صفت و کاربرد آن

مکان صفات

صفت‌ها می‌توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

1- قبل از یک اسم:

a good man, an old car, the green carpet

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

a good young man,  the beautiful green carpet

 

2- پس از فعل be:

 • You are beautiful.

 • She is fat.

 • The bus is late.

بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانند seem، look، become و stay می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

 • It looks interesting. (جالب به نظر می‌رسد.)

 • It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابی می‌شود.)

3- پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

the young جوانان

the old پیران

the dead مردگان

the English انگلیسی‌ها

4-بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:

 

 

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret. her past kept She mad. me is driving The noise lucky. myself consider I angry. him made Her behaviour

 

 

ترتیب صفات

می‌دانیم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفتها معمولاً به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. هر چند ترتیب قرار گیری صفت‌ها پیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ی جاگیری کلی آنها را یاد بگیرید:

 

 

 

6

جنس

5

ملیت

4

رنگ

3

سن

2

اندازه

1

بیان عقیده یا احساس

 

flower     yellow     beautiful a nurse   Indian   young   handsome that tables wooden       big   those cat   Persian white old     an

صفات تفضیلی و عالی

بیشتر صفت‌ها می‌توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن -er یا more) و عالی (با افزودن -est یا most) را داشته باشند. در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت.

 

 

تفضیلی

عالی

large بزرگ

largerبزرگتر thelargest بزرگترین

tall بلند

taller بلندتر the tallest بلندترین

beautiful زیبا

more beautiful زیباتر the most beautiful زیباترین
 

 

1- نحوه ساخت صفات تفضیلی:

الف- با افزودن -er به انتهای صفات یک هجایی:

old, older

bright, brighter

ب- با افزودن more به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult, more difficult

interesting, more interesting

2- نحوه ساخت صفات عالی:

الف- با افزودن -est به انتهای صفات یک هجایی

old, oldest

bright, brightest

ب- با افزودن the most به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult, the most difficult

interesting, the most interesting

 

صفات نامنظم

 

 

تفضیلی

عالی

good

better thebest

bad

worse the worst

far

further the furthest

little

less

theleast

many

more

themost

much

more

themost

old

older/elder

theoldest/eldest

 

 

چند نکته املایی

1- صفاتی که به y ختم می‌شوند، حتی اگر چند هجایی باشند نیز از همان قواعدی استفاده می‌کنند که برای صفات یک هجایی بکار می‌روند، اما باید توجه داشته باشید که در اینصورت موقع اضافه کردن er و est،‌ اy به i تبدیل می‌شود:

pretty, prettier, prettiest

happy, happier, happiest

funny, funnier, funniest

2- هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا هستند و به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند (مانند big)، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

big, bigger, biggest

sad, sadder, saddest

hot, hotter, hottest

fat, fatter fattest

ولی اگـر صفتی دارای بیش از یـک حرف صدادار بود، در ایـن صـورت حرف بی‌صدای آخر تکـرار نمی‌شود:

great, greater, greatest

3- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، اe خود را از دست می‌دهند:

blue, bluer, bluest

large, larger, largest

strange, stranger, strangest

 

مقایسه

1- صفت قیاسی همتراز: برای مقایسه افراد، مکان‌ها، اشیاء و ...، وقتیکه هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته باشد از ساختارهای زیر استفاده می‌کنیم:

 

 

as + صفت+ as

مثبت:

 

 

not as + صفت+ as
not so + صفت+ as

منفی:

 
 • I'm as happy as you. (من به اندازه تو خوشحال هستم.)

 • Farhad is almost as tall as his father. (فرهاد تقریباً به بلندی پدرش است.)

 • Our house is not as expensive as your house. (خانه ما به گرانی خانه شما نیست.)

 • A cheetah is not so dangerous as a lion.(یوزپلنگ به اندازه شیر خطرناک نیست.)

 

2- صفت قیاسی تفضیلی: برای مقایسه دو شخص، دو چیز و ... از صفت تفضیلی به همراه کلمه than استفاده می‌شود:

 
 • She looks younger than my mother.
  (از مادرم جوانتر به نظر می‌رسد.)

 • I think writing is easier than speaking.
  (گمان می‌کنم نوشتن از صحبت کردن راحت‌تر است.)

/ 6 نظر / 138 بازدید
زهرا ترابی

خیلی عالی بود من تونستم از وبلاگ برای درس استفاده کنم متچکرم!!!!!!!![لبخند][لبخند][خنده][خنده][قلب][قلب][قلب]

بهروز

در مورد صفات thisو that. مگر this در حالت جمع به these تبدیل نمیشه؟ مثلا This book حالت جمع these books پس چرا نوشتید those books ?!

Sama

خوب بود ولی کاش انقد به قواعد محدودش نمیکردین دلیل استفاده از mostو more باید میگفتین درباره صفات تفضیلی و عالی توضیح میدادین که چرا estگرفته از زحمتتون ممنون

ساناز

اقای یحیی ممنون که برای ما این وبو درست کردی اما کاش معنای صفات رو هم یاداشت میکردی[سوال]

یه بنده خدایی

سایت تون خیلی چرته[دلشکسته][گریه][ناراحت][زبان][زبان][زبان]