گرامر زبان انگلیسی دوم راهنمایی:

درس اول
دستور زبان رنگ ها

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس در مورد رنگ ها می باشد. در این درس شما می آموزید که چگونه رنگ چیزی را بپرسید یا اگر رنگ چیزی از شما پرسیده شود چگونه پاسخ بدهید. به نکات زیر توجه کنید.  

 

  نکته ها :
1 – کلمه ای که رنگ را بیان می کند مانند یک صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

Red car اتومبیلِ قرمز
White bag کیفِ سفید
This is a red car. این یک اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یک کیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها کیف های سفید هستند  

 

  2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان کرد.

This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن کیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن کیف ها ، سفید هستند  

 

  3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می کنیم

What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟  

 

  4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ای  

 

 

 

  2 – پاسخ دهید :

 

What colour are these pencils?
They are red.  

 

  3 - جملات زیر را با what colour سؤالی کنید.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
What colour are these apples? 

درس دوم
دستور زبان There is ‌و There are

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس مربوط به عبارت هایی است که با There is ‌و There are شروع می شوند. همچنین شما در این درس می آموزید که چگونه این عبارت ها را منفی و سؤالی کنید.  

 

  نکته ها :

1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
یک کتاب روی میز وجود دارد.

There is a book on the table.

پنج کتاب روی میز وجود دارند

There are five books on the table.  

 

  2 - برای سؤالی کردن عبارت هایی که با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده کنیم.

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟

Is there a book on the table?

آیا پنج کتاب روی میز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

 

 

  3 – برای منفی کردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می کنیم.

 

  تمرین :
1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات کامل بنویسید.

 

There are three oranges in the basket.

 

There is a soldier in this picture.  

 

  2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.

Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?  

 

  2- پاسخ کوتاه و کامل بدهید .

Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom. 

درس سوم
دستور زبان درباره صفت ملکی

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملکی» می باشد. «صفت ملکی» کلمه ای است که قبل از اسم می آید و مالکیت را بیان می کند. شما در این درس با s آپاستروف یا s نیز آشنا می شوید.  

 

  نکته ها :
1 – هر صیغه صفت ملکی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صیغه های جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

  این صفات ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن شیء را بر انسان بیان می کنند. مانند:

My car اتومبیل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها  

 

  2- حالت دیگر بیان مالکیت استفاده از s می باشد. s مالکیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

Alis book کتابِ علی
Minas father پدر مینا  

 

  3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه کسی است از کلمه whose در آغاز جمله استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه کسی است
car شی
is فعل کمکی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن کتاب ها مال چه کسی است ؟  

 

  تمرین
1 – درجای خالی صفت ملکی مناسب به کار ببرید.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Minas brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
 

 

  2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از کلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Alis jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
 

 

  3 – با استفاده از صفت ملکی یک جمله جدید بسازید.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ : 

  درس چهارم
دستور زبان درباره ساعت

 

  درس چهارم
دستور زبان

این درس بیشتر درباره ساعت و نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن در ساعت های مختلف می باشد.  

 

  نکته ها :

1 – برای پرسیدن ساعت از عبارت ?what time is it استفاده می شود که معنی آن «ساعت چند است؟» می باشد.  

 

  2 – اگر در پاسخ ساعت کامل باشد یعنی بدون دقیقه و ثانیه باشد . می گوییم :

Its one oclock ساعت یک است
Its twelve oclock ساعت دوازده است  

 

  3- اگر ساعت کامل نباشد یعنی دقیقه داشته باشد می توان به دو صورت آن را خواند.

روش اول این است که بعد از Its ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگوییم مثلا ًاگر ساعت پنج و بیست دقیقه باشدمی گوییم:

its five twenty

 

روش دوم این است که بگوییم بیست دقیقه از پنج گذشته است:

Its twenty minutes past five  

 

  4 – اگر 15 دقیقه ( یک ربع) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه a quarter یعنی یک ربع استفده کرد.

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقیقه باشد. می گوئیم :
: ساعت یک ربع گذشته از دو است.

Its a quarter past two.

اگر ساعت پانزده دقیقه مانده به دو باشه می گوییم :
ساعت یک ربع مانده به دو است

Its a quarter to two.  

 

  5 – اگر 30 دقیقه (نیم ساعت) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از کلمه half یعنی نیم استفاده کرد. مثلاً اگر ساعت دو و سی دقیقه باشد می گوییم :

ساعت نیم (30 دقیقه) گذشته از دو است.

Its half past two.

ساعت نیم (30 دقیقه) مانده به دو است.


Its half to two.  

 

  تمرین
1- به تصاویر نگاه کنید و ساعت را به دو صورت بیان کنید ( در صورت امکان از کلمات a quarter , half نیز استفاده کنید)

 

its half past nine

its nine thirty

 

its nine oclock

 

its a quarter past ten

its ten fifteen

 

its a quarter to six

its five forty-five

 

its five to three

its two fifty-five

 

its ten to nine

its eight fifty

 

درس پنجم
دستور زبان درباره فعل امری

 

  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره فعل امری در زبان انگلیسی است.  

 

  نکته ها

1 – زمانی که از کسی می خواهیم که کاری را انجام دهد یعنی به او امر می کنیم. در این موقع از فعل امری استفاده می کنیم. برای امر کردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می کنیم. مانند

Open the door درب را باز کن  

 

  2 – برای اینکه فعل امر را مؤدبانه تر بیان کنیم می توانیم در ابتدا یا انتهای جمله از کلمه please به معنای «لطفاً» استفاده کنیم. مانند

Please open the door.

لطفاً درب را باز کن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز کن  

 

  3 – هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت کاما گذاشته شود.

 

  4 – هنگامی که بخواهیم فعل امری را به شکل منفی بیان کنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از کلمه don’t استفاده می کنیم. مانند :

لطفاً درب را باز نکن

Don’t open the door , please  

 

  تمرین
1 – با استفاده از please و کلمات داده شده جمله بسازید.

1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
 

 

  2 – درباره هر تصویر یک جمله با Please بنویسید

 


Please clean the blackboard.

 


Please close the window  

 

  3 – با کلمات داده شده یک جمله بسازید :

1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.  

 

درس ششم
دستور درباره زمان حال ساده

 

  درس ششم

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان حال ساده می باشد. شما در این درس کاربرد فعل را با فعل های مختلف می بینید.  

 

  نکته ها :

1- زمان «حال ساده» به کاری دلالت می کند که به طور روزمره انجام می شود و تکرار می شود. اجزاء جمله به صورت زیر می باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قید زمان و مکان + …….

فاعل می تواند ضمیر باشد شما با ضمایر مختلف آشنا شده اید
من هر روز به مدرسه می روم .

I go to school everyday

ایشان (آنها) هر صبح صبحانه می خورند.

They eat breakfast everymorning.

من هر روز اتاقم را تمیز می کنم.


I clean my room everyday.

ما هر شب تلویزیون تماشا می کنیم.

We watch T.v everynight.  

 

  2 – برای سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلی جمله یک s اضافه می شود به مثال های زیر توجه کنید:

او هر روز فوتبال بازی می کند.

He plays football everyday.


او هر صبح تا مدرسه راه می رود

She walks to school everymorning.


علی هر روز ساعت 12 ناهار می خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.  

 

  3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراین صورت برای سوم شخص مفرد به جای s به آن حرف es اضافه می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

او هر روز تلویزیون تماشا می کند

He watches T.v everyday.او هر روز به مدرسه می رود

She goes to school everyday.  

 

  تمرین
1 – با کلمات داده شده جمله صحیح بسازید

1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday  

 

  2 – افعال داخل پرانتز را به شکل صحیح به کار ببرید

1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches  

 

  3-گزینه صحیح را انتخاب کنید

1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks  

 

  4 – با توجه به کلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی کنید.

1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six oclock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning. 

درس هفتم
دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال ساده

 

  نکته ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال کمکی do, does‌استفاده می کنیم. به این ترتیب که در ابتدای جمله بایستی فعل کمکی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل کمکی does فقط برای سوم شخص مفرد بکار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل کمکی do به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟

Do you play football everyday?

 

آیا او هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does he play football everyday?

 

آیا علی هر روز فوتبال بازی می کند؟

Does Ali play football everyday?
 

 

  2 – توجه کنید که s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل کمکی does حذف می شود و فعل به شکل اصلی برمی گردد

 

  3 – برای منفی کردن زمان حال ساده از don’t یا dose nt استفاده می کنیم. برای سوم شخص مفرد از dosent استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی کنم

I dont play football everyday.

او هر روز فوتبال بازی نمی کند

He dosent play football every day.  

 

  4 – در پاسخ به سؤال هایی که با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ کوتاه است. به این ترتیب که با کمک افعال کمکی do ‌و does در حالت مثبت به افعال کمکی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب کوتاه می دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما هر روز فوتبال بازی می کنید؟
Yes , I do . بله این کار را می کنم
No, I don’t . نه من این کار را نمی کنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او این کار را می کند
No, he dosent. نه او این کار را نمی کند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل کمکی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
 

 

  5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ کوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.

 

  تمرین : 1 – پاسخ کوتاه و بلند بدهید. از کلمات داخل پرانتز استفاده کنید.

1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.  

 

  2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.

1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six oclock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.  

 

  2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

/ 56 نظر / 851 بازدید
نمایش نظرات قبلی
shahin

[لبخند][لبخند] ممنونم.واقعا زحمت کشیدی. موفق باشی.....

محمدرضا

خداخیرت بده من هرچی توی کلاس سوم راهنمایی می خوندم یاد نمی گرفتم خیر از جونیت ببینی[تایید][گل][گل][گل][گل][گل]

دست درد نکنه

علی

با تشکر از اینکه گرامر این کتاب را برای ما مبتدیان اموزش وتنبل های کلاس که چیزی از گفته معلم یاد نگرفته ایم گذاشته اید مادرم میگوید باید از اینترنت خجالت بکشم خلاصه تشکر مفید بود

ره گذر

خسته نباشید

سونیا

عالی بود ولی من یه سوال دارم چزا بعضیا شش تا زبانو یاد میگرن ما تو یکیش گیر می کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[گریه][گریه]

میلاد

سلام ایول لایک... من دارم واسه کنکور میخونم تو زبان مشکل داشتم حالا میبینم که مشکل اصلی از پایست نه دبیرستان... tnx

علی

خیلی عالی بود و مطالب بسیار اموزنده ای داشت از شما متشکرم[تایید] نظر خصوصی ذخیره مشخصات

سعید

ممنون عالی بود

عالی بود