیمها یاافرادی که درمقام دوم قرارمی گیرند،مدال نقره دریافت می کنند،درحالیکه مدال برنزبه برنده مقام سوم داده می شود.

 

LWSSON FIVE

درس پنجم

 

هرکلمه یک معما است

1. آیا شما می دانید که آن کلمه چه معنی می دهد؟ البته شما می دانید منظورتان چیست وقتی که آن را می گویید. ولی آیا می دانستید که درست یک صد سال پیش کلمه (هِلو) وجود نداشت ؟ در آن روزها مردم می گفتند (حالتان چطور است) یا (صبح بخیر) وقتی آن ها با یگدیگر صبحت می کردند. و آنها فقط وقتی که باهم بودند می توانستند با یکدیگر صبحت کنند.

2. سپس الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد. مردم توانستد با یکدیگر صحبت کنند حتی وقتی که آنها دور از هم بودند.وقتی شخصی صدای گفتگویی را از تلفن و از فرسنگ ها راه دور می شنید ، آنقدر هیجان زده میشد که نمی توانست بگوید(حالتان چطور است؟) یا ( صبح بخیر) اما او همچین می ترسید که اگر داد نزند شخصی که در  انتهای دیگر خط (سیم) است صدای او را نشنود.بنابراین او فریاد می زد(هالو) این یک کلمه ی خیلی قدیمی بود.

3. بعد از مدتی ، مردم این کلمه را کمی تغییر دادند.آنها به جای آن هِلو گفتند.بعدا،یادگرفتند(فهمیدند)که اصلا مجبور نیستند فریاد بزنند. اما تا آن زمان این کلمهبه صورت عادت درآمده بود.امروزه اکثر مردم هنوز(هِلو) می گویند ، وقتی که تلفن را برمی دارند.

4. کلمات جدید به وجود می آیند هر وقت که به آنها نیاز باشد.کلمات جدید همیشه درحال ابداع (ظهور)هستند.

5. بعضی از کلمات جدید بخشی از زبان می شوند درست مثل کلمه (هِلو) آن کلمه چون خیلی مفید بود حفظ شد. کلمات جدید دیگر که خیلی مفید نیستند، ممکن است به زودی فراموش شوند.

جهان همیشه درحال تغییر و تحول است ، کلمات هم همین طور هستند .

6. هرکلمه یک نوع داستان رازگونه درپشت خود دارد، درست مانند هلو(که داستانی دارد)هر کلمه معمایی است .

7. حل بعضی از این معما ها آسان است. به عنوان مثال کلمه بریک فست از دو کلمه بریک(شکستن)و فست(روزه)تشکیل شده است.شما می دانید بریک چه معنایی می دهد.و وقتی کسی روزه می گیرد، به معنای آن است که او چیزی نمیخورد.اکثر مردم از زمانی که به خواب می روند تا زمانی که صبح بیدار می شوند روزه می گیرند.وقتی که غذای صبح خود را می خورند آنها روزه شان را می شکنند(باز می کنند)

8.اما بعضی از معماهای لغوی کمی سخت تر هستند.کلمه پِی پِر (کاغذ) از نام گیاهی به نام پاپیروس گرفته شده است.پاپیروس در گشورهای پرمسیر مانند مصر می روید. سالها پیش در مصر انسان ها یادگرفتند که چگونه از پاپیروس ورقه های کاغذ درست کنند.آنها از این ورق ها برای نوشتن روی آنها استفاده می کردند.بدین علت است که امروزه کلمه کاغذ که از پاپیروس گرفته شده، برای ورقه هایی که روی آنها نوشته می شود به کار می رود. اما کاغذ امروزی اصلا از پاپیروس ساخته نمی شود.

ترجمه دوم:تهیه شده توسط خانم طیبه خوش سعادت

 

هرکلمه ای یک معمااست

 

ایا می دانیدکه معنی این کلمه چیست؟البته شمامعنی ان راوقتی ازان استفاده می کنید،می دانید.امانمی دانید که صدهاسال  پیش ، کلمه سلام وجودنداشت.(hello)دران روزهامردم وقتی باهم صحبت می کردند می گفتندخوشبختم یامی گفتندصبح بخیر.وانهامی توانستندباهم صحبت کنندتنهازمانی که باهم بودند.

 

سپس الکساندرگراهام بل تلفن رااختراع کرد.مردم می توانستندباهم حرف بزنندحتی زمانی که ازهم دوربودند.هرکسی  اختراع جدیدرشگفت انگیزمی دانست.وقتی یک نفرپای تلفن صدای صحبت کردن راازمایل هاراه دور می شنید،اواینقدرهیجان انگیزمی شدکه نمی توانست پای تلفن بگویدخوشبختم یاصبح بخیر.امااونگران این بودکه ان شخص درطرف دیگرسیم صدای اورامی شنوداگراودادنزند.بنابراین اوفریادمی کشیدهالو.این یک کلمه بسیارقدیمی بود.

 

بعدازمدتی،مردم این کلمه راکمی تغییردادند.انهادرعوض گفتندسلام(هلو)بعدهاانهایادگرفتندکه اصلاانهامجبورنیستنددادبزنند.اماتاان زمان ان کلمه(hullo)عادت شده بود.امروزه اکثرمردم هنوزازکلمه سلام استفاده می کنندوقتی انهاتلفن رابرمی دارند.

 

کلمات جدیدبه وجودمی ایندزمانی که موردنیازباشند.کلمات جدیدهمواره اختراع می شوند.

 

بعضی کلمات جدیدقسمتی ازیک زبان شدندهمانطوریکه کلمه سلام شده است.این کلمه به خاطراینکه بسیارمفیدبود،حفظ شد.دیگرکلمات جدیدکه مفیدنیستندممکن است زودفراموش شوند.کلمات نیزمانندجهان همیشه درحال تغییرند.

 

 هرکلمه ای یک داستان سری درون خود دارد،همانطورکه سلام دارد.هرکلمه یک معمااست.

 

حل بعضی ازمعماهااسان است.به طورمثال،کلمه صبحانه ازترکیب دوکلمه شکستن وروزه ساخته شده است.شمامی دانیدکه شکستن چه معنی می دهد.ووقتی کسی روزه می گیرد،یعنی که اونمی خورد.اکثرمردم اززمانی که به رختخواب می روند تازمانی که ازخواب برمی خیزند،روزه می گیرند.انهاروزه خودرامی شکنندوقتی وعده صبح یعنی صبحانه رامی خورند.

 

اما معمای بعضی کلمات کمی سخت تراست.کلمه کاغذ ازنام گیاهی که پاپیروس نامیده می شود می اید.پاپیروس درکشورهایی باهوای گرم مثل مصرمی روید.سالهاپیش درمصر،مردم یادگرفتندچگونه برگه های کاغذازپاپیروس درست کنند.انهاازاین اوراق برای نوشتن بر روی ان استفاده کردند.این همان دلیلی است که چراامروزه کلمه کاغذ،گرفته شده ازپاپیروس،به جای اوراقی که برروی ان نوشته می شود،استفاده می شود.اماکاغذامروزی اصلا ازپاپیروس ساخته نشده است.

 

 

 

 

/ 118 نظر / 888 بازدید
نمایش نظرات قبلی
-----------

بد نبود !! ناراحت نشین اینجوری گفتم چون که درس ششم نداره بعدش هم درس دوم هم 4 تا پاراگراف هست نه 3 تا به هر حال ممنون که برای طرح این ها وقت گذاشتید

سارا

واقعا دستتون درد نکنه خیلی به دردم خورد معنیه ریدینگ ها

raha

دمتوووووووووووووووووووووووون گرممممممممممممممممم این جلسه کلاس زبانمو راه انداختین خدا خیرتون بده بهترین سایت بووووووووود[لبخند][گل][گل]

امید

سلام دوستان خداقوت خیلی عالی بود سپاس فراوان

مژده

مرسی عالیه خدا ازتون راضی باشه به دادم رسیدید

دریا

عاللللللللیییییییییییییییییییییییی بود[گل][گل][قلب]

ensi

خدا خيرت بده من فردا امتحان دارم عالی بود ممنون ممنون ممنون [گل]

معصومه

سلام ، خیلی خیلی ممنون ، نمیدونم چطور باید ازت تشکر کنم ، امید وارم هر چی که میخای خدا بهت بده[گل]

انسی

عالی بود ولی درس شييييييش نييييييست ?????[وحشتناک]

مائده

خیلی خوب بود اما درس 6 چی شد پس؟؟؟